Toen Onze Lieve Vrouw geboren werd...

Mozaïek van Maria Geboorte in de Santa Maria in Trastevere in Rome door Pietro Cavallini (1259-1330). (Beeld: Wikipedia)

Toen Onze Lieve Vrouw geboren werd...

Het is een gewoonte om de verjaardag van mensen te vieren. De reden hiervoor is dat iemands geboortedag het moment vertegenwoordigt waarop hij of zij het toneel van dit leven betreedt. De verjaardag is ook het moment waarop de omgeving waarin hij of zij bestemd is om te leven wordt verrijkt met nog een aanwezigheid.

Elk mens schepsel van hoge waarde

In principe is elke geboorte een gunst, een genade van God, een verrijking voor de menselijke samenleving, omdat elk mens een grote waarde heeft. Zelfs als hij verwekt is met de erfzonde, zelfs als de menselijke natuur inferieur is aan de engelennatuur, zelfs als de mens, naast de erfzonde, een of andere morele ondeugd met zich meedraagt die in de familie bestaat, is elk mens een schepsel van grote waarde. Elk schepsel dat op aarde verschijnt, vertegenwoordigt een zeer waardevolle verrijking voor Gods werk als geheel, dat de mensheid is.

Rijkdom van de ziel

Dus als we iemands verjaardag vieren, vieren we iemands intrede in de wereld, we vieren dat die persoon het wereldtoneel betreedt met alles wat hij of zij heeft meegebracht en wat kenmerkend is voor het oerlicht, de deugden die hij of zij moet vervullen, de rijkdom van de ziel die hij of zij in zich heeft. En zelfs de erfzonde, met de gebreken die de persoon in zich draagt, als iets dat overwonnen en bestreden moet worden, als een toename van glorie, vertegenwoordigt ook iets in de geboorte en verrijking van de persoon in relatie tot de mensheid.

Lees ook: Josefa Menéndez: de mystica die pijn leed in de hel -- en terugkeerde

Verwekt zonder erfzonde

In deze omstandigheden brengt het feest van de Geboorte van Onze Lieve Vrouw ons ertoe ons af te vragen welke verrijking zij de mensheid heeft gebracht en op welke speciale manier de mensheid haar geboorte zou moeten vieren. Als we onszelf in dit perspectief plaatsen, weten we bijna niet wat we moeten zeggen. Want in de orde van de natuur is Onze Lieve Vrouw verwekt zonder erfzonde.

Onvergelijkbare lelie

Dus zij, [uniek in] de wereld sinds de erfzonde, vrij van alle smetten, een onvergelijkbare lelie in de schoonheid van het menselijk ras, iets dus dat vreugde zou moeten geven aan de hele aarde en aan alle engelenkoren. In deze ballingschap, te midden van deze mensheid, verscheen een schepsel zonder erfzonde.

Alle natuurlijke rijkdommen van een vrouw

Maar het toeval wil dat Onze Lieve Vrouw daarnaast alle natuurlijke rijkdommen met zich meebracht die in een vrouw passen. Onze Lieve Heer gaf haar, volgens de orde van de natuur, een zeer rijke, zeer kostbare, zeer waardevolle persoonlijkheid en in dit opzicht vertegenwoordigde haar aanwezigheid onder de mensen nog een werkelijk onberekenbare schat.

Bestel Wonderdadige Medaille

Zonsopgang verbleekt bij haar geboorte

Maar als we aan dit alles de schatten toevoegen van de genaden die met haar meekwamen, die zij bij zich had en die de grootste genaden zijn die God, Onze Lieve Heer, ooit aan iemand heeft geschonken, werkelijk onmetelijke genaden, dan begrijpen we wat de intrede van Onze Lieve Vrouw in de wereld betekent. De zonsopgang verbleekt bij de intrede van Onze Lieve Vrouw in de wereld. Alle grootse natuurverschijnselen die iets kostbaars, iets onbetaalbaars voorstellen, zijn niets vergeleken met dit. De plechtigste intrede van een koning of koningin in hun koninkrijk is daar niets bij vergeleken.

Gezegend de dag

De vreugde van alle engelen in de hemel, de vreugde misschien van vele rechtvaardige zielen die zich bewust werden van dit feit, misschien verwarde gevoelens van vreugde die zich her en der in goede zielen verspreidden, dit alles moet het gezegende moment begroet hebben waarop Onze Lieve Vrouw de wereld binnenkwam. Er is een zin uit Job, die ik vaak citeer en die hier toepasselijk lijkt: "Gezegend is de dag die mij geboren zag worden, gezegend zijn de sterren die mij als kleine zagen, gezegend is het moment waarop mijn moeder zei: een mannetje is geboren".

Geboorte in een heidense wereld

Je zou ook kunnen zeggen: "Gezegend is de dag waarop je Onze Lieve Vrouw geboren zag worden, gezegend zijn de sterren die Onze Lieve Vrouw als klein meisje beschenen, gezegend is het moment waarop de ouders van Onze Lieve Vrouw zagen dat het maagdelijk schepsel dat geroepen was om de Moeder van de Verlosser te zijn, geboren was"! De geboorte van Onze Lieve Vrouw in een wereld die doordrenkt is van heidendom en de inwerking van haar in de zielen van de gelovigen in tijden van beproeving.

Bestel Fatima boek

Kwaad en duivel schenen overwinnaars

De geboorte van Onze Lieve Vrouw brengt ons op een andere gedachte. De wereld was ondergedompeld in heidendom. De situatie van de wereld in die tijd was vergelijkbaar met die van de wereld van vandaag; alle ondeugden heersten, alle vormen van afgoderij hadden de aarde overheerst, gruwel was doorgedrongen tot de Joodse godsdienst zelf, die de voorbode was van de katholieke godsdienst; het kwaad en de duivel waren volkomen overwinnaars.

De gezegende wortel

Maar op het door God in zijn barmhartigheid verordende moment brak hij de muur af, begon de orde van de duivel omver te werpen toen dat het minst voorstelbaar was, liet Onze Lieve Vrouw geboren worden en begon met de geboorte van Onze Lieve Vrouw, die de gezegende wortel was waaruit Onze Lieve Heer geboren zou worden, het werk om de duivel omver te werpen.

Opeens is daar die dag...

Hoe vaak gebeurt er niet iets vergelijkbaars in het spirituele leven van een katholiek? Hoe vaak is de ziel van de een, de ander, in strijd, in moeilijkheden, kronkelend en kronkelend in moeilijkheden! De arme ziel heeft geen idee wanneer de gezegende dag zal komen waarop een grote genade, een grote gunst een einde zal maken aan zijn kwellingen, zijn strijd en hem uiteindelijk grote vooruitgang zal brengen in zijn geestelijk leven.

Bestel Synodeboek

Als een dageraad in het leven

Dit is de geboorte, in een speciale betekenis van het woord, van de influisteringen van Onze Lieve Vrouw in de ziel van de gelovigen. En dat in de nacht van de grootste moeilijkheden, de grootste duisternis, plotseling Onze Lieve Vrouw verschijnt en de moeilijkheden waarmee hij te kampen heeft begint af te breken. Ze verschijnt als een dageraad in zijn leven en begint iets nieuws te vertegenwoordigen in zijn geestelijk leven waar hij niet eens van wist.

Een nieuwe uitbarsting

Er is nog een andere overweging: Onze Lieve Vrouw lijkt zo afwezig! De wereld van vandaag lijkt zo op die van toen dat, als we er rekening mee houden dat Onze Lieve Vrouw van het ene op het andere moment zou kunnen gaan handelen, haar activiteit constanter, minder onderbroken, intenser zou kunnen maken dan tot nu toe het geval is geweest voor de restauratie van haar Koninkrijk, er buitengewone gebeurtenissen zouden kunnen gaan plaatsvinden die haar aanwezigheid voelbaar maken, we dan een nieuwe uitbarsting van Onze Lieve Vrouw in de wereld zouden hebben.

Koninkrijk van het Onbevlekt Hart

En deze uitbarsting zou kunnen plaatsvinden via onze Beweging, met alles wat zij heeft dat menselijk arm en menselijk zwak is. Maar net als David, door geloof, toewijding en het gebruik van RCR-tactieken (zoals beschreven in Revolutie en Contrarevolutie, het hoofdwerk van Plinio Corrêa de Oliveira, -red.), zou ze de reus van de revolutie ten val kunnen brengen en vermorzelen. Zo'n actie zou een invasie van Onze Lieve Vrouw in de wereldgeschiedenis zijn, een manifestatie van het verlangen Onze Lieve Vrouw om te winnen. De muren die we hebben afgebroken, de genaden waarvan we, hoewel onwaardig, de kanalen zijn geweest, kunnen alleen maar de manifestatie zijn van de wil van het Onbevlekt Hart van Maria om haar Koninkrijk te vestigen.

Onze Lieve Vrouw geeft het benodigde

Dit alles moet ons dus grote vreugde en grote hoop geven, met de zekerheid dat Onze Lieve Vrouw haar kinderen nooit in de steek laat en dat ze hen zelfs bij de moeilijkste gelegenheden bezoekt, dat haar aanwezigheid als het ware onder hen uitbarst, hun problemen oplost, hun pijn geneest, hun de strijdlust en moed geeft die ze nodig hebben om hun plicht tot het einde toe te vervullen, hoe zwaar die ook is.

Onze Lieve Vrouw kiest haar mensen uit

We moeten vandaag vragen om een ingeving van Onze Lieve Vrouw. Een prelaat sprak gisteren met mij en zei dat hij achter een stelling staat, waarvoor hij zelfs materiaal wil verzamelen, en die luidt als volgt: Er zijn historische elementen om te zeggen dat alle grote zielen die tegen de ketters hebben gestreden, de grote hamers van de ketterijen die door de eeuwen heen zijn verschenen, speciaal door Onze Lieve Vrouw zijn uitgekozen, persoonlijk door Onze Lieve Vrouw.

Inval in de geschiedenis

Het verheffen van deze zielen doet echt denken aan iets heel moois op het wapen van de Paters van het Onbevlekt Hart van Maria! Het hart van Onze Lieve Vrouw en bovenaan het wapen de aartsengel Michaël en dan deze woorden: "Haar kinderen stonden op en verklaarden haar Zalig". Zou deze aanwezigheid van geestelijke strijders die, als soldaten van de aartsengel Michaël, gewapend met het zwaard van het geloof, opstonden om de tegenstander te bestrijden en het Hart van Maria zalig verklaarden, niet ook een inval van Onze Lieve Vrouw in de geschiedenis zijn?

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

De revolutie liquideren

Ik zou het geloven. En we moeten vragen dat deze ontembare strijders komen, met een onverbiddelijke haat tegen de duivel en zijn trawanten, tegen de revolutie en haar werken, gretig om de revolutie te liquideren - volgens de wet van God en de mens! De harten van degenen die echt van Onze Lieve Vrouw houden, moeten vervuld zijn van deze haat tegen de revolutie.

Onverbiddelijk vijandigheid jegens Revolutie

Laten we Onze Lieve Vrouw vragen om deze speciale genade: dat er een uitstorting van Haar mag zijn in de wereld van vandaag, zielen gewapend met een geest van juridische en leerstellige strijd, met een onverbiddelijke geest van vijandigheid tegen de satanische Revolutie, om haar te vernederen, om de glorie van de Kerk, die in deze tijd zo door de Revolutie is samengesmeed, definitief te herstellen.

Grafschrift

Op zo'n manier dat, wanneer ze sterven, deze uitdrukking op het graf van ieder van hen kan worden geplaatst: Dit was een kind van haar, dat opstond en haar Zalig verklaarde in deze tijd van afvalligheid, vernedering en de ineenstorting van de Heilige, Apostolische, Rooms-Katholieke Kerk.

Bestel Fatima-rozenkrans

Maria Geboorte

Onze Lieve Vrouw had het verstand vanaf het eerste moment van haar bestaan en begon toen al het lot van de mensheid te beïnvloeden. Het feest van de Geboorte is voor Onze Lieve Vrouw wat Kerstmis is voor Onze Lieve Heer. Zoals het kerstfeest het gezegende moment viert waarop Onze Lieve Heer de wereld binnentrad en zichtbaar deel begon uit te maken van de menselijke samenleving, zo viert het feest van de Geboorte het moment waarop Onze Lieve Vrouw de wereld binnentrad en deel begon uit te maken van de menselijke samenleving.

Haar geboorte anders dan alle anderen

Je zult me zeggen: "Maar wat betekent de intrede van een baby in de menselijke samenleving voor de menselijke samenleving? Een kind dat geen woorden kan gebruiken, geen verstand heeft, een kind dat toch geen invloed heeft op de menselijke samenleving...". Zoiets was er niet met Onze Lieve Vrouw. Omdat ze zonder erfzonde verwekt was, had ze vanaf het eerste moment van haar bestaan het verstand; en al vanaf de moederschoot dacht Onze Lieve Vrouw en had ze de hoogste en meest verheven gedachten, levend in de schoot van de H. Anna als in een waar tabernakel.

Johannes sprong op bij stem Maria

Dit wordt indirect bevestigd door wat het evangelie zegt over de heilige Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper - die niet vrij was van de erfzonde, maar er wel van gezuiverd zou zijn door het horen van Maria's begroeting aan de heilige Elisabeth - huiverde van vreugde in de schoot van de heilige Elisabeth toen hij de stem van Onze Lieve Vrouw hoorde zingen en de heilige Elisabeth begroette. En de heilige Elisabeth zei dit tegen Onze Lieve Vrouw (zie bijvoorbeeld Mgr. Duarte Leopoldo e Silva, Concordance of the Holy Gospels, pg. 20, noot (4), Edit. LTR, zevende editie, São Paulo, 1988).

Bestel Wonderdadige Medaille

Vanuit de schoot van H. Anna

Op dezelfde manier leefde Onze Lieve Vrouw in de schoot van de heilige Anna, en van daaruit begon ze te bidden voor de mensheid, ze begon met de zeer hoge kennis die ze had ontvangen door de genade van God, ze begon te vragen om de komst van de Messias, ze begon te vragen om de ondergang van al het kwaad in het menselijk ras, en van daaruit werd die zeer hoge intentie zeker gevormd in haar geest, om een dienares van de Verlosser te worden, die de Moeder van de Verlosser kon dienen en haar kon helpen. In feite begon Onze Lieve Vrouw zo al het lot van de mensheid te beïnvloeden.

Uitverkoren vat

Maar het is ook zo dat haar aanwezigheid op aarde al een bron van genade was voor iedereen die in haar kindertijd en zelfs al voor haar geboorte dicht bij haar in de buurt kwam. Als de Schrift ons vertelt dat uit het kleed van Onze Lieve Heer een deugd kwam die iedereen genas, of liever, dat degenen die zijn kleed aanraakten profiteerden van een genezende deugd, hoeveel te meer geldt dat dan voor de Moeder van Onze Lieve Heer, degene die was uitgekozen als uitverkoren vat.

Met geboorte Maria begint einde voor duivel

De aanwezigheid van Onze Lieve Vrouw op aarde, zelfs als klein meisje, zelfs als kind, was een enorme bron van genaden. Daarom kunnen we zeggen dat, ook al was ze een klein kind, er bij haar geboorte al enorme genaden over de mensheid begonnen te komen; toen al begon de duivel verpletterd te worden en de overwinning van de contrarevolutie bevestigd te worden, en de duivel begon te beseffen dat er iets van zijn scepter gebroken was en nooit meer hersteld zou worden.

Lees ook: In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Het ‘kerstfeest’ van Onze Lieve Vrouw

We kunnen dan begrijpen hoe de komst van Onze Lieve Vrouw naar de aarde een genade was voor alle mensen en we kunnen het belang begrijpen van het feest dat we vandaag vieren. Net als de "dageraad" van het maanlicht is het "kerstfeest" van Onze Lieve Vrouw. Op deze avond moeten we Onze Lieve Vrouw vragen om een genade die ze ons wil schenken. Samengevat denk je aan een kerstavond. Het is 1963 jaar geleden - als we de chronologische gegevens vereenvoudigen - dat Onze Lieve Heer werd geboren.

Kerstavond brengt ons terug naar begin

Dit feest wordt al 1963 jaar herhaald en elke Kerstavond heb je het gevoel dat er een enorme zegen uit de hemel neerdaalt op aarde en dat op de een of andere manier de geestelijke energie van alle mensen wordt vernieuwd. Er is een echte dageraad. Daarom is Kerstavond uniek in het jaar. Wat er op Kerstavond gebeurt, geeft ons een idee van hoe de eerste Kerstavond was, toen Onze Lieve Heer werd geboren.

Als opkomen van de maan

Welnu, omdat alles wat Onze Lieve Vrouw toebehoort heel erg lijkt op wat Onze Lieve Heer toebehoort, alles wat haar aangaat heeft een innige band met wat hem aangaat, kunnen we ons dat ook voorstellen op deze avond. Het zou mooi zijn als we op een nacht als deze een levendiger en concreter beeld zouden hebben van de Geboorte van Onze Lieve Vrouw. Welke overeenkomsten zijn er tussen die twee? Als we het over de Geboorte van Onze Lieve Heer hebben, denken we aan het opkomen van de zon. Maar als Onze Lieve Heer de zon is, wordt Onze Lieve Vrouw vaak vergeleken met de maan.

Bestel Synodeboek

Vragen om speciale genade

En hoe mooi is het om het licht te zien opkomen! De maansopgang heeft niet de glorie van de zonsopgang en is ook niet de zonsopgang, maar wat lijkt het op de zonsopgang. Hoe weldadig het is, hoe het juicht, hoe het stimuleert, hoe het troost. Dit zou ons een idee kunnen geven van hoe dit gezegende geboortefeest van Onze Lieve Vrouw was. En omdat we - een heel bijzondere stimulans - kinderen van Onze Lieve Vrouw zijn door onze toewijding aan haar Verlossend en Onbevlekt Hart volgens de methode van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort, niet door onze eigen verdiensten, maar door haar wil, kunnen we vanavond vragen of Onze Lieve Vrouw ons wat speciale genade wil geven.

Onze Lieve Vrouw daalt af in vagevuur

Het is al gezegd dat in de privé-openbaringen van veel heiligen wordt gezegd dat ze op speciale feesten van Onze Lieve Vrouw afdaalt naar het vagevuur, een groot aantal genaden schenkt en een enorm aantal zielen meeneemt naar de hemel en aan de andere kant de omstandigheden verbetert van veel zielen die ze niet meeneemt naar de hemel. Dit geeft ons enigszins een idee wat zij doet in de strijdende Kerk.

Om welke gunst vragen?

Haar genade daalt op ons neer en verkrijgt veel gunsten voor ons. Nu is het tijd om Onze Lieve Vrouw te vragen ons een gunst te verlenen. Om welke gunst moeten we vragen? Laten we allemaal even de tijd nemen, ons concentreren en om een of andere gunst vragen.

Lees ook: Hoe de zielen uit het vagevuur Padre Pio om hulp smeekten

Onder haar bijzondere bescherming

Maar ik stel voor dat deze genade op een speciale manier aanwezig is: dat Onze Lieve Vrouw met ieder van ons een speciaal verbond sluit. Alsof we een speciale band van verwantschap vormen in onze relatie met haar, op zo'n manier dat ze ons onder haar bijzondere bescherming neemt en ons op die manier geneest van de wonden van de ziel die ze wil helen. Soms is het niet precies wat we ons voorstellen, maar iets anders. Wat onze ziel het meest nodig heeft, moge zij ons dat geven op de avond van haar geboorte.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en gebaseerd op een conference die prof. Plinio op 8 september 1963 heeft gehouden.

Laatst bijgewerkt: 7 september 2023 13:49

Doneer