Gebeden

Ben je nu dankbaar of droevig bent, bezorgd of begeesterd... Er is altijd iets om tot God te bidden. We mogen Hem danken voor al het mooie wat we hebben, maar ook smeken om bijstand als het leven moeilijk is. Want ons hart is onrustig tot het rust vindt in U, om met Sint-Augustinus te spreken! Maar hoe bid je eigenlijk?

Het Onze Vader: bidden zoals Jezus Zelf

Het is goed om te beginnen bij het Onze Vader, dat Onze Lieve Heer in de Heilige Schrift uitspreekt:

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

De gebeden van de Kerk

De Kerk leert ons het Kruisteken: met de rechterhand raken we voorhoofd, buik, linkerschouder en rechterschouder aan, terwijl we bidden: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ook vaak gebeden is het Eer aan de Vader: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De geloofsbelijdenis

De heilige apostelen hebben de Kerk een kernachtige samenvatting van het geloof gegeven in de geloofsbelijdenis. Die bidden we (in uitgebreide vorm) tijdens de Heilige Mis, en (in kortere vorm) bij het rozenkransgebed. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

De rozenkrans

Onze Lieve Vrouw heeft ons de Heilige Rozenkrans gegeven, om het leven van Jezus en haarzelf te overwegen. Het hart van dit gebed is de roep tot Maria: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Lees ook:
Hoe bid je de rozenkrans?
18 redenen om vandaag nog de rozenkrans te bidden
Hoe voorkom je afleiding tijdens het bidden van de rozenkrans?

Het Fatimagebed

Een bijzonder plek in het rozenkransgebed neemt het Fatimagebed in, dat we aan het eind van ieder tientje mogen bidden: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Het Salve Regina

Een gebed dat veel katholieken dierbaar is, is gericht tot Maria als Koningin: het Salve Regina.

Wees gegroet, koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Amen.

V. Bid voor ons, heilige Moeder van God,
A. opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, Uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen.

Het Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël

Als we de rozenkrans gebeden hebben, kunnen we afsluiten met het Salve Regina en aansluitend het Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël. Dat verdedigt ons tegen de aanvallen van de duivel.

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Uitgelicht

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.