Hoe de moderne psychologie bijdraagt aan de geestelijke gezondheidscrisis

Psychologie is niet de echte oplossing. Bron afbeelding: Flickr / jar0d

Hoe de moderne psychologie bijdraagt aan de geestelijke gezondheidscrisis

THEMA'S:

Amerika wordt overspoeld door een crisis op het gebied van de volksgezondheid. Dit blijkt uit de stijgende niveaus van angst, depressie, isolatie, drugsverslaving, zelfmoord en andere psychologische stoornissen, om nog maar te zwijgen van de afwijkingen van homoseksualiteit en transgenderisme, die grotendeels door de moderne psychologie worden bevorderd.

Gevolgen pandemie

De COVID-19 pandemie versnelde de crisis, met een opmerkelijke impact op ouderen en jongeren, wat leidde tot gevangenissen en daklozenopvangcentra waar geesteszieken werden ondergebracht, aangezien de instellingen die voorheen de ernstigste gevallen behandelden, permanent werden gesloten.

Geen oplossing zonder God

Er is een direct verband tussen de toename van geestesziekten en de afwijzing van de katholieke doctrine. Freuds id, ego en superego zijn een ramp gebleken. Psychologie zonder Gods genade kan de crisis niet oplossen. Al meer dan tweeduizend jaar heeft de katholieke kerk psychische stoornissen aangepakt en verlicht door wijze raad en de werkzaamheid van de sacramenten.

Volg MOH op Telegram

De Kerk als dienaar

Naast het dienen van de spirituele behoeften van de gemeenschap, diende de Kerk ook het algemene welzijn door ziekenhuizen en weeshuizen te beheren en voedsel en onderdak te bieden waar nodig. Om deze liefdadigheid te ondersteunen, bezat de Kerk landerijen en landgoederen die door monniken werden onderhouden. Monniken en geestelijken beoefenden en ontwikkelden vaak medicijnen en medische studenten volgden vaak mindere heilige ordes om de Kerk en de samenleving te dienen.

De staat als halfbakken vervanger

Helaas zijn deze particuliere liefdadige sociale diensten grotendeels vervangen door de moderne verzorgingsstaat, die het moederlijke hart van de Kerk en haar aandacht voor het eeuwige heil van de zielen mist. Noch beschikt het over de leer of de sacramenten die nodig zijn om hen te begeleiden bij het overwinnen van geestelijke en psychologische stoornissen.

Jongeren in nood

De American Psychological Association rapporteert een significante stijging van het aantal gevallen van ernstige psychische nood in de afgelopen tien jaar, vooral onder jongvolwassenen en tieners.

Lees ook: Maria: Mater Mea, Fiducia Mea - Vertrouwen in Maria

Aan hulp van de Kerk geen behoefte

Deze alarmerende trend heeft geleid tot een grotere vraag naar professionals in de geestelijke gezondheidszorg, maar weinigen roepen dat de katholieke kerk weer een rol moet gaan spelen bij het oplossen van deze problemen, integendeel.

Een diepgaandere oplossing is nodig

Meerdere factoren dragen bij aan deze crisis, waaronder de impact van abortus, euthanasie, sociale media, de ontmenselijkende effecten van technologie en de sociale ontwrichting als gevolg van de COVID-19 lockdown. In een meer omvattende visie moet de crisis echter gezien worden als een oproep om meer aandacht te besteden aan spiritueel welzijn, niet als een recept voor meer drugs en andere "quick-fix" oplossingen.

Men slikt het verkeerde medicijn

Dit laatste weerspiegelt een alarmerende verschuiving in de samenleving. In plaats van troost te zoeken bij God, de eeuwige doctrines van de Kerk en haar heilbrengende sacramenten aan te nemen, wenden mensen zich tot seculiere psychiaters, psychologen, sociologen en hun soortgenoten voor antwoorden op geestelijke en emotionele problemen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Van de regen in de drup

Een seculiere benadering die God en Zijn natuurwet niet erkent kan geen blijvende oplossingen bieden voor menselijke problemen. Vanaf de tijd van de Franse Revolutie hebben deïsten beweerd dat het katholicisme een verbastering is van een "oorspronkelijke religie" die puur, natuurlijk, eenvoudig en rationeel was. Zo kunnen we zien hoe de psychiatrie, psychologie en sociologie zijn voortgekomen uit een revolutionair perspectief dat het bovennatuurlijke afwees en verkondigde dat elk probleem een puur natuurlijke en rationele oplossing heeft. Dit is het logische gevolg van de Renaissance, die stelde dat de rede superieur is aan het geloof.

Een wezenlijk verschil

In de kern van de zaak ligt een fundamenteel verschil tussen katholieke theologie en moderne psychologie in het begrijpen van het menselijk wezen. De katholieke theologie ziet de mens als geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, bestaande uit lichaam en ziel. Iedereen is geroepen om in vrijheid het goede na te streven boven het kwade, de waarheid boven de dwaling en schoonheid boven lelijkheid. Om dit te doen moet het intellect overheersen over de wil en de wil over de hartstochten.

Drie vermogens van de ziel

Sint-Thomas van Aquino definieert de drie vermogens van de menselijke ziel als verstand, wil en hartstochten. De hartstochten informeren de persoon over verlangens, terwijl het intellect de persoon naar behoeften stuurt.

Lees ook: Sint-José Sánchez del Río, held voor Christus Koning

Samenspel van de vermogens

Als de hartstochten bijvoorbeeld aangeven dat iemand dorst heeft, stuurt het intellect de wil om te drinken. Maar het intellect moet ook de wil van de persoon temperen tegen wat het weet dat zondig is, want door de gevallen menselijke natuur misleiden de hartstochten vaak. Er zijn dus momenten waarop het intellect zich aanpast aan de hartstochten, maar ook momenten waarop het deze moet beteugelen. Met een goed begrip van dit delicate samenspel, kan men weerbarstige passies onder controle houden en streven naar het legitieme, beperkte geluk dat in dit leven mogelijk is.

Geestesziekten zijn spiegels

De heilige Thomas stelt dat volmaaktheid onmogelijk is zonder de passies opnieuw vorm te geven via het intellect, waardoor mensen dichter bij het beeld van God komen door hun gedrag af te stemmen op Gods rationaliteit en wil. Het toepassen van de redenering van Sint-Thomas geeft aan dat geestesziekten vaak een weerspiegeling zijn van een ziekte van de ziel waarin weerbarstige passies het intellect domineren en tot zwijgen brengen. Dit kan niet duidelijker zijn dan in de LHBT-mentaliteit, waarin onlogische passies de rede, logica en feiten onderdrukken en empirisch bewijs trotseren in hun jacht op zonde.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

De mens als klompje chemicaliën

Seculiere psychologen daarentegen zien de persoon alleen als een materieel lichaam dat lichamelijke passies wil bevredigen. Dit perspectief verwaarloost de ziel, wat resulteert in een vertekend beeld van de mens. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg behandelen een persoon vaak als een combinatie van chemische reacties die op elkaar inwerken in een complex organisme, een opvatting die aanzienlijk verschilt van een wezen dat lichaam en ziel is.

Medicijnen helpen, maar meer niet

Dit wil niet zeggen dat medicijnen niet nodig zijn om iemand op weg te helpen naar deugdzaamheid of om onevenwichtigheden aan te pakken, maar ze kunnen niet gezien worden als een wondermiddel voor iemands problemen.

Remedie gebouwd op drijfzand

De moderne psychologie behandelt angst grotendeels als een chemische onevenwichtigheid die medicatie vereist en therapie die zich richt op het bespreken van vroegere trauma's, maar deze benadering verwaarloost de helende kracht van het onderzoeken van iemands geweten en het gebruik maken van de genade van de biecht en de Heilige Communie. In het beste geval biedt het een gedeeltelijke en onstabiele remedie.

Lees ook: Sint-Gabriël van de Moeder van Smarten

De mens gelijk aan beesten

De misvattingen van seculiere psychologen over de aard van het menselijk wezen leiden naar een glibberige helling. Zo worden morele kwaden als abortus, kindermoord, euthanasie en genitale verminking vaak gerechtvaardigd. De psychologie nam een verkeerde wending met de opkomst van de theorieën van Sigmund Freud. Volgens Freud worden mensen uitsluitend gedreven door dierlijke instincten, met name seksuele driften, waardoor de menselijke natuur gereduceerd wordt tot de instincten van beesten.

Seculiere slavernij

Terwijl het katholicisme terecht de menselijke passies beheerst door gebed, boetedoening en het veelvuldig ontvangen van de sacramenten, wordt deze benadering als onderdrukkend beschouwd door seculiere psychologen die hun cliënten aanmoedigen om elk verlangen te bevredigen, hun geweten te negeren en "de volledige controle over hun leven op zich te nemen". Door zich echter over te geven aan ongeoorloofde hartstochten worden ze tot slaaf gemaakt en blijven ze gevangen in een staat van zonde doordat ze geen berouw tonen en hun leven niet aanpassen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Objectieve waarheid bestaat niet

Bovendien ontkennen seculiere psychologen vaak de objectieve waarheid. Deze opvatting komt overeen met moreel relativisme, door Joseph Fletcher toegepast als situationele ethiek, wat verwarring schept bij mensen die lijden aan geestelijke ziekten.

Een vervormd beeld

In tegenstelling tot het duidelijke morele kader dat het katholicisme biedt, biedt de moderne psychologie een verwarde analyse van moraliteit die God negeert en de subjectieve interpretatie van de waarheid door het individu boven de objectieve en absolute orde plaatst die door Hem ontworpen is.

Therapie corrigeert niet

Verstoken van morele begeleiding en verantwoordelijkheid neigen therapiesessies naar het goedpraten van de foute daden van patiënten. Hoe vaak is niet gezegd: "Het is niet mijn schuld; ik ben zo geboren"? Therapie zou juist passend gedrag moeten aanmoedigen.

Lees ook: Zoals Onze Lieve Vrouw handelt met de herdertjes van Fatima, zo ook met de mensheid

Biechten als ware therapie

Biechten biedt een therapeutische actie die mentale spanning kan verlichten door vergeving. Wat kan het gewicht van de zonde beter verlichten dan Gods vergeving ontvangen? Door anderen te vergeven kan iemand op zijn beurt bevrijd worden van diepgewortelde wrok en beginnen met genezen.

Meerdere voordelen

De leer van de Kerk en de sacramenten bieden extra voordelen bij het aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen. In plaats van alleen te vertrouwen op langdurige medicatie, kan gebed het broodnodige herstel bieden en het is aangetoond dat het stress en depressie vermindert en cognitieve controle over emoties verbetert, zoals blijkt uit verhoogde activiteit in de prefrontale cortex.

Reeds afhankelijk

Het overmatig voorschrijven van drugs is een groeiende zorg omdat een aanzienlijk deel van de bevolking vertrouwt op psychotherapeutische medicijnen om zich te redden. Deze medicijnen staan bekend als psychotropen en reguleren het serotonineniveau om stemming en gedrag te beïnvloeden.

Bestel Fatima-rozenkrans

Angst voor zelfreflectie

Een vergelijking tussen seculiere psychologie en geloof brengt een kritisch onderscheid aan het licht. De moderne mens prijst zichzelf en schuwt zelfonderzoek, vooral van zijn geweten. Het geloof getuigt van de gevallen menselijke natuur en erkent iemands gebrokenheid als cruciaal voor genezing.

God is de oplossing

De huidige crisis in de geestelijke gezondheidszorg in Amerika heeft brede sociale en morele gevolgen. De oplossingen voor deze complexe problemen zijn echter niet ongrijpbaar. De eerste behoefte van de ziel is orde, die alleen van God kan komen, haar Auteur, die de remedie voor haar kwalen verschafte door het stichten van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, wiens liefdevolle wijsheid de getroffenen kan helpen, wat hun problemen ook mogen zijn.

Dit artikel was eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 8 maart 2024 07:04

Doneer