Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

THEMA'S:

Waarom bungelt Zijn sandaal? En andere vragen beantwoord over de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

"Altijddurend' is een woord dat we niet elke dag gebruiken. Laten we ons dus vertrouwd maken met de betekenis ervan om de kracht van deze bijzondere titel van Onze Lieve Vrouw beter te begrijpen. Altijddurend - bijvoeglijk naamwoord dat betekent: [1] nooit eindigend of veranderend; [2] herhaaldelijk voorkomend; zo frequent dat het eindeloos en ononderbroken lijkt. Kun je iets positiefs bedenken in deze postmoderne wereld dat aan deze beschrijving voldoet? Als alles zo verandert dat de meesten vergeten zijn wat het nieuwe normaal is, ook al wordt het bijna dagelijks vervangen door iets anders, dan is Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand er om ons gezond verstand en een gevoel van stabiliteit te vernieuwen.

Het prille begin van deze devotie

Volgens de populaire overlevering kocht een koopman de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand van het eiland Kreta en liet die tegen het einde van de vijftiende eeuw naar Rome verschepen. Tijdens de reis stak er een verschrikkelijke storm op die het leven van allen op het schip bedreigde. De passagiers en de bemanning baden tot onze Heilige Moeder en werden gered.1 Eenmaal in Rome aangekomen, beval de koopman, die stervende was, dat de beeltenis zou worden tentoongesteld ter publieke verering. Zijn vriend, die de beeltenis behield, kreeg verdere instructies in een droom aan zijn dochtertje. De Heilige Moeder verscheen aan haar terwijl zij sliep en sprak de wens uit dat de beeltenis zou worden vereerd in een kerk tussen de basilieken van de H. Maria Major en de H. Johannes Lateranen in Rome. Het beeld werd bijgevolg ondergebracht in de Mattheuskerk, en werd bekend als "De Madonna van Sint Mattheus". De volgende driehonderd jaar stroomden pelgrims naar de kerk en werden de gelovigen grote genaden geschonken.

Verwaarloosd en vergeten

Nadat de troepen van Napoleon de Mattheuskerk in 1812 hadden verwoest, werd het beeld overgebracht naar de Mariakerk in Posterula, waar het bijna veertig jaar bleef staan. Daar werd het beeld verwaarloosd en vergeten. Door goddelijke voorzienigheid werd het vergeten beeld herontdekt. Het verhaal van deze herontdekking is indrukwekkend in zijn eenvoud. In de loop van enkele jaren nam een Augustijner monnik de moeite om een jonge misdienaar, Michael, op de icoon te wijzen. De monnik maakte de jonge knaap attent op het belang en de schoonheid van de beeltenis, ook al wist hij zelf niet van de oorsprong ervan. Michael vergat de woorden van zijn mentor nooit. Toen hij later pater Redemptorist werd, vertelde hij zijn medepriesters over Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Van het een kwam het ander en in 1865 schreef de algemene overste van de orde der redemptoristen een brief aan de Heilige Vader, waarin hij toestemming vroeg om de beeltenis te "adopteren".

Gebaar van goede wil

De zalige Paus Pius IX beval in een brief van 11 december 1865 aan Pater Generaal Mauron, C.Ss.R., dat de beeltenis opnieuw in het openbaar vereerd zou worden in de Via Merulana, de nieuwe kerk van de H. Alfonsus. Dezelfde paus gaf de Augustijner broeders de opdracht de icoon over te dragen aan de paters Redemptoristen, op voorwaarde dat de Redemptoristen de Augustijnen als gebaar van goede wil een andere afbeelding van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand of een goede kopie van de icoon in ruil zouden geven. De instructies van paus Pius IX aan de Redemptoristen luidden:

De kardinaal prefect van Propaganda zal de overste van de communiteit van Sancta Maria in Posterula oproepen en hem zeggen dat het onze wens is dat het beeld van de Allerheiligste Maria, waarnaar in dit verzoekschrift wordt verwezen, opnieuw wordt geplaatst tussen de H. Johannes en de H. Maria Major; de Redemptoristen zullen het vervangen door een ander passend beeld. 2
O L V Altijddurende Bijstand 2

De basilieken van St. Mary Major en St. John Lateran in Rome, waartussen Onze Lieve Vrouw de wens uitsprak dat haar beeltenis zou worden vereerd.

Vele wonderen

Bij de officiële overdracht gaf Paus Pius IX uiteindelijk zijn Apostolische Zegen en gaf de icoon de titel Mater de Perpetuo Succursu (Moeder van Altijddurende Bijstand). Toen de beeltenis in een plechtige processie door de straten werd gedragen, genas een jong kind, het eerste van vele geregistreerde wonderen die aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand werden toegeschreven. 3

Details van de icoon en de betekenis van haar symbolen

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand is de meest bekende icoon ter wereld. Het is een Byzantijnse icoon die op hout is geschilderd en ongeveer 20" hoog is. De icoon stelt de Heilige Moeder voor, onder de titel "Moeder van God", die het kind Jezus vasthoudt. De afbeelding behoort tot een klasse iconen die bekend staan als kardiotissa, van het Griekse woord kardia, dat "hart" betekent. Dit type icoon verbeeldt barmhartigheid, mededogen en tederheid, omdat de Heilige Moeder het kind Jezus dicht bij haar hart houdt.

Artistieke uitbeeldingen

Iconen zijn niet bedoeld als louter fysieke voorstellingen van het onderwerp, maar als artistieke uitbeeldingen van eeuwige waarheden. In dit geval laat de kunstenaar het kind Jezus nadenken over het visioen van zijn toekomstige passie, en in zijn angst rent Hij naar zijn moeder om getroost te worden. Merk op dat zijn linkersandaal aan zijn voet bungelt, want dat wijst op de haast waarmee hij naar zijn moeder rende.

Onze geestelijke moeder

De centrale afbeelding is, natuurlijk, de Maagd Maria. De Griekse letters MP en ƟY bovenin de afbeelding zijn afkortingen voor Meter Theou, wat "Moeder van God" betekent. Maria draagt de kleuren van maagden (rood) en moederschap (blauw), maar het zijn ook de kleuren van het koningschap. Haar gezicht is sereen en waardig, maar toch is ze bedroefd. Haar ogen zijn niet op haar Zoon gericht, maar op ons, de toeschouwer, als om ons eraan te herinneren dat de zonde de oorzaak is van het lijden van haar Zoon. Tegelijkertijd, net zoals zij haar Zoon troost, troost zij ook ons in onze tijden van beproeving, omdat zij onze geestelijke moeder is. Wij kunnen ons altijd tot haar wenden in tijden van nood om haar hulp te ontvangen. Haar voornaamste doel is ons naar haar Zoon te leiden. Daarom zijn haar ogen ook vervuld van medelijden en liefde.

O L V Altijddurende Bijstand 4

Onze Moeder van Altijddurende Bijstand, een Byzantijns Maria-icoon uit de 15e eeuw.

Sterre der Zee

De achtpuntige ster op Maria's sluier herinnert ons eraan dat zij de dageraad is die de komst van Christus aankondigt, de Sterre der Zee die ons naar haar Zoon leidt. Maria's mond is klein om haar geest van stilte en gebed aan te duiden. Haar ogen zijn groot, want zij zien al onze zorgen en noden en zijn altijd naar ons toegekeerd. Het kind is Jezus, die eerder als een volwassene in miniatuur is afgebeeld dan als een kind. Dit zou kunnen wijzen op Jezus' oneindige, goddelijke kennis als God. De letters naast Hem, IC XC, zijn een afkorting van Iesous Christos, de Griekse vorm van "Jezus Christus". Hoewel God in het vlees, voelt Hij in Zijn mens-zijn nog steeds angst over Zijn naderende passie, en daarom vlucht Hij naar Zijn moeder voor troost en grijpt haar hand.

Onze handen in de hare

De handen van Christus, met de palmen naar beneden in die van zijn Moeder gedraaid, geven aan dat Hij de genaden van de Verlossing in haar bewaring heeft gegeven. De hand van de Vrouwe omklemt niet die van haar Zoon, maar blijft open, en nodigt ons uit om onze handen in de hare te leggen, samen met die van Jezus. Op de beeltenis staan twee engelen die de instrumenten van Christus' passie dragen. De afkortingen naast hen geven aan wie ze zijn. Links staat de heilige Michaël, met een speer, een met wijn doordrenkte spons en een doornenkroon. De heilige Gabriël staat rechts, met het kruis en de spijkers. Hun handen zijn bedekt met een doek, vergelijkbaar met de doek (humerale sluier) die een priester gebruikt tijdens de zegening, wanneer hij de congregatie zegent met het Heilig Sacrament in een monstrans (een metalen standaard met meestal een stervormig motief).

Overwinning op zonde en dood

De kleur goud is een symbool van de verrijzenis en van de hemel, waar zowel Jezus als Maria nu in heerlijkheid heersen. Vandaar dat het gebruikt wordt als achtergrondkleur en als kleur van Jezus' tuniek. Ook goudkleurig zijn de kronen of aureolen rond Jezus en Maria, die wijzen op hun triomf als de Koning der Koningen met zijn Koningin-moeder. Hoewel de icoon dus een voorbode is van het lijden van Christus, geeft zij ook zijn overwinning op zonde en dood weer. 4

O L V Altijddurende Bijstand 3

Interieur van de kerk van Sint Alphonsus Liguori, Rome, Italië, waar de originele icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand wordt bewaard hangend boven het hoofdaltaar.

Conclusie

Door haar door God gegeven natuur zal een moeder altijd proberen haar kinderen te helpen, als er maar een manier is waarop zij dat kan. Als we de Moeder Gods werkelijk als onze moeder beschouwen, wenden we ons heel vaak tot haar voor hulp. Het is enorm hoopgevend en diep troostend te weten dat haar hulp voor ons oneindig is. De kostbare icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand is een tastbare herinnering aan die eeuwige waarheid.

Alleen al daarom hoort deze icoon thuis in elk christelijk huis. Kennis van de symboliek die in de beeltenis besloten ligt, zal troost en kracht geven aan hen die de tijd nemen om zich in hun worstelingen tot deze onfeilbare Moeder te wenden. Op de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand vlucht baby Jezus van angst in haar armen. Het zien van God zelf die troost zoekt bij zijn Heilige Moeder herinnert ons eraan hetzelfde te doen. Deze beeltenis inspireert ons om, net als Christus, naar Maria te rennen voor hulp bij alle beproevingen waarmee we geconfronteerd worden.

Als we naar deze beeltenis kijken, kunnen we Onze Lieve Vrouw horen zeggen: "Ja, het leven van een christen zal heel zwaar zijn. Maar ik zal bij je blijven. Je hoeft het niet alleen te doen." En inderdaad, ze blijft aan onze zijde en biedt ons voortdurend steun en troost, eeuwig, altijddurend.

Voetnoten:

Dit artikel is een vertaalde en bewerkte versie van een artikel dat eerder verscheen op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2022 16:41

Doneer