Nieuw bewijs bevestigt de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn

Nieuw bewijs bevestigt de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn

THEMA'S:

Een Italiaanse wetenschapper heeft nieuwe tests uitgevoerd die aantonen dat de Lijkwade van Turijn dateert uit de eerste eeuw na Christus, in schril contrast met de veel gepromote Koolstof-14 dateringsstudie uit 1988, die beweerde dat de Lijkwade pas uit de Middeleeuwen stamde.

Nieuwe methode

Dr. Liberato De Caro, van het Italiaanse Instituut voor Kristallografie van de Nationale Onderzoeksraad in Bari, heeft bijna 30 jaar besteed aan het bestuderen van de Lijkwade van Turijn. Samen met een team van onderzoekers heeft hij onlangs vezels van de Lijkwade getest met behulp van de "Wide-Angle X-ray Scattering" (WAXS) methode. Bij deze manier van onderzoek wordt gekeken naar de "natuurlijke veroudering van de cellulose die het linnen van het onderzochte monster vormt" om leeftijdsschattingen te kunnen doen.

55 tot 74 na Christus

De bevindingen van Dr. De Caro's onderzoek, gepubliceerd op 11 april, merken op dat de testresultaten van het garenmonster van de Lijkwade "volledig verenigbaar waren met de analoge metingen verkregen op een linnenmonster waarvan de datering, volgens historische verslagen, 55-74 na Christus is, Belegering van Masada (Israël)".

Lees ook: De Heilige Lijkwade: een evangelie voor de 21e eeuw

Bewijs voor leven, passie en dood van Christus

De Lijkwade is het linnen grafkleed waarin Onze Heer na de kruisiging was gewikkeld toen hij in het graf lag. De Lijkwade is meer dan 2 meter lang en 2 meter breed en draagt de onmiskenbare tekenen van een man, van voren en van achteren, met wonden die overeenkomen met de wonden die Onze Lieve Heer opliep tijdens Zijn lijden en dood. Katholieken vereren het als een van de belangrijkste relikwieën van Christus. Het is een duidelijk bewijs voor de historische realiteit van het leven, de passie en de dood van Christus. Het evangelie van Johannes vermeldt het in de passage waarin de heiligen Petrus en Johannes het lege graf van Christus zoeken. (Johannes 20: 4-7)

Topografische kaart

De Lijkwade vertoont ook onverklaarbare 3-D "afstandsinformatie," die lijkt op een topografische kaart van het lichaam van Christus, evenals elementen die lijken op een negatief fotografisch beeld dat, wanneer bekeken als een positief beeld, het fysieke lijden toont van de man die in de Lijkwade gewikkeld was. De afbeelding dringt niet door in de stof van de Lijkwade, maar ligt er slechts bovenop.

Koolstofdatering uit 1988

De beroemde 1988 Koolstof-14 datering studies over de Lijkwade verklaarden met "95% zekerheid" dat de Lijkwade slechts dateerde van 1260 - 1390 na Christus. Een team van wetenschappers van de Universiteit van Oxford, de Universiteit van Arizona en het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich publiceerden hun bevindingen in Nature magazine in het begin van 1989. Sindsdien is de Koolstof-14 datering gebruikt om het geloof te ontkrachten dat de Lijkwade de begrafenisdoek van Onze Heer is en in plaats daarvan werd het als "nep" bestempeld.

Turin shroud wikipedia

Wij geloven pas als we zien. Wellicht heeft de Goddelijke Voorzienigheid daarom gewacht tot onze tijd om de gehemen van de Lijkwade te onthullen. Links het gezicht van de Lijkwade met het blote oog, rechts als 'positief'. (Beeld: Wikipedia)

'Resultaten verenigbaar met 2000 jaar oud relikwie'

Dr. De Caro's onderzoek lijkt echter nog een nagel toe te voegen aan de doodskist van de veel bekritiseerde - hoewel nog steeds wijd en zijd gepromote - Koolstof-14 dateringsanalyse. Ver van de leeftijd van ongeveer 700 jaar die aan de Lijkwade wordt toegeschreven, ontdekte het WAXS onderzoek dat "experimentele resultaten verenigbaar zijn met de hypothese dat de Lijkwade van Turijn een 2000 jaar oud relikwie is, zoals verondersteld wordt door de christelijke traditie". Dr. De Caro gebruikte een stofmonster uit hetzelfde gebied dat gebruikt werd in de Koolstof-14 datering studie van 1988. In tegenstelling tot Koolstof-14 datering, tast de WAXS methode het monster niet aan, waardoor hetzelfde materiaal voor toekomstig onderzoek kan worden gebruikt.

Dr. De Cardo verdedigt zijn beweringen

In zijn onderzoek dat op de website van het Italiaanse Departement voor Chemische Wetenschappen en Materiaaltechnologieën werd gepubliceerd, verdedigde De Caro zijn bevindingen. Hij wees op mogelijke gebreken die zouden kunnen leiden tot onnauwkeurige aflezingen van koolstof-14 datering, die niet bestaan bij de WAXS-methode:

"Schimmels en bacteriën, die textielvezels koloniseren, en vuil of koolstofhoudende mineralen, (zoals kalksteen) die zich aan hen hechten in de lege ruimten tussen de vezels die op microscopisch niveau ongeveer 50% van het volume uitmaken, kunnen zo moeilijk volledig te elimineren zijn, in de fase van het schoonmaken van het monster, wat de datering kan verstoren. In feite kan het weefsel verrijkt zijn met nieuwe koolstof 14, geassimileerd door de levenscyclus van levende wezens die behoren tot tijdperken volgend op die waarin het textielproduct werd gemaakt".

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

'Precies 2000 jaar geschiedenis'

Dr. De Caro voegde hieraan toe:

"Deze nieuwe campagne van dateringsmaatregelen, door middel van WAXS, zou ons in staat kunnen stellen te bevestigen dat het laken, dat de christelijke traditie associeert met de kruisiging, dood en verrijzenis van Jezus Christus, precies 2000 jaar geschiedenis heeft, waarmee een zeer belangrijk stuk wordt gedefinieerd, het tijdelijke, van de complexe puzzel die de Lijkwade van Turijn vandaag de dag nog steeds voor de wetenschap vertegenwoordigt."

Geëvalueerd door onafhankelijke experts

Verder sprekend met Ed Pentin van het National Catholic Register over zijn bevindingen, merkte Dr. De Caro op dat het werk van zijn team reeds "geëvalueerd en peer-reviewed is door drie andere onafhankelijke experts" evenals de redacteur van Heritage, het tijdschrift dat De Caro's bevindingen publiceerde. De wetenschapper riep op tot onderzoek naar de draden van de lijkwade met behulp van de WAXS-methode en stelde "blinde" tests voor om "elke mogelijke vooringenomenheid in de gegevensanalyse door de auteurs van het onderzoek te vermijden".

Vijftien problemen met oude koolstofdatering

Robert Rucker, een nucleair analist die onderzoeker van de Lijkwade van Turijn werd, is een van de vele deskundigen die het oneens zijn met de Koolstof-14 datering van de Lijkwade. In een artikel dat in juli 2020 werd gepubliceerd, benadrukte hij 15 problemen met de voorgestelde leeftijd die uit de Koolstof-14 studie komt. De mainstream media accepteren blindelings de conclusie van de studie woordelijk, ondanks de talrijke problemen met de dateringsprocedure.

Lees ook: Wat de Litanie van het Heilig Hart ons kan leren

Moderne pogingen om Lijkwade na te maken mislukken

Zoals Rucker opmerkt met betrekking tot de afbeelding van de figuur op de Lijkwade:

"De kenmerken van de afbeelding zijn zo uniek dat het onmogelijk is dat de afbeelding in 1260-1390 is gemaakt, omdat de technologie toen nog niet bestond, en nog steeds niet bestaat. Dit blijkt uit de mislukking van alle moderne pogingen om een afbeelding van het gezicht te maken die macroscopisch en microscopisch correct is, door alleen gebruik te maken van materialen en mogelijkheden die beschikbaar waren voor mensen in de Middeleeuwen."

Laboratoria weigerden openheid

Dr. De Caro's bevindingen worden ook ondersteund door een andere Lijkwade van Turijn onderzoeker, Joseph Marino, die onlangs een 800 pagina's tellend boek publiceerde waarin "talrijke twijfelachtige acties, fouten en tegenstrijdigheden" met betrekking tot de Koolstof-14 dateringsmethoden, die "meerdere versies van de afmetingen en gewichten van de gekozen monsters omvatten, gedetailleerd worden beschreven." Nadat de drie laboratoria merkwaardig genoeg jarenlang weigerden om de studiegegevens vrij te geven, onthulde een wettelijk verzoek om vrijheid van informatie in 2017 dat de Koolstof-14 studie een stuk van de Lijkwade testte dat was gerepareerd en dus was samengesteld uit zowel "eerste- als zestiende-eeuwse stof."

Bestel Fatima-rozenkrans

Springplank om katholicisme aan te vallen

In een interview uit 2021 merkte een verslaggever van Inside the Vatican op hoe "Marino zegt dat zijn boek onweerlegbaar bewijs levert dat politiek - samen met persoonlijke agenda's - het hoofdthema was van de Koolstof-14 datering van de Lijkwade." De fascinatie van de mainstream media voor het ontkrachten van de Lijkwade van Turijn, en hun vasthoudendheid daaraan, leent zich er inderdaad voor om een springplank te worden van waaruit het katholicisme kan worden aangevallen.

Hernieuwde bewijs verdedigt de Lijkwade onomstotelijk

Door het belachelijk maken van de waarheidsgetrouwheid van de Lijkwade - die historisch bewijs levert van het Lijden en de Dood van Christus - kunnen linkse mensen het bestaan van Christus aanvallen, zoals James Lynn Page doet in zijn boek The Christ Enigma: Did Jesus Really Exist? Echter, het hernieuwde bewijs van wetenschappelijk onderzoek, zoals uitgevoerd door Dr. De Caro, lijkt de historische en Schriftuurlijke realiteit dat de Lijkwade van Turijn de begrafenisdoek van Onze Heer Jezus Christus is, onomstotelijk te verdedigen.

Dit is een vertaling van 'Carbon-14 Dating Method is Outdated: New Evidence Defends Authenticity of the Shroud of Turin' van Michael Haynes en verscheen eerder op returntoorder.org.

Bestel Fatima boek

Laatst bijgewerkt: 12 juli 2022 06:21

Doneer