Kerk

Wat is de Rooms-katholieke Kerk?

De Rooms-katholieke Kerk is door onze Heer Jezus Christus gesticht op de rots die Petrus is. De Kerk is de Mystieke Bruid van Christus en de schatbewaarder van het katholieke geloof.

De geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk

De geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk is een lange en rijke reis door de tijd. Vanaf haar stichting door Onze Lieve Heer tot haar hedendaagse wereldwijde aanwezigheid, heeft de Rooms-katholieke Kerk een enorme invloed gehad op de loop van de geschiedenis, zowel religieus als seculier. Laten we eens duiken in deze grootse geschiedenis.

Het vroege leven van de Rooms-katholieke Kerk

De wortels van de Rooms-katholieke Kerk gaan terug tot de eerste eeuw van onze jaartelling, toen Jezus Christus Zijn apostel Petrus aanstelde als de "rots" waarop Hij de Kerk zou bouwen. We lezen over de vroege Kerk in het Bijbelboek Handelingen en de brieven van de apostel Paulus, maar ook in de geschriften van Kerkvaders als Sint-Justinus. De Kerk werd in deze eeuwen intens vervolgd. Daar kwam pas een einde aan toen keizer Constantijn de Grote in de vierde eeuw de katholieke godsdienst toeliet.

De glorie van de middeleeuwen

In de middeleeuwen zien we de Kerk tot bloei komen. Pausen wisten de rechten en vrijheid van de Kerk te verzekeren tegen wereldlijke heersers. Theologen als Sint-Thomas van Aquino ontwikkelden de scholastiek en definieerden de transsubstantiatie. De Kerk bouwde een christelijke beschaving zonder weerga en inspireerde katholieken tot kruistochten en ontdekkingsreizen.

Revolutie teistert de Kerk

Van meet af aan is de Kerk bestreden door dwaalleringen. In de middeleeuwen ontstond de Renaissance, die de mens wegleidt van God en richt op trots en begeerte. De daaropvolgende Reformatie bestreed de hiërarchie van de Kerk. De Franse Revolutie viel de Kerkleer over privé-eigendom aan. Opeenvolgende stadia van de Revolutie voerden strijd tegen de Rooms-katholieke Kerk en haar leer.

De Kerk verweert zich

Onze Lieve Heer heeft belooft dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen overwinnen. We zien dan ook door de hele geschiedenis heen dat de Kerk aanvallen en crises overleeft. Zij hervormt zich, bijvoorbeeld door het Concilie van Trente tijdens de Contrareformatie. Zij blijft schatbewaarder van de leer, zelfs als herders tot op het hoogste niveau verwarring laten over de leer.

De hiërarchie van de Kerk: paus, bisschoppen en meer

God heeft in de Rooms-katholieke Kerk een volmaakte hiërarchie geschapen: een keten van schakels waarlangs Zijn genade tot de gelovigen komt. Christus Zelf is het hoofd; de Kerk is Zijn Lichaam. Op aarde wordt de Kerk geleid door de paus. Onder hem staan bisschoppen, die een eigen territorium (bisdom) besturen. In bisdommen zijn er parochies, die geleid worden door een pastoor. Onder een pastoor staat een kapelaan (die wel priester is) en daaronder een diaken (geen priester).

Wat is de plaats van leken?

Onder de geestelijkheid staan de leken. In religieuze en morele aangelegenheden vallen zij onder het gezag van de clerus. De Kerk erkent echter een handelingsvrijheid van leken om bijvoorbeeld in de samenleving op te komen voor het ongeboren kind of voor het huwelijk. Uiteraard is deze vrijheid begrensd door de leer van de Kerk.

Reguliere en seculiere geestelijken

Bisschoppen en pastoors die de Kerk in een bepaald territorium besturen, zijn 'seculiere geestelijken'. Het 'seculiere' betekent niet dat ze ongelovig zijn, maar wereldlijk: in de wereld geplaatst. Een status aparte hebben 'reguliere geestelijken'. Denk aan de jezuïeten, de dominicanen, de benedictijnen. Vaak leven ze in een klooster. Zij vallen onder een eigen abt of overste en niet onder de lokale bisschop.

Wat is de leer van de Kerk?

De Rooms-katholieke Kerk leert dat de Heilige Schrift het Woord van God is. Daarnaast is er een Traditie waarin de leer die door Christus is geopenbaard aan de apostelen, wordt gedefinieerd als dogma. Voorbeelden van dogma's zijn de Heilige Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, als ook de pauselijke onfeilbaarheid, de Onbevlekte Ontvangenis en de tenhemelopneming van Onze Lieve Vrouw.

De Heilige Mis

Een zeer belangrijk leerstuk is de werkelijke tegenwoordigheid van het Vlees en Bloed van Jezus Christus in de Heilige Mis. Priesters vieren dagelijks de H. Mis; gelovigen wonen die tenminste iedere zondag bij. De H. Mis stelt Onze Lieve Heer tegenwoordig. Als gelovigen dan ter communie gaan, ontvangen ze Christus Zelf. Het Heilige Misoffer is één van de zeven sacramenten, naast het doopsel, het vormsel, de biecht, de wijding, het huwelijk en de ziekenzalving.

Talloze heiligen

De Kerk op aarde wordt de "Strijdende Kerk" genoemd; de gelovigen in het vagevuur de "Lijdende Kerk", de gelovigen in de hemel de "Belijdende Kerk". In de hemel zijn talloze heiligen die voor ons voorsprekers zijn. De Koningin van de Hemel is Onze Lieve Vrouw, de Heilige Maagd Maria die Moeder van God is. Zij wordt bijgestaan door talloze engelen, die door God geschapen zijn om de mensen dienstbaar te zijn.

Onze Lieve Vrouw van Fatima

Onze Lieve Vrouw is in 1917 verschenen te Fatima, Portugal, waarin zij het lijden van de Kerk in onze tijd voorspelde, maar ons tevens beloofde: "Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen!"

Artikelen

Alle artikelen

Publicaties

Alle publicaties

Het synodale proces is een doos van Pandora

Met voorwoord van kardinaal Raymond Burke

Een pastorale revolutie

Zes talismanwoorden in het synodedebat over het gezin

Voorkeursoptie voor het gezin

100 vragen en antwoorden betreffende de synode

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.