Paus Leo IX: God steunt wie moedig strijden

De hoofdrolspelers in het Oosters Schisma van 1054. Rechts paus Sint-Leo IX, links patriarch Michael I Cerularius. In werkelijkheid hebben ze elkaar niet ontmoet. (beeld: Wikipedia)

Paus Leo IX: God steunt wie moedig strijden

Als thema van vandaag heb ik de biografie van een grote paus, Sint-Leo IX. Feest: 19 april. De essentiële informatie van mijn biografische notitie is als volgt: Sint-Leo IX werd geboren in het jaar 1002... Zoals je kunt zien, midden in de Middeleeuwen.

Familie van de keizer

...aan de rand van de Elzas. Zijn vader was graaf Igenhein en achterneef van keizer Koenraad II de Saliër. Zijn moeder gaf hem de naam Bruno. Op vijfjarige leeftijd werd hij door zijn ouders toevertrouwd aan de opvoeding van de eerbiedwaardige bisschop van Toul, Bertold, die in die tijd een school leidde in het bisschoppelijk paleis zelf.

Bevriend met prins

Dat is een interessante opmerking, die kleine middeleeuwse, patriarchale opmerking, van een bisschoppelijke school in het paleis van de bisschop zelf, en geleid door de bisschop. Bruno werd in de school vooral toevertrouwd aan zijn neef, Aderico genaamd, die de zoon was van de Prins van Luxemburg. De twee werden goede vrienden. Deze zoon van de Prins van Luxemburg was een model van elke deugd en diende buitengewoon goed om Bruno te vormen.

Volg MOH op Telegram

Hooggeplaatst en deugdzaam

Hier zie je weer de oorsprong van de opmerking die ik eerder al maakte: mensen uit de Middeleeuwen, behorend tot de hoogste sociale categorie, die zich ondertussen onderscheiden door hun buitengewone deugdzaamheid; dit verbond tussen aardse grootheid en de dienst aan God, dat zo verschilt van onze tijd, waarin hoe hoger je komt, hoe meer je beseft dat mensen in dienst van de Revolutie staan en niet van de zaak van de Contrarevolutie.

Vertrouwensfunctie

De bisschop van Toul verleende hem de heilige wijdingen en kort daarna ging Bruno als geestelijke werken in de keizerlijke kapel in het paleis van keizer Koenraad de Saliër. Elke keizer had zijn eigen kapel. Wat was de keizerlijke kapel precies? Het was de groep geestelijken die de eredienst in de persoonlijke kapel van de keizer verzorgde. Het was dus een vertrouwensfunctie, want het gaf de mogelijkheid tot een zekere mate van contact met de keizer.

Kerk als centrum aller dingen

Je ziet dus iets anders: ten eerste een keizer die zijn eigen kapel heeft, die het Goddelijk Officie centraal stelt in zijn leven en aan zijn hof: de Mis, het Officie, enz. Waarom? Vanwege de diepgewortelde en ware overtuiging in die tijd dat de katholieke Kerk het centrum van alle dingen is. Daarom moest aan het keizerlijke hof het middelpunt de kapel zijn, waar de Koning der koningen, dat wil zeggen, het Heilig Sacrament is, waar Onze Lieve Heer Jezus Christus werkelijk aanwezig is. Waar Onze Lieve Vrouw wordt vereerd met de cultus van hyperdulia [verering, -red.], enz. Zo anders ook dan de groten der aarde tegenwoordig, zo werelds, zo afgescheiden van alles wat echt katholiek is.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Verheven door de keizer

"In deze kapel wordt Bruno onmiddellijk verwelkomd door de keizer, die onder de indruk is van zijn deugden en hem 'mijn neef' begint te noemen." Het was een buitengewone eer aan de oude hoven om neef of nicht van de koning genoemd te worden. Hij was inderdaad familie van de koning, maar niet in zo'n nauwe mate. Hij was de zoon van de neven van de koning, niet de zoon van zijn broers. Hij was geen neef. Doordat de keizer hem neef noemde, werd hij verheven tot prins van het keizerlijke huis. En de reden voor deze eer was zijn deugdzaamheid.

Staat van genade

Je ziet nu weer wat ik onlangs nog zei: de Middeleeuwen waren een tijd waarin het wijdverspreide bezit - ik zeg niet voor iedereen, maar wijdverspreid - van de staat van genade bij de meerderheid van de mensen een omgeving creëerde waar deugdzaamheid welkom was, en het was geen titel voor vervolging, maar het was een titel om op te klimmen, een titel zodat de persoon gemakkelijk zijn invloed kon uitoefenen. In tegenstelling tot vandaag de dag, waar deugdzaamheid allerlei soorten haat aantrekt en de invloed die je wilt uitoefenen beperkt.

Bisschopsbenoeming

Enige tijd later, in het jaar 1026, kreeg de keizer bezoek van geestelijken uit het bisdom Toul, waar Bruno vandaan kwam, die hem meedeelden dat de bisschop was overleden en dat de hele bevolking vroeg om Bruno te benoemen in het vacante bisdom. Koenraad gaf toe, hoewel Bruno nog niet de canonieke leeftijd had bereikt. Dit zijn gebruiken uit het middeleeuwse canonieke recht, waarvan we moeten begrijpen wat ze betekenen.

Bestel Synodeboek

Voordracht door het volk

De benoeming van een bisschop is nooit het exclusieve voorrecht van de paus geweest. Maar de paus kon voordrachten ontvangen, die hij vrij kon aanvaarden of weigeren, voor een of ander bisdom. In de Middeleeuwen werd vaak bepaald - en dit gaat terug tot de vroegste dagen van het christendom - dat de mensen van het bisdom een naam konden juichen of voordragen die de paus al dan niet kon aanvaarden.

Benoeming verliep via keizer

Met de oprichting van het Heilige Roomse Rijk kregen de keizers ook de gewoonte om bisschoppen voor te dragen aan de paus. Dus de mensen stelden een naam voor aan de keizer en als de keizer akkoord ging, stelde hij die voor aan de paus; als de paus akkoord ging, benoemde hij een bisschop. De keizer accepteerde Bruno's voordracht en in feite werd hij benoemd tot bisschop door de Heilige Stoel.

Bisschoppen bijeengeroepen…

Ook al was hij nog niet oud genoeg - je ziet de snelheid van zijn carrière, zijn opkomst. Hij viel meteen op tussen de bisschoppen van de regio door zijn bekwaamheid en de deugd waarmee hij het bisdom leidde. Jaren gingen voorbij. Dit gebeurde in 1026. Gedurende 22 jaar regeerde Bruno het bisdom Toul vreedzaam en met glans. In 1048 stierf paus Damasus II en de Romeinen stuurden een afvaardiging naar keizer Hendrik III om hem te vragen een nieuwe paus te benoemen. Hendrik III riep hiervoor een kerkvergadering bijeen....

Bestel Fatima-rozenkrans

…in Worms

Met andere woorden, een groep bisschoppen. ...in Worms, waaraan alle bisschoppen van het Rijk deelnamen. Zodra de bijeenkomst was, wezen alle stemmen Bruno, bisschop van Toul, aan als toekomstig hoofd van de Kerk. Hij werd geraadpleegd. Maar hij wilde op geen enkele manier paus worden, uit nederigheid, en vroeg om een paar dagen bedenktijd." Maar eigenlijk wilde hij kijken of hij aan het pausdom kon ontsnappen.

Openbare biecht

Toen de termijn verstreken was, stond hij voor de hele kerkvergadering van Worms en zei dat hij in het openbaar al zijn zonden ging opbiechten, zodat ze zouden beseffen wat voor een zondaar hij was en dat hij het op geen enkele manier verdiende om paus te zijn. Hij knielde neer en deed een openbare biecht. De biecht bestond uit zulke lichte zaken dat het ernstigste feit - dat hij afschuwelijk vond, zegt de biograaf - nauwelijks genoeg was voor een doodzonde.

Keizer mag geen paus aanstellen

Toen hij klaar was, stond iedereen op en applaudisseerde. Een bisschop met zo'n schoon geweten kon alleen maar de paus zijn. Toen stelde hij een probleem aan de orde - en het was een zeer ernstig probleem: de keizer heeft niet het recht om een paus te benoemen. De paus kan alleen gekozen worden door de geestelijkheid van Rome, in de canonieke vorm, luisterend, als hij dat wilde, naar het volk van Rome. Hij zou dus naar Rome gaan en overleggen of de geestelijkheid en het volk wilden dat hij paus werd.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Voettocht naar Rome

Hij vertrok daar - je kunt de standvastigheid van de man zien - trok zijn pelgrimskledij aan en ging te voet van Worms naar Rome. Het is buitengewoon! Want er is de Alpenpas, met eeuwige sneeuw, steile bergen, wegen... geitenpaden die je moet overgaan. Het oversteken van de Alpen werd altijd als gevaarlijk beschouwd. Was hij maar tot aan de Adriatische Zee gegaan en dan met de boot naar beneden. Nee, hij deed het als boetedoening, hij liep naar Rome.

Onthaald door de Romeinen

Maar toen hij in Rome aankwam, was het aanzien van de deugd in die tijd zo groot dat hij, die verwacht had als onbekende pelgrim aan te komen, toen hij in de buurt van Rome aankwam de hele stad weg vond... De stad Rome: naar schatting twee- of driehonderdduizend inwoners - en die op hem wachtte. Hij kwam Rome binnen als een pelgrim, met zijn ogen neergeslagen, zonder iemand aan te kijken, zonder aandacht te schenken aan wie dan ook, en hij ging rechtstreeks naar het graf van de heilige Petrus en bad.

Op de Stoel van Rome

Je ziet een rechtschapen man, die de dingen op de juiste manier doet. De mensen van Rome wilden hem tronen door hem toe te juichen. Hij zei dat hij het tot de volgende dag zou laten rusten, zodat ze erover konden nadenken. Uiteindelijk kwam de volgende dag en de mensen waren zo vastbesloten dat hij accepteerde en werd getroond op de Stoel van Rome. Vergelijk dat eens met wat er daarna kwam... de intriges, de beweging, de problemen, de politiek. Daar hebben we de tegenovergestelde dynamiek, die je een idee geeft van de geest die in die tijd van kracht was en die je doet beseffen hoe mogelijk het is, hoe uitvoerbaar het is dat de staat van genade op een bepaald moment zeer frequent is, overvloedig aanwezig is, wat werkelijk buitengewone daden en gebaren teweegbrengt.

Bestel Wonderdadige Medaille

Vechten als een leeuw…

Maar er is iets dat nog indrukwekkender is, dat ik zo met jullie zal bespreken en dat een delicatere kwestie oproept. Hij nam de titel van Leo ‘Leeuw’ aan door goddelijke inspiratie, omdat hij van mening was dat hij als een echte leeuw aan het hoofd van de Kerk moest vechten. Zodra hij op het troon zat, begon hij te vechten tegen de ware vijanden van de Kerk. Wie beschouwde hij als de echte vijanden van de Kerk? De meerderheid van de bisschoppen en priesters in die tijd…

…tegen de kerkelijke corruptie

In die tijd was er een verschrikkelijk misbruik dat simonie werd genoemd. Simonie werd op de volgende manier geïntroduceerd: aangezien de benoeming van bisschoppen en priesters, dat wil zeggen, het voorstellen van hun namen aan de pausen voor benoeming, zoals je zojuist hebt gezien, of aan de keizer of aan het volk toebehoorde - betaalden veel hebzuchtige mannen, die lucratieve posities wilden hebben, het volk of de keizer om gekozen te worden; om bisschop te worden; of zodat een zoon, een neef, een neef, iemand die financieel en politiek met hem verbonden was, tot bisschop benoemd zou worden, tot abt, kardinaal. Soms kochten ze de kardinalen om of het volk van Rome om een paus te kiezen. Zelfs de Romeinse tiara werd gekocht.

Noormannen vallen aan

Dit selectieproces bracht de grootste ongemakken met zich mee omdat het vaak de meest gewone mensen waren die de baan kregen. Er was een enorm aantal schaamteloze bisschoppen en priesters; vandaar enerzijds een algemeen schandaal in het christendom en anderzijds een verzachting van de katholieken tegenover de aanvallen van de heidenen. Die kwamen van alle kanten. Er waren de Noormannen die over de Noordzee kwamen, toen over de Atlantische Oceaan, de Straat van Gibraltar binnendrongen en Zuid-Italië aanvielen; in het algemeen vielen ze het Christendom aan;

Bestel Fatima boek

Slaven en mohammedanen

Dan waren er ook nog restanten van barbaren in de Slavische landen; dan waren er de mohammedanen die van alle kanten aanvielen. Het christendom moest vechten. Toen het moest vechten, was het buitengewoon zwak. En daarom was het zwak. Want in haar diepste wezen had deze verkoop van kerkelijke ambten - dit wordt simonie genoemd, naar Simon de Magiër - tot gevolg dat het hele spirituele leven van het christendom achteruitging, in verval raakte. Leo organiseerde toen een reeks synoden en andere soorten kerkelijke bijeenkomsten en begon onmiddellijk de bisschoppen die niet deugden te straffen en af te zetten en er goede voor in de plaats te benoemen, met alle verontwaardiging die je je maar kunt voorstellen.

Inval van de Noormannen

Terwijl hij bezig was - en het was een hevige strijd - kreeg hij een waarschuwing dat de Noormannen het gebied waren binnengevallen waarvan de paus koning was - Apulië - en dat het zijn plicht was, als koning, om zijn onderdanen te verdedigen. Hij gaf zijn werk op en haastte zich naar Duitsland om de keizer, die familie van hem was, te vragen een leger te sturen om hem te verdedigen.

Slechts vijfhonderd soldaten

De keizer beloofde het, dus ging hij naar de beroemde abdij van Monte Cassino, niet ver van Rome, een van de beroemdste Benedictijnse abdijen ter wereld, en wachtte daar in de abdij op de komst van het keizerlijke leger. Wat schetste zijn verbazing toen het arriveerde? Slechts vijfhonderd Duitsers, Lotharingers in feite; geen echte Duitsers. Toen het keizerlijke leger de Alpen naderde, gaf het op. En slechts vijfhonderd strijders uit Lotharingen gingen door. Onderweg hadden enkele Italiaanse contingenten zich bij hen gevoegd, en er waren enkele Romeinen bij de paus, die familieleden, vrienden, leenheren uit de regio waren, en die ook dienden om het verzetsleger te versterken.

Volg MOH op Telegram

Geen andere keus dan overgave

De Noormannen arriveerden en het leger van de paus bood weerstand. De Noormannen waren veel talrijker, er werd een veldslag uitgevochten die een enorme slachting was; de Italianen vluchtten, maar de Lotharingers vochten heldhaftig. Maar op een gegeven moment werd duidelijk dat hun verzet geen zin had. Toen besloot de koning van de Noormannen, Robert Guiscard, de strijd te staken en te zeggen dat hij niet meer zou vechten, omdat de Lotharingers verslagen waren. De Lotharingers hadden geen keus, ze gaven hun wapens op.

Massabekering door één man

En de paus? Nu ga je zien wat een reus hij is. De paus ging alleen naar het kamp van de Noormannen; toen hij aankwam, maakte hij zo'n indruk dat de Noormannen, met de koning aan het hoofd, neervielen en zeiden dat ze bekeerd en gedoopt wilden worden. En ze namen de paus in triomf mee naar de stad Benevento en vervolgens naar Rome, waar ze godsdienstonderricht kregen, en vervolgens werden alle Normandische krijgers, met de gezinnen die ze bij zich hadden, gedoopt en kregen ze plaatsen in bepaalde delen van Zuid-Italië. En ze bleven daar. Je ziet een massabekering die tot stand kwam door de aanwezigheid van één man.

God kan alles

Is er een vergelijking met vandaag? Wat de Noormannen toen waren, zouden de communisten vandaag kunnen zijn. Een paus die doordrenkt is met de theologie van vandaag, hoeveel concessies doet hij aan de communisten zodat ze niet oprukken, en hoeveel geeft hij toe, en hoeveel werkt hij mee? Zou een man van God die de communisten benadert en zich aan hen voorstelt hen bekeren zoals Robert Giscard en de Noormannen? God kan alles, maar dat zou ook niet waarschijnlijk zijn, want het kwaad van de communisten is onvergelijkbaar veel erger dan het kwaad van de Noormannen.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Brezjnev op voorpagina

Maar één ding is zeker: God laat degenen die moedig en onbevreesd voor hem vechten nooit in de steek. En al helemaal niet als het zijn eigen Vicaris is. En er zou een oplossing zijn geweest, maar niet de oplossing die we vandaag hebben. Laten we de twee strijden en de twee tijdperken vergelijken. Vergelijk Leo IX met paus Paulus VI! Vergelijk de Noormannen, die barbaren waren, maar tenminste in staat om naar een heilige te kijken en zich te bekeren. Vergelijk dit met de communisten van vandaag, met de foto van Brezjnev die Estado de S. Paulo vandaag publiceerde, bijvoorbeeld, wat een verschrikkelijk ding! Je zou denken dat het hoofd van die man de mond van de hel is! Vergelijk het ene met het andere en je beseft hoe ver we gevallen zijn!

God nu veel afweziger dan toen

We moeten ons dus afvragen: het is niet alleen waar dat de katholieken van nu veel erger zijn dan de katholieken van toen; het is ook waar dat de barbaren van nu onvergelijkbaar veel erger zijn dan de barbaren van toen; maar het is ook waar - en dit is de kern van het verhaal - dat God veel afweziger is in de gebeurtenissen van de wereld dan toen. In die tijd verwekte God een heilige en in de persoon van die heilige maakte Hij indruk op een volk en bekeerde Hij hen. Waar is die heilige vandaag? En als er zo'n heilige zou zijn, zou God dan dit wonder door die heilige doen?

In Middeleeuwen ging wereld bergopwaarts

God is ver weg. Deze grote wonderen, deze grote dingen worden bijna nooit gerealiseerd. Genade lijkt te zijn opgeschort. Het ontspringt in het diepst van bepaalde zielen; voor de rest is het een wereld die God heeft afgewezen, die God niet langer wil; die gemarkeerd is voor straf, gemarkeerd voor ondergang en vernietiging. Dit is het beeld. Terwijl het in de Middeleeuwen een onrustige wereld was, maar je zien kon dat het bergopwaarts ging, heb je vandaag een wereld die in angst verkeert en die bergafwaarts gaat. Nee, het gaat naar beneden; het is al op de bodem van een afgrond. En naar welke afgronden daalt ze nog meer af! Wat verschrikkelijk.

Bestel Synodeboek

‘Boodschapper van eeuwige geluk’

Welnu, van de feiten van zijn leven, allemaal min of meer langs deze lijnen, ik kan ze hier niet allemaal geven, denk ik niet dat er één opvallender is in termen van hoezeer God al deze energie goedkeurde dan de manier waarop hij stierf. De ziekte... De biograaf heeft hier een hele mooie uitdrukking: "lieflijke boodschapper van het eeuwige geluk". Hoe tegenstrijdig is deze uitdrukking met het hygiënische heidendom, met de afschuw van ziekte in onze tijd; je moet ziekte natuurlijk bestrijden, maar dat kun je op verschillende manieren opvatten. Ik vond de uitdrukking prachtig!

Laatste H. Mis

...de ziekte kwam hem aankondigen dat zijn tijd gekomen was. Op 12 februari 1054 vierde hij voor de laatste keer het Heilig Misoffer en sprak de menigte toe met een ontroerende vermaning. De volgende dag..." Zie je, hij wist dat hij zou sterven. ...wetende dat zijn uur nabij was, wilde hij weggevoerd worden uit de stad Benevento... Het was een stad van enig belang binnen het territorium van Sint-Pieter, waar de paus regeerde. "...naar Rome. De Noormannen eisten de eer op om hem in een draagstoel te dragen. Wat een prachtige glorie, nietwaar?

‘Mijn tijd van ontbinding is gekomen’

Zo keerde de paus terug naar het Paleis van Lateranen... Het paleis bestaat vandaag de dag nog steeds en werd in die tijd bewoond door de pausen. "...in de maand april 1054. Het was de tijd waarin hij gewoonlijk de bisschoppensynode van de kerkelijke provincies rondom Rome bijeenriep. Hij riep hen bijeen op 17 april. Toen ze bij elkaar geroepen waren, zei hij tegen hen: 'Ik beveel mezelf aan jullie broederschap aan, want de tijd voor mijn ontbinding is gekomen.’

Bestel Fatima-rozenkrans

Martelaren wachtten Leo op

Het doet denken aan een woord van Paulus, die zei dat hij "ontbonden" wilde worden, dat wil zeggen gescheiden van zijn lichaam om verenigd te worden met Jezus Christus. Gisteravond werd mij - in een visioen - de heerlijkheid van het hemelse vaderland getoond. Ik herkende onder de groepen martelaren degenen die in Apulië stierven ter verdediging van de Kerk... De dappere Lotharingers die in Apulië stierven ter verdediging van de Kerk wachtten als martelaren op hem in de hemel. En hij zag ze voordat hij naar de hemel ging. Je ziet wat een prachtige herinnering aan deze wonderbaarlijke episode in zijn leven.

Na drie dagen gestorven

‘Kom’, zeiden ze, ‘en blijf bij ons, want door jullie hebben wij het eeuwige geluk verkregen. Maar op hetzelfde moment maakte een stem zich verstaanbaar, die zei: Niet nu, maar over drie dagen. De volgende dag verzamelde hij de bisschoppen weer, stapte in een draagstoel en ging in processie, geleid door zijn trouwe Noormannen, naar de Sint-Pietersbasiliek. Daar stierf hij.

Heerlijk aroma uit graf Sint-Petrus

Kun je je voorstellen wat een prachtige processie! Een paus op een draagstoel, liggend, de bisschoppen die de processie vormen, zingend, natuurlijk, met kaarsen, en de troep gewapende Noormannen op weg naar de Sint-Pietersbasiliek. Welke processie kan mooier zijn dan dat? Welke militaire parade kan mooier zijn dan deze? Er is niets mooiers! Hij wierp zich neer voor het graf van de Prins der Apostelen en bad voor de Kerk en voor de bekering van de zondaars. Toen hij klaar was, kwam er uit het graf van Petrus een heerlijk aroma, waarvan de geur superieur was aan het zuiverste parfum."

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Zegening van brood

Het was Petrus die zijn vreugde uitte over deze waardige opvolger. De paus bleef ongeveer een uur in stille contemplatie. Bisschoppen, Noormannen en mensen... iedereen om hem heen. Toen beval hij brood en wijn te brengen. Hij zegende ze, at drie stukken brood, dronk wat wijn en deelde de rest uit aan de aanwezigen. Niemand at. Iedereen hield de stukken brood die hij uitdeelde als relikwie. Natuurlijk!

Paus Leo inspecteert eigen graf

"Toen stond hij op en ging naar het graf dat hij voor zichzelf had klaargemaakt in de Basiliek, en zei tegen de bisschoppen: 'Zie, mijn broeders, hoe ellendig, breekbaar en vergankelijk de menselijke glorie is; moge dit voorbeeld nooit uit jullie herinnering verdwijnen. Eens werd ik van het niets tot het hoogste gebracht; en nu word ik weer tot het niets gereduceerd. Ik zal leven in deze donkere en nauwe gevangenis; vandaag ben ik nog bij jullie in vlees en bloed, morgen zal ik stof en as zijn.

‘Kom en zie mij sterven’

Wat een prachtige preek! Stel je de bisschoppen om je heen voor, de Noormannen en alle anderen die hiernaar kijken, een man die nog leeft en dit zegt. Wat een aankondiging van de dood, wat een prachtig iets! Iedereen in het publiek barstte in tranen uit. En de paus...Je zult versteld staan! De paus wenste hun vaarwel en zei: 'Kom morgen en aanschouw mijn laatste adem.'

Bestel Wonderdadige Medaille

Laatste vermaning

Sint-Leo trok zich terug in het nabijgelegen paleis, waar hij de hele nacht in gebed doorbracht. De volgende ochtend keerde hij, gesteund door twee assistenten, terug naar de Basiliek en boog zich neer voor het hoofdaltaar. Hij strekte zich uit op een bed dat naast het altaar was klaargezet, gebaarde met zijn hand om stilte af te dwingen en richtte een laatste vermaning tot het volk.

Genadejaar 1054

Toen riep hij de bisschoppen bij zich en biechtte bij hen gezamenlijk zijn zonden op. Op zijn bevel droeg een van de bisschoppen de Mis op en gaf hem de communie. Daarna zei de paus, nadat hij de communie had ontvangen: 'Wees stil, want ik schijn te gaan slapen. Hij hield zijn hoofd schuin, viel in slaap met een hemelse kalmte en werd wakker in de hemel. Hij stierf voor het altaar van Sint Pieter op 19 april van het genadejaar 1054.

Gregorius VII was inspiratie

Eigenlijk was Gregorius VII zijn inspiratiebron. Stel je voor dat je een paus als secretaris hebt die... Je moet heilige niet met heilige vergelijken, dus je moet heilige paus niet met heilige paus vergelijken; maar net zoals je bijvoorbeeld kunt zeggen dat Lodewijk XIV de koning was, en dat de koning Lodewijk de Heilige de heilige koning bij uitstek was en dat Filips II bijvoorbeeld de Spanjaard was, zo kun je ook zeggen dat de heilige Gregorius VII de paus was. Als je ‘paus’ zegt, denk ik aan Gregorius VII. Dat was zijn secretaris...

Bestel Fatima boek

Even uit dagelijks leven getild

Stel je voor hoe mooi het is om te zien hoe de ene heilige een andere ziet sterven. De heilige Gregorius VII, nog een jonge man, die bidt en de ziel van de heilige Leo IX ziet opstijgen naar de hemel. Er zijn zulke hoogten, zulke grootsheid, zulke wonderen, dat ik niet weet of je hetzelfde voelt als ik: als ik zoiets lees, lijkt het alsof ik even pauze neem van het alledaagse leven; het lijkt alsof ik uit een vijver stap en een beetje ademhaal. Het resultaat is dat als het voorbij is, ik de indruk heb dat ik terug in de vijver ben... Eindelijk hebben we een beetje van de geur van de deugden van Sint-Leo IX ingeademd. Laten we hem vragen voor ons te bidden.

Deze tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en is ontleend aan een conference die prof. Plinio op 29 oktober 1974 gegeven heeft.

Laatst bijgewerkt: 30 april 2024 19:42

Doneer