Sint-Dismas, de goede dief

Sint-Dismas kijkt op naar Onze Lieve Heer terwijl engelen nabij zijn. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Andreas M. Rau

Sint-Dismas, de goede dief

THEMA'S:

De Latijnse liturgie van de Kerk herdenkt op 25 maart de heilige Dismas, de goede dief, tegen wie Jezus op Golgota zei: "Vandaag zul je met mij in het Paradijs zijn."

Een bijzondere dag

De keuze van 25 maart is niet toevallig. Deze datum is niet alleen die van de Aankondiging en de Menswording van het Woord, maar volgens een oude traditie is het ook de dag waarop de Verlosser van de mensheid Zijn hoogste offer voltooide. Het Evangelie vertelt ons dat ze Jezus op Golgota kruisigden met twee dieven, waarbij ze er één aan Zijn rechterzijde en één aan Zijn linkerzijde plaatsten (Lc. 23:39-42). We kennen hun namen uit de apocriefe Evangeliën: Dismas, de goede dief, en Gismas, of Gesta, de slechte dief.

Wie was de goede dief?

Het woord 'dief' mag niet misleidend zijn. De term ‘latrones’ duidde op straatrovers, niet alleen dieven maar ook moordenaars en rovers, die bij alle volkeren van de oudheid met de dood werden bestraft. De meest achterbakse van de velen die Pilatus' gevangenissen vulden, werden uitgekozen om Jezus te vernederen. Dismas was een roverhoofdman, waarschijnlijk Egyptenaar, die leefde en oud werd te midden van de zwaarste misdaden, waaronder broedermoord. Op zijn kruis stond geschreven: ‘Hic est Dismas latronum Dux’.

Volg MOH op Telegram

Een pijnlijke dood

De dood aan het kruis was een van de pijnlijkste en de veroordeelde man leed verschrikkelijk, hangend aan vier spijkers. De twee boosdoeners vloekten in krampen, terwijl Jezus de kwellingen met onveranderlijk geduld doorstond. Zijn eerste woorden aan het kruis waren van barmhartigheid voor Zijn beulen: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen" (Lc. 23:24).

Bespotting

Beide dieven hoorden deze woorden, beide ontvingen voldoende genade om de onschuld van Christus te erkennen, maar de ene bekeerde zich, de andere bleef lasteren. Lucas vertelt dat van de twee dieven, die naast Christus aan het kruis hingen, er één de spot met Hem dreef door te zeggen: "Bent u niet de Christus? Red uzelf en ons ook!"

De beloning voor berouw

Maar de ander berispte hem: "Heb je ook geen vrees voor God, hoewel je tot dezelfde straf veroordeeld bent? Wij zijn terecht tot het kruis veroordeeld, want wij ontvangen rechtvaardig voor onze daden; hij daarentegen heeft niets misdaan." Hij voegde eraan toe: "Heer, denk aan mij als u uw koninkrijk binnengaat." Jezus antwoordde hem: "Waarlijk, ik zeg u, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn" (Lc. 39-43).

Lees ook: Sint-Josaphat Kuntsevych: Oekraïnse martelaar voor de eenheid van de Kerk

De juiste houding

Dismas neemt aanstoot aan de woorden van verontwaardiging van zijn mede-rover tegen Jezus en corrigeert hem openlijk en streng, door hem ervan te beschuldigen dat hij niet begrijpt dat Jezus onschuldig is, terwijl zij schuldig zijn en terecht veroordeeld worden. Het is een daad van berouw, maar hij erkent niet alleen zijn eigen schuld; hij verkondigt de onschuld van Christus door te zeggen: "Hij heeft niets verkeerd gedaan." Hij verkondigt dit terwijl de hele wereld Jezus veroordeelt en de apostelen zwijgen. Dismas verbreekt de stilte en bevestigt openlijk de waarheid.

Goddelijke genade

Om Jezus' onschuld te bevestigen was het licht van de rede, verlicht door genade, voldoende; om hem tot God te verkondigen was de vurige genade van het geloof nodig. Na Jezus verdedigd te hebben tegen de boze dief, ontving Dismas de genade van bovennatuurlijk geloof, die hij uitte in de woorden: "Heer, denk aan mij wanneer u uw koninkrijk binnengaat"(Lc 23,42). Hij behoorde niet tot degenen die Jezus in zijn prediking waren gevolgd; geen engel had het hem voorgesteld. Hij zag niet de Godheid van Christus, maar een door lijden verminkte menselijkheid.

Bestel Fatima-rozenkrans

Een diepgaand mysterie

Maar zelfs toen hij Hem gekruisigd zag, twijfelde hij er niet aan dat Hij God was. Sint-Robert Bellarmine zegt: "Hij noemt iemand 'Heer' die toekijkt terwijl Hij naakt, gewond, lijdend, publiekelijk bespot en geminacht wordt, samen met hem hangend, en bevestigt dat hij na de dood naar zijn koninkrijk zal gaan. Hieruit begrijpen we dat hij niet droomde van een tijdelijke heerschappij van Christus op aarde, zoals de Joden verwachtten, maar van een eeuwig koninkrijk na de dood in de hemel. Wie had hem zulke hoge mysteries geleerd? Niemand anders dan de geest van de waarheid" (De zeven woorden van Christus, in spirituele geschriften).

Een dief wordt beloond

Jezus had gezegd: "Wie Mij belijdt voor de mensen, zal Ik belijden en eren voor Mijn Vader en Zijn engelen" (Mt. 10:32). En Hij houdt zijn belofte. Dismas zou de meest kostbare beloning krijgen.

Onmiddelijke vervulling

Dismas' woorden, "Domine, memento mei, cum veneris in Regnum tuum," is een gebed dat herhaald moet worden met een nederig en vertrouwend hart. Op dit gebed antwoordt Jezus: "Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso"; "Waarachtig zeg ik je, vandaag zul je met mij in het Paradijs zijn." Dit is Jezus' tweede woord aan het kruis. Het woord ‘amen’ is bijna de eed van Christus, die niet tegen Dismas zegt: je zult met Mij in het Paradijs zijn op de Dag des Oordeels, zelfs niet over een paar jaar, maanden of dagen, maar belooft dat op die dag zelf de poorten van de Hemel voor hem open zullen gaan.

Lees ook: De drie dagen van duisternis en profetieën over het einde der tijden

Muzikale inspiratiebron

"Vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn," zijn de meest engelachtige en harmonieuze woorden die een menselijk oor kunnen bereiken, en daarom hebben zoveel componisten, van Franz Joseph Haydn tot Charles Gounod tot Théodor Dubois, ze op muziek gezet, met ontroerende melodieën die de hoop op eeuwige verlossing bezingen.

De oorzaak van zijn berouw

De reden voor Dismas’ bekering was de goddelijke genade die zijn ziel overspoelde. De kerkvaders schrijven de instrumentele oorzaak van deze bekering toe aan de schaduw die Christus op de dief wierp toen hij zijn eerste woorden aan het kruis sprak. Het gezicht van Christus, schrijft Mgr. Jean-Joseph Gaume (1802-1879), was naar het Westen gekeerd, de zon stond op het middaguur en de schaduw van de Verlosser strekte zich uit aan zijn rechterhand over Dismas die de goede dief riep van het niets van de zonde naar het leven van de genade (Geschiedenis van de goede dief).

Bestel Wonderdadige Medaille

De rol van de Moeder Gods

Maar als het waar is dat alle genade van Maria komt, hoe kan men dan twijfelen aan de primaire rol van Onze Lieve Vrouw in de bekering van Dismas? Ze stond tussen het kruis van Christus en dat van de Goede Dief en bad zeker voor hem. Toen ze vervolgens de woorden van Dismas hoorde, had ze immense troost, want deze woorden verkondigden voor hemel en aarde de waarheden van de onschuld van haar Zoon en Zijn goddelijkheid. Op Goede Vrijdag had niemand buiten Dismas een geloof dat vergelijkbaar was met Maria's standvastige geloof.

Symboliek

Op de top van Golgotha staan drie kruisen. Rechts staat de boetvaardige mensheid op het punt op te stijgen naar de hemel. Links staat de onboetvaardige mensheid die in de hel valt. In het midden staat de Opperste Rechter van de levenden en de doden. Op de Dag des Oordeels zullen de uitverkorenen rechts van de goddelijke Rechter staan en links de verdoemden. Van de twee die in het veld zullen staan, zo zegt het Evangelie, zal er één worden weggenomen en één overblijven (Lc. 17:34). De goede dief is het beeld van de uitverkorenen, de slechte dief van de verdoemden.

Lees ook: Overwegingen bij het lijden van Christus

Profeten en koningen

Onder de buitengewone wonderen die op Jezus' dood volgden was een indrukwekkend wonder, dat Matteüs met deze woorden beschrijft: "de graven werden geopend en vele lichamen van dode heiligen werden opgewekt. En uit de graven gekomen, na zijn opstanding, gingen zij de heilige stad binnen en verschenen aan velen" (Mt. 52-54). Profeten en koningen van Israël behoorden tot degenen die in de straten van Jeruzalem verschenen en sommigen bekeerden, maar er niet in slaagden het ongeloof van velen aan het wankelen te brengen.

Van dief naar heilige

Wat een verbazing was het voor de inwoners van de heilige stad om onder deze opgestane mensen de oude bandiet Dismas te zien die de waarheid van Christus verkondigde, getransfigureerd in ziel en lichaam. De herrezenen bleven in Jeruzalem tot de Hemelvaart, toen Jezus hen meenam naar de Hemel. De uitspraak dat de herrezenen van Golgotha met lichaam en ziel in de hemel zijn, is volgens de theologen de meest zekere, en onder deze herrezenen moet men de heilige Dismas, de goede dief, rekenen.

Bestel Fatima boek

De geschiedenis herhaalt zich

De heilige Dismas is de beschermer van zondaars die op het punt van sterven staan. Vandaag verkettert de wereld Christus zoals de slechte dief op Golgotha. Laten we de goede dief vragen om zijn boetvaardige en vertrouwende geest in het stervende Westen te brengen. De belofte van Fatima heeft dezelfde zoetheid als de tweede woorden van Jezus aan het kruis. De triomf van Maria's Onbevlekt Hart zal het historisch paradijs der naties zijn, dat wil zeggen: het herstel van de christelijke beschaving die zal volgen op de historische hel van onze tijd.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op rorate-caeli.blogspot.com

Laatst bijgewerkt: 28 maart 2024 16:49

Doneer