Heilige paus Leo de Grote, voorloper van de Inquisitie

De heilige paus Leo de Grote is Attila de Hun in 452 tegemoet gereisd om hem van de verovering van Rome af brengen. (Beeld: fresco van Rafaël 1514 via Wikipedia)

Heilige paus Leo de Grote, voorloper van de Inquisitie

Morgen, de 11e april, hebben we het feest van de heilige Leo de Grote, paus. En in pater Rohrbachers Vies des Saints [‘Levens van de heiligen’] vinden we de volgende informatie over 'Sint Leo de Grote en de veroordeling van ketters'.

Leo hield Attila tegen

"Sint Leo de Grote", zo zegt onze kalender, "was paus, biechtvader en Kerkleraar. Hij bestreed Eutyches en Nestorius, twee grote kettervorsten, en hield Attila tegen voor de poorten van Rome. Vijfde eeuw. Leo de Grote, die leefde van 390 tot 471, was een van de grootste pausen uit de geschiedenis."

Verwoesting Rome door Vandalen

"Tijdens zijn pontificaat vocht hij tegen talrijke ketterijen die de Kerk in die tijd op haar grondvesten deden schudden, vooral de Manicheeërs en de Pelagianen. Hij ging de confrontatie aan met Attila, de ‘gesel Gods’, en slaagde erin hem uit Italië te verdrijven. Hij voorkwam ook de verwoesting van Rome (455) door de Vandalen onder leiding van Geiserik."

Volg MOH op Telegram

Manicheeërs in Rome

Nu de tekst van Fr. Rohrbacher: Onder degenen die naar Italië trokken, gezien de ontreddering van Afrika en uit angst voor de Vandalen, waren een groot aantal Manicheeërs, die hun toevlucht zochten in Rome en daar enige tijd verborgen bleven. Maar Sint-Leo ontdekte hen en waarschuwde het volk in verschillende preken voor hen en spoorde hen aan om hen aan te klagen bij de priesters en genezers.

Priscillianisten ontkenden vrije wil

De Priscillianisten, die absoluut niet te onderscheiden waren van de Manicheeërs, waar ze uit voortkwamen, vermenigvuldigden zich opnieuw in Spanje, wat onrust veroorzaakte. Op de hoogte gebracht van de situatie door de heilige Turribius, bisschop van Astorga, schreef de heilige Leo hem op 21 juli 447 een lange brief. Hij beschreef de ketterij van de Priscillianisten als "de vaandeldrager van alle voorgaande ketterijen". Hij benadrukte vooral het feit dat ze de vrije wil van de mens ontkenden en alle handelingen toeschreven aan de fatale dwang van de invloed van de sterren.

Heiligschennende dementie

Het is de moeite waard om op te merken dat de Vaders er vanaf het begin alles aan deden om deze goddeloze woede uit de boezem van de Kerk te verbannen. Sterker nog, de kerkprinsen van die eeuw waren zo geschokt door deze heiligschennende dementie dat ze de auteur en een aantal van zijn discipelen met het zwaard van het publieke recht neerhaalden.

Bestel Synodeboek

Processen in Rome

Ze zagen dat het de ijver voor eerlijkheid zou ruïneren om alle echtelijke verbintenissen te ontbinden, om alle goddelijke en menselijke wetten te verdraaien, om dergelijke mensen toe te staan te blijven leven en dergelijke principes te belijden. De heilige Leo benadrukte de overeenstemming van de Priscillianisten met de Manicheeërs en stuurde de heilige Turribius de notulen van de processen die hij in Rome tegen hen had aangespannen.

Inquisitie

In deze processen, in het bijzonder tegen de manicheeërs van Rome, zien we de naam en de vorm van wat later de inquisitie werd genoemd. De Heilige Paus, die het meer dan eens de Inquisitie noemt, zit die voor, bijgestaan door bisschoppen, priesters, senatoren en andere illustere figuren. Hij verklaart aan de gelovigen dat zij door hun geweten verplicht zijn ketters aan te geven.

Ondermijning grondvesten van de moraal

Leo zorgt ervoor dat verdachte mensen voor hem gebracht worden en probeert hen tot inkeer te brengen. Degenen die zich tot de Kerk wendden, kregen boete; degenen die koppig weigerden, werden overgeleverd aan wereldlijke handen om gestraft te worden volgens de wetten van het keizerrijk, omdat zij de grondvesten van de moraal en de samenleving ondermijnden door zulke principes aan te nemen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Heldhaftige deugdenbeoefening

Dit is een heel mooi verslag, want het gaat over iemand die handelt met de autoriteit van een paus, maar ook in de hoedanigheid van een heilige. Met andere woorden, een persoon die de Kerk, krachtens haar onfeilbaarheid, heldhaftig heeft verklaard in de beoefening van de vier kardinale deugden, de drie theologische deugden en in de beoefening van alle deugden.

Kolossaal wonder

Hij is bovendien een persoon wiens heiligheid werd bevestigd door een kolossaal wonder. Hij was het die Attila confronteerde en terwijl hij hem confronteerde, verscheen Sint-Petrus aan de hemel en blies Attila de aftocht. Een van de grootste wonderen in de geschiedenis van de Kerk.

Manicheïstische ketters

Goed dan. Zie hoe deze man die zo handelde, de ketters vervolgde: komende uit Afrika vanwege de vervolging van de Vandalen, ging hij naar Italië, naar Rome; hij merkte daar de aanwezigheid van de ketters op en ging onmiddellijk in de aanval. Het waren manicheïstische ketters. Hij hield preken, waarschuwde de mensen tegen de ketters en spoorde de mensen aan om die aan te geven bij de priesters en vicarissen, natuurlijk om de kerkelijke straffen en uiteindelijk ook de wereldlijke straffen te ondergaan.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Ketters bedreigen ook wereldlijke orde

De ketterij van de Priscillianisten komt op in Spanje. Je kunt zien dat hij zijn volledige steun gaf aan de heilige Turribius, bisschop van Astorga, en de wereldlijke leiders die deze ketters lieten terechtstellen, omdat deze ketters niet alleen de ondergang van de Kerk waren, maar ook van de wereldlijke orde.

Voorloper van Inquisitie

Daarna zette hij persoonlijk een soort Inquisitie op in Rome, die hij terloops soms ook inquisitie noemde. En hij wordt gezien terwijl hij sessies van de inquisitie voorzit, bijgewoond door bisschoppen, priesters, senatoren en illustere mensen. Hij neemt zelf de rol van inquisiteur op zich en probeert mensen om te praten, ondervraagt ze, probeert de ketterijen die ze praktiseren te begrijpen. En hijzelf beveelt de straffen voor ketters die weigeren te gehoorzamen.

Bestrijding ketters weinig meer gewaardeerd

Je kunt dus zien dat dit de praktijk is van de meest extreme en heilige onverzettelijkheid tegen ketters. Het is dus de praktijk van een deugd die vandaag de dag zeer weinig gewaardeerd zou worden en die precies het tegenovergestelde is van oecumene, in de slechte betekenis van dat woord. En het is een bevestiging dat men moet en kan denken zoals wij; want de voortdurende leer van de katholieke Kerk is precies dit, belichaamd door de heilige Leo I.

Bestel Wonderdadige Medaille

Wat zou H. Leo nu zeggen?

Leo I, wat zou u zeggen over de ketterijen die vandaag de dag de ronde doen? Als hij plotseling zou herrijzen en de heilige katholieke Kerk zou aantreffen in de zeer trieste situatie waarin zij zich nu bevindt, wat zou hij dan zeggen? Hij zou onmiddellijk het herstel van de inquisitie voorstellen.

Bid tot de H. Leo

Laten we hem dus vragen om in de Kerk die geest van waakzaamheid aan te wakkeren, of opnieuw aan te wakkeren, die geest van onderscheidingsvermogen, die geest van onverzettelijkheid, die geest van strijd à outrance die genoeg zou zijn om te voorkomen dat de wereld de vreselijke kastijdingen ondergaat die de wereld onvermijdelijk zal ondergaan Laten we hem vragen dat, bij het aanbreken van Maria's Koninkrijk, deze geest enorm aangewakkerd zal worden en dat het zal duren tot het einde der tijden.

Deze tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en is ontleend aan een conference die prof. Plinio op 10 april 1967 gegeven heeft.

Laatst bijgewerkt: 10 april 2024 11:51

Doneer