Kerkelijk jaar

Heiligendagen en hoogfeesten

Kenmerkend voor het Rooms-katholieke geloof is de volle Kerkelijke kalender. Iedere dag is er wel een heiligendag om te vieren. Belangrijke gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis worden met hoogfeesten gevierd.

Het centrum: Pasen

Het belangrijkste feest van het Kerkelijk jaar is Pasen: de verrijzenis van Onze Lieve Heer drie dagen na zijn dood aan het kruis. Ieder jaar vindt Pasen op een andere datum plaats, maar het is altijd in de lente. Pasen is het licht van de lente na de duisternis van de winter.

Kerst

Een ander zeer belangrijk feest is Kerst, waarbij we vieren dat het Kind Jezus geboren is uit de Heilige Maagd Maria. Dit feest vindt midden in de winter plaats en is omgeven door prachtige volkstradities: kerstliederen, kerstbomen, kerststallen en meer.

Advent en Vastentijd

Om ons gelovigen ten volle het belang van deze feesten over te brengen, heeft zij 'voorbereidingstijd' ingesteld. De aanloop naar Kerst heet Advent. De tijd voor Pasen heet de Vastentijd ofwel Veertigdagentijd. Door vasten, boetedoening en aalmoezen bereidt de katholiek zich voor op de vreugde van het feest.

Andere belangrijke kerkelijke feesten

Maandag 1 januari 2024
Maria Moeder van God

Het feest van "Maria, Moeder van God" op de eerste januari is een katholieke feestdag die de rol van Onze Lieve Vrouw als de moeder van Onze Lieve Heer viert. Het wordt gevierd door katholieken en sommige andere christelijke denominaties. De titel "Moeder van God" (Theotokos in het Grieks) wordt sinds de oudheid gebruikt om de rol van Onze Lieve Vrouw bij de incarnatie van Onze Lieve Heer te bevestigen, waarbij de goddelijke aard van Onze Heer Jezus wordt benadrukt en status van de Heilige Maagd als moeder van de goddelijke persoon wordt benadrukt, niet alleen de menselijke aard van Onze Lieve Heer. Het feest is een viering van de betekenis van de Heilige Maagd in het christelijk geloof, haar gehoorzaamheid aan Gods wil en haar unieke rol in het leven van Onze Lieve Heer als degene die gekozen is om de Zoon van God te dragen en te koesteren. Het is ook een dag om te reflecteren op de deugden van de Heilige Maagd en om haar voorspraak te zoeken.

Vrijdag 5 januari 2024
Driekoningenoptocht

De "Driekoningenoptocht" is een traditionele viering die plaatsvindt op Driekoningen, dat wil zeggen op 6 januari. Het wordt gevierd in sommige delen van Nederland en België, evenals in andere landen over de hele wereld. Tijdens een Driekoningenoptocht worden scènes uit het Bijbelse verhaal van de wijzen uit het oosten die het pasgeboren Kindje Jezus bezoeken, nagespeeld. Vaak wordt de optocht geleid door drie personen die de rol van de wijzen vertegenwoordigen, vaak verkleed als koningen en soms met geschenken zoals goud, wierook en mirre. Deelnemers aan de optocht kunnen ook andere personages uit het kerstverhaal vertegenwoordigen, zoals Jozef, de Heilige Maagd Maria en herders. De Driekoningenoptocht wordt vaak geassocieerd met lokale tradities en festiviteiten, en het is een gelegenheid voor gemeenschappen om samen te komen en het einde van de kerstperiode te vieren.

Zondag 7 januari 2024
Doopsel van Onze Lieve Heer

Het "Doopsel van Onze Heer Jezus" is een christelijke feestdag die de doop van Onze Lieve Heer in de Jordaanrivier door Johannes de Doper herdenkt. Het wordt gevierd op de zondag na Driekoningen, waarmee het doorgaans valt op de eerste zondag na 6 januari. Tijdens deze gebeurtenis wordt Onze Lieve Heer gedoopt door Johannes, waarna de Heilige Geest in de vorm van een duif op Hem neerdaalt en God Zijn Zoon noemt. Dit wordt beschouwd als een belangrijk moment in het leven van Onze Lieve Heer en wordt vaak gezien als het begin van zijn openbare bediening. Het Doopsel van Onze Lieve Heer is deel van de katholieke liturgie. Het is een gelegenheid om de betekenis van de doop te overdenken en om de gehoorzaamheid van Onze Lieve Heer aan Gods wil te benadrukken.

Jezus-gedoopt-door-Johannes-de-Doper
De doop van Jezus en de uitstorting van de Heilige GeestVrijdag 2 februari 2024
Presentatie van Christus in de Tempel (Maria Lichtmis)

De "Presentatie van Christus in de Tempel", ook bekend als "Maria Lichtmis", is een christelijke feestdag die plaatsvindt op 2 februari. Het herdenkt het moment waarop onze Heer Jezus Christus als baby door zijn ouders, de Heilige Maagd en Jozef, naar de tempel in Jeruzalem werd gebracht, volgens de joodse wet om hem aan God te wijden. Dit evenement wordt beschreven in het Evangelie volgens Lucas in de Bijbel. Tijdens deze gebeurtenis ontmoeten de Heilige Maagd Maria en Jozef de profeten Simeon en Anna, die het Kindje Jezus herkennen als de langverwachte Messias. Simeon zegt dan zijn beroemde lofzang, bekend als het "Nunc Dimittis", waarin hij verklaart dat hij nu in vrede kan sterven omdat hij de Verlosser heeft gezien. De term "Maria Lichtmis" verwijst naar het lichtceremonieel dat op deze dag wordt gehouden, waarbij kaarsen worden gezegend ter herdenking van Onze Lieve Heer als het "Licht van de wereld". Het is ook een traditie om op deze dag kaarsen te zegenen die in de kerk worden gebruikt gedurende het jaar. De Presentatie van Christus in de Tempel is een belangrijke viering in de katholieke Kerk. Het is een gelegenheid om de gehoorzaamheid van Onze Lieve Heer aan Gods wil te benadrukken en om de hoop en verwachting van de komst van de Messias te vieren.

Dinsdag 13 februari 2024
Vastenavond

Vastenavond, of vastelaovend, is een feestelijke gebeurtenis die plaatsvindt op de avond voorafgaand aan Aswoensdag, wat het begin markeert van de vastentijd in de katholieke liturgie. Vastenavond vieren mensen uitbundig met feesten, optochten, verkleden, muziek en dans. Het is een tijd van overvloed en genieten voordat de vastentijd begint, waarin traditioneel wordt gevast en soberheid wordt betracht als een vorm van voorbereiding op de dood en herrijzenis van Christus op Goede Vrijdag en Pasen.

Woensdag 14 februari 2024
Aswoensdag

Aswoensdag is een belangrijke dag in de katholieke liturgie die het begin markeert van de vastentijd, een periode van veertig dagen die voorafgaat aan Pasen. Deze dag valt op de woensdag na Vastenavond (Carnaval). In 2024 valt Aswoensdag op 14 februari. Tijdens Aswoensdag worden gelovigen herinnerd aan hun sterfelijkheid en worden ze opgeroepen tot boetedoening en bezinning. Dit wordt symbolisch uitgedrukt door het ontvangen van een askruisje op het voorhoofd. De as wordt gemaakt door de verbrande palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar. Het askruisje is een teken van berouw en een herinnering aan de tijdelijkheid van het leven. Tijdens de liturgische vieringen op Aswoensdag wordt vaak de zin uitgesproken: "Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren". Aswoensdag markeert het begin van een periode van vasten, gebed en bezinning ter voorbereiding op Pasen, het belangrijkste feest in het christendom. Gedurende de vastentijd wordt traditioneel gevast en wordt aandacht besteed aan soberheid en spiritualiteit als een manier om zich voor te bereiden op de viering van de verrijzenis van Onze Lieve Heer op Pasen.

Zondag 25 februari 2024
Heilige Matthias (Sint Matthijs)

Het feest van Sint-Matthias, ook bekend als het feest van de heilige Matthias, wordt gevierd ter herdenking van de apostel Matthias. Matthias was de apostel die werd gekozen om Judas Iskariot te vervangen, nadat Judas zichzelf van het leven had beroofd. Volgens het Nieuwe Testament werd Matthias gekozen door loting, nadat hij samen met een andere kandidaat was voorgedragen door de resterende apostelen. Het feest van Sint-Matthias is vooral belangrijk voor de katholieke traditie, waar het wordt gevierd als een herinnering aan de rol van Matthias als een van de twaalf apostelen van onze Heer Jezus Christus. Op deze dag komen gelovigen samen in kerken om te bidden, te danken voor de apostolische erfenis van Sint-Matthias en zijn bijdrage aan het christelijke geloof te herdenken.Woensdag 13 maart 2024
Verkiezing paus Franciscus


Zaterdag 16 maart 2024
Stille Omgang Amsterdam


Dinsdag 19 maart 2024
Sint Jozef


Maandag 26 maart 2024
Aankondiging van de Heer

Dinsdag 23 april 2024
Sint Joris


Dinsdag 21 mei 2024
Processie van Echternach


Donderdag 30 mei 2024
Corpus Christi (Sacramentsdag)

Op 30 mei vieren we een van de grootste feesten op de liturgische kalender: Corpus Christi.

Het kwam een eenvoudig boerenmeisje uit de buitenwijken van Luik, België, toe de onbeduidende genade te hebben het instrument van de Voorzienigheid te zijn voor de instelling van dit belangrijke feest. De zalige Juliana van Monte Corvillion, die van Onze Heer Jezus Christus in openbaring de opdracht had gekregen om de wens van de Goddelijke Meester aan de kerkelijke autoriteiten kenbaar te maken, verkreeg in 1246 dat de bisschop van Luik in haar diocees een speciaal feest ter ere van het Heilig Sacrament zou instellen. Urbanus IV breidde dit feest in 1264 uit tot de hele universele Kerk en gaf Thomas van Aquino de opdracht om het eigenlijke Officie samen te stellen. Dit bevat de eucharistische hymne “Pange língua gloriosi”, waarvan de laatste strofen populair en universeel bekend zijn geworden. Het is het “Tantum ergo” dat de zegeningen van het Heilig Sacrament met kracht vervult.

Het feest van Corpus Christi is de enige dag die uitsluitend gewijd is aan het eren van de aanbiddelijke Persoon van Onze Heer Jezus Christus, aanwezig in de Eucharistie.

Na de Hemelvaart, terwijl Onze Heer Jezus Christus in de hemel is, blijft hij werkelijk aanwezig onder de eucharistische soort. Overal op aarde, zowel in de meest majestueuze kathedralen als in de nederigste kapellen, is hij werkelijk aanwezig met alle glorie van Tabor, met alle sublimiteit van Golgotha en met al zijn Goddelijkheid, net zoals hij in de hemel is.

Hij wordt ook aanwezig in de mensen die de communie ontvangen. De mens wordt, al is het maar voor een paar minuten, veranderd in een levende tabernakel. Hoe weinig we er ook bij stilstaan, onze ziel kan niet anders dan overlopen van dankbaarheid. Deze dankbaarheid moet ook gericht zijn op Onze Lieve Vrouw. Als het waar is dat elk hemels geschenk dat mensen ontvangen via haar komt, is het net zo waar dat zij haar goddelijke Zoon vroeg om dit prachtige Sacrament in te stellen.

Maandag 24 juni 2024
Sint Jansfeest

Geboorte van Johannes de Doper
De Kerk viert gewoonlijk de sterfdag van een heilige, omdat die dag zijn intrede in de hemel markeert. Op deze regel zijn er twee opmerkelijke uitzonderingen, de geboortedagen van de Heilige Maagd Maria en Johannes de Doper, die beiden vrij van erfzonde werden geboren (Johannes werd in de buik van zijn moeder van de erfzonde gereinigd). “Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes...” zei Jezus (Mat 11:11).

Het doel van Johannes was om de weg voor te bereiden voor de Verlosser.

Zaterdag 29 juni 2024
Heiligen Petrus en Paulus


Maandag 22 juli 2024
Heilige Maria Magdalena


Maria Magdalena, ook wel “de boetvaardige” genoemd, was een vrouw van grote schoonheid die bekend stond als een zondares, maar in haar ziel werd aangeraakt door de genadevolle kracht van Onze Heer Jezus Christus en ze had een grote bekering. In de Schrift staat dat de Heer “zeven demonen” uit haar dreef, symbool voor de zeven hoofdzonden (Marcus 16:9).

Omdat ze Onze Heer wilde bedriegen, was ze door de Schriftgeleerden en Farizeeën aan Hem voorgesteld terwijl Hij in de tempel onderwees. Maria Magdalena was betrapt op overspel en de Wet van Mozes was heel duidelijk over de straf daarop: dood door steniging. In stilte begon Onze Lieve Heer met zijn vinger op de grond te schrijven.

Onze Lieve Heer en de heilige Maria Magdalena

Op hun aanhoudende vragen hief Hij Zich op en antwoordde: “Wie van jullie zonder zonde is, die werpe de eerste steen,” en zich bukkend keerde hij terug naar zijn schrift in het stof.

Een voor een gingen ze weg totdat alleen de rechter en de beschuldigde overbleven. “En Jezus, Zich oprichtende, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij die u beschuldigden? Heeft niemand u veroordeeld? Die zeide: Niemand, Heer. En Jezus zeide: Ik zal u ook niet veroordelen. Ga heen en zondig niet meer” (Johannes 8:10-11). En vanaf dat moment was haar hart volledig gewonnen.

De heilige Maria Magdalena zalft de voeten van Onze Heer
In het huis van Simon de Farizeeër goot de berouwvolle Magdalena kostbare zalf over Jezus' voeten en droogde ze daarna af met haar haar. (Johannes 7:38).
Toen haar daad door de gastheer werd afgekeurd, zei Onze Heer ter verdediging: “Vele zonden zijn haar vergeven, omdat zij veel heeft liefgehad” (Johannes 7:47).

Voetwassing-Maria-Magdalena
Maria-Magdalena-wast-de-voeten-van-Jezus


Maria Magdalena was de zus van Martha en Lazarus van Bethanië, die door de Heer na vier dagen uit de dood werden opgewekt. Zij stond samen met de moeder van de Heer en andere heilige vrouwen zonder angst voor zichzelf aan de voet van het kruis. Zij was het ook die samen met anderen voor het eerst het lege graf ontdekte na de opstanding van de Heer. En het was aan Maria Magdalena dat de Heer voor het eerst verscheen nadat Hij was opgestaan.

Na het martelaarschap van de apostel Jakobus in Jeruzalem, toen de vervolging toenam, vertelt de overlevering dat Lazarus, Martha en Maria Magdalena samen met anderen in een boot werden gezet en de zee op gingen. Deze boot kwam aan land op de zuidkust van Frankrijk. Terwijl Lazarus en Martha verder gingen met evangeliseren in de Provence, een feit dat in de Franse geschiedenis wordt geclaimd, trok Maria zich terug in een grot in een berg, bekend als La Sainte-Baume, of De Heilige Grot. In deze grot leefde ze dertig jaar lang het leven van een boetelinge tot aan haar dood. Vandaag de dag staat er op deze plek een heiligdom waar haar relikwieën worden vereerd.

Vrijdag 26 juli 2024
Titus Brandsma, priester en martelaar, vermoord in Dachau

Titus Brandsma was een Nederlandse karmeliet, priester, hoogleraar, en publicist. Hij werd geboren op 23 februari 1881 in Oegeklooster bij Bolsward in Friesland en stierf op 26 juli 1942 in het concentratiekamp Dachau in Duitsland. Brandsma was een vooraanstaand figuur in de katholieke Kerk in Nederland en stond bekend om zijn inzet voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Hij was hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van de Katholieke Journalistenschool in Utrecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette Brandsma zich tegen de nazipropaganda en werd hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetting van Nederland. Zijn openlijke kritiek op de naziregime bracht hem in conflict met de autoriteiten, en uiteindelijk werd hij gearresteerd en naar het concentratiekamp Dachau gedeporteerd, waar hij werd gemarteld en uiteindelijk stierf. In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard door paus Johannes Paulus II vanwege zijn martelaarschap en zijn inzet voor de vrijheid van meningsuiting en het geloof.

Zaterdag 29 juni 2024
Heiligen Petrus en Paulus


Petrus, die Simon werd genoemd, was een visser uit Galilea. Jezus gaf hem de naam Petrus, wat 'Rots' betekent, omdat hij de rots zou worden waarop Christus Zijn Kerk zou bouwen.

Van de Twaalf was Petrus de eerste die de goddelijkheid van Christus erkende en openlijk beleed dat Jezus de langverwachte Messias was. Hij werd door Onze Heer uitgekozen om zijn kudde te hoeden en leidde de apostelen als de eerste paus.

Petrus en de apostelen Jakobus en Johannes werden vaak apart genomen door Onze Heer en waren getuigen van de diepere mysteries van de goddelijkheid van Christus: Zijn Gedaanteverandering op de berg Tabor, Zijn lijdensweg in de Hof. Petrus' drievoudige verloochening van Onze Heer in de nacht na het Laatste Avondmaal vervulde hem met intens verdriet.

Petrus werd hoofd van de Kerk in Rome en werd in het jaar 64 gemarteld. Hij werd ondersteboven gekruisigd op zijn eigen verzoek, omdat hij beweerde dat hij het niet waard was om te sterven als zijn Heer.

Hij werd begraven op de Vaticaanse heuvel en de Sint-Pietersbasiliek is boven zijn graf gebouwd.

Paulus staat bekend als de apostel van de heidenen. Voordat hij de naam Paulus kreeg, werd hij Saulus genoemd, hij was toen een Joodse farizeeër die ijverig de christenen in Jeruzalem vervolgde.

Saul reisde naar Damascus om christenen te vervolgen toen hij werd omringd door een licht uit de hemel. Hij werd verblind en viel van zijn paard. Toen hoorde hij een stem die tegen hem zei: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” Hij antwoordde: “Wie bent u, Heer?” Christus zei: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.”

St-Paulus-Weg-Damascus
Schilderij van de bekering van St. Paulus


Saul ging verder naar Damascus, waar hij gedoopt werd en zijn gezichtsvermogen terugkreeg. Hij nam de naam Paulus aan en predikte de rest van zijn leven het evangelie aan de heidenen.

St. Paulus werd gevangen genomen en naar Rome gebracht, waar hij in het jaar 67 werd onthoofd. Hij ligt begraven in Rome in de Basiliek van Sint-Paulus buiten de Muren.

Toen Augustinus van Hippo over Petrus en Paulus sprak, zei hij het volgende over hen: “Beide apostelen delen dezelfde feestdag, want deze twee waren één; en ook al leden ze op verschillende dagen, ze waren als één. Petrus ging eerst, en Paulus volgde.

En zo vieren we deze dag die voor ons heilig is gemaakt door het bloed van de apostelen. Laten we omarmen wat zij geloofden, hun leven, hun werk, hun lijden, hun prediking en hun geloofsbelijdenis.”

Dinsdag 6 augustus 2024
Gedaanteverandering van Jezus


Donderdag 15 augustus 2024
Maria Tenhemelopneming


Donderdag 22 augustus 2024
Maria Koningin


Woensdag 28 augustus 2024
Sint Augustinus


Donderdag 29 augustus 2024
Onthoofding Johannes de Doper


Zondag 8 september 2024
Maria Geboorte


Zaterdag 14 september 2024
Kruisverheffing


Zondag 15 september 2024
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten


Zondag 29 september 2024
Sint Michaël


Vrijdag 1 november 2024
Allerheiligen


Zaterdag 2 november 2024
Allerzielen


Maandag 11 november 2024
Sint Maarten


Donderdag 21 november 2024
Maria Presentatie


Zondag 24 november 2024
Christus Koning van het Heelal


Vrijdag 6 december 2024
Sint Nicolaas


Zondag 8 december 2024
Maria Onbevlekte Ontvangenis


Donderdag 26 december 2024
Heilige Stefanus


Zaterdag 28 december 2024
Onnozele Kinderen

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.