5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

Onze Lieve Vrouw van Fatima.

5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

THEMA'S:

Moderne mensen, katholieken zelf, zien Maria graag als 'iets voor erbij'. Onze Lieve Vrouw is echter hard nodig voor iedereen die spirituele groei wil.

1) Het geleidelijke verval in de zonde

Hoewel we altijd de nodige genaden ontvangen voor onze verlossing, hebben we toch speciale genaden nodig om te volharden. Dit komt omdat de ziel als zij in zonde vervalt, dit over het algemeen volgens een bepaald patroon verloopt. Eerst begaat men daden van ondankbaarheid die een vermindering van de genade veroorzaken.. Hierdoor gaat de persoon in de staat van genade geleidelijk achteruit en heeft hij buitengewone genaden nodig. Wanneer de genaden verder afnemen, vervalt men van de ene misstap in de volgende, om uiteindelijk in een zeer ernstige zonde, een doodzonde te vervallen.

2) Een noodzakelijke leidsvrouwe

Devotie tot Onze Lieve Vrouw en een trouwe omgang met haar, is van cruciaal belang voor het verkrijgen van de nodige genaden om de ziel van dit proces van zondeverval te redden. We hebben een leidsvrouwe nodig die dit gebrek in onze ziel aanvult met verzoeken om extra genaden, zodat we voldoende genaden ontvangen voor onze redding en verlossing.

Bestel Fatima boek

3) Een vergevende Moeder

Onze Lieve Vrouw verkrijgt voor ons de genaden die nodig zijn om de verlossing te bereiken. Alleen al het feit dat we haar toegewijd zijn, maakt ons welgevallig aan God, die daardoor geneigd is onze bedes te beantwoorden. De menselijke natuur is echter keer op keer zo zwak dat we de genade verwaarlozen en daardoor verliezen. Het is daarom moeilijk mensen te vinden die voldoende trouw betrachten om de verlossing te bereiken zonder tussenkomst van Onze Lieve Vrouw.

Ze verkrijgt het minimum voor ons...

We zouden kunnen denken dat Onze Lieve Vrouw niet de Middelares is van alle genaden, maar alleen van buitengewone genaden. Toch is dat niet zo. Nee, onze moeder Maria verkrijgt ook het minimum aan noodzakelijke genaden voor ons. Onze terugkerende boosaardigheid en verval in de zonde is nodig om ons steeds weer te leren dat we het geestelijk leven niet kunnen volhouden zonder haar krachtige steun.

Bestel Wonderdadige Medaille

Een vergelijking

Stel je een vriend voor die in een "staat van genade" verkeert, om zo te zeggen, ten opzichte van jou. Met andere woorden, hij is een vriend die volledig afhankelijk is van jouw goedheid, en zich over het algemeen correct jegens jou gedraagt. Maar hoewel deze vriend geen ernstige fouten tegen je begaat, begaat hij toch voortdurend kleine misstappen, zoals gebrek aan beleefdheid, respect of genegenheid. Natuurlijk, in de mate dat hij dit blijft doen, trekt u geleidelijk uw vriendschap van hem terug.

Haar voorspraak voorkomt jouw val

Als hij een ernstige fout begaat, is het begrijpelijk dat u uw vriendschap met hem verbreekt. Dit is een goede parallel met een zondaar die, zonder meteen de staat van genade te verliezen, toch langzaam maar zeker zo afdwaalt, dat hij bijna onvermijdelijk op een bepaald moment toch in staat van doodzonde is gevallen. Om deze val te voorkomen, is de voorspraak van Onze Lieve Vrouw hard nodig. Die is niet alleen hard nodig, maar ook onontbeerlijk, want na een doodzonde heeft een mens geen aanspraak meer op vergeving. Zelfs als hij berouw zou tonen, is het twijfelachtig of God de hemel zou schenken aan iemand in deze zielsgesteldheid zonder hem te onderwerpen aan zware beproevingen als straf voor zijn weerspannige houding.

Lees ook: De Annunciatie en Sint-Gabriël

4) Devotie tot Onze Lieve Vrouw bereidt ons voor op een zalige dood

Sommige mensen veronderstellen dat de dood komt als een ongeluk, een ramp buiten de wegen van de Voorzienigheid, en dat God niets met de dood te maken heeft. De mens bewandelt de wegen van het geestelijk leven zoals het hem behaagt, en dan komt plotseling de dood en onderbreekt Gods plannen en de ontwikkeling van zijn ziel.

God ziet alles

In feite is dit helemaal niet zo. Geen haar valt van ons hoofd zonder dat God het toestaat. Alles is evenredig met de gerichtheid van ons geestelijk leven. In feite is het moment van onze dood volmaakt gekozen met betrekking tot onze zonden en verdiensten. Zonder de voorspraak en de verdiensten van Onze Lieve Vrouw zou het onmogelijk voor ons zijn in de staat van genade te blijven.

Je mag weigeren

Stel je voor dat je vriend je door zijn daden en houding een paar keer grieft, vervelend maar niets afschuwelijks. Vervolgens komt hij je om een groot geschenk vragen. Zou je er klaar voor zijn en bereid het hem te geven? Een beetje afhankelijk van de precieze situatie, maar je zou in je recht staan elk verzoek van zijn kant te weigeren.

Lees ook: Hoe de paus Onze Lieve Vrouw overtuigde om het Heilig Huis van Loreto te renoveren

5) Een Moeder die ons optrekt naar de genade

Ons geestelijk leven is geen hoogvlakte naast een afgrond. Het is een hellend vlak, in het midden waarvan een lijn loopt die de staat van genade scheidt van de staat van doodzonde. Wanneer iemand zich op het bovenste helft van deze helling bevindt, kan hij naar beneden glijden zonder daarmee direct in doodzonde te vervallen. Wanneer iemand die zich op het bovenste deel van de helling bevindt, ontrouw pleegt, vermindert God gewoonlijk zijn genaden; en met het afnemen van de genade kan iemand in zo’n arme geestelijke toestand terechtkomen dat hij teruggebracht wordt tot de strikt minimale genade.

Genade wordt snel geringschat

Wanneer men zegt dat de erfzonde tot de doodzonde leidt, betekent dit niet dat het de mens aan voldoende genade ontbreekt om niet in zonde te vallen, maar dat hij maar al te vaak niet aan de genade beantwoordt en dan dus valt. De menselijke natuur heeft een zeer sterke neiging om de genade te geringschatten en verwaarlozen, de genade daarmee te misbruiken. In elk concreet geval heeft de mens echter de wil om te reageren. De mens kan echter alleen de genaden verkrijgen die nodig en toepasselijk zijn om niet te vallen, als hij zijn toevlucht neemt tot Onze Lieve Vrouw. En daarom is Onze Lieve Vrouw noodzakelijk voor ons geestelijk leven.

Deze tekst is bewerkt uit een lezing van prof. Plinio Corrêa de Oliveira. Ze is vertaald en bewerkt voor publicatie zonder zijn revisie. -Vert.

Bestel Synodeboek

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:29

Doneer