Ga tot Sint-Jozef! De mooiste gebeden tot de heilige voedstervader van onze Heer Jezus

Sint-Jozef wordt door de Kerk de "Terreur van de demonen" genoemd.

Ga tot Sint-Jozef! De mooiste gebeden tot de heilige voedstervader van onze Heer Jezus

THEMA'S:

In de evangeliën lezen we over de timmerman Jozef, die de echtgenoot van Maria was en de voedstervader van Jezus. Er valt echter meer te zeggen over Sint-Jozef.

Voorspreker van vaders en werklieden

Sint-Jozef de beschermer van de Heilige Kerk, bewaarder van het Heilig Huisgezin en schrik van de duivels. In het bijzonder is hij de voorspreker van vaders en werklieden. De overlevering leert dat Sint-Jozef een zeer eerbaar en godsvruchtige man was. Zijn huwelijk met Onze Lieve Vrouw was er een van volmaakte kuisheid en heiligende armoede.

Maart is de Sint-Jozefmaand

De maand maart is toegewijd aan de heilige Jozef. Zijn feestdag viert op 19 maart, een hoogfeest dat teruggaat tot de 10e eeuw. Vele andere grote heiligen, zoals de heilige Theresia van Avila, hadden een grote devotie tot de heilige Jozef. Meerdere pausen hebben ook opgeroepen om zijn voorspraak en bescherming aan te roepen: “Ga tot Sint-Jozef".

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Wij zetten de gebeden tot Sint-Jozef op een rij:

Gebed tot de heilige Jozef

Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door Zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die u heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede gij het kind Jezus hebt omhelsd. Zorgzame bewaarder van het heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.

Het memorare tot de heilige Jozef

Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom van Maria en mijn zeer beminde Beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest ook bij U aan. Verwerp mijn bede niet, o Voedstervader van de Heiland, maar aanvaard ze welwillend.

Volg MOH op Telegram

Litanie tot de heilige Jozef

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons.
Licht van de aartsvaders, bid voor ons.
Bruidegom van de Moeder Gods, bid voor ons.
Kuise bewaarder van de Maagd, bid voor ons.
Voedstervader van de Zoon van God, bid voor ons.
Zorgvolle verdediger van Christus, bid voor ons.
Hoofd van het heilig Huisgezin, bid voor ons.
Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons.
Zeer kuise Jozef, bid voor ons.
Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons.
Zeer sterke Jozef, bid voor ons.
Zeer gehoorzame Jozef, bid voor ons.
Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons.
Spiegel van geduld, bid voor ons.
Beminnaar van de armoede, bid voor ons.
Voorbeeld van de werklieden, bid voor ons.
Luister van het huiselijk leven, bid voor ons.
Beschermer van de maagden, bid voor ons.
Steun van de huisgezinnen, bid voor ons.
Troost van de ongelukkigen, bid voor ons.
Hoop van de zieken, bid voor ons.
Patroon van de stervenden, bid voor ons.
Schrik van de duivels, bid voor ons.
Beschermer van de heilige Kerk, bid voor ons.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Hij heeft hem aangesteld tot heer over Zijn huis. En tot beheerder van al Zijn bezittingen.
Laat ons bidden. God, die U in Uw onuitsprekelijke voorzienigheid hebt gewaardigd de heilige Jozef tot bruidegom van Uw allerheiligste Moeder te verkiezen; verleen, vragen wij, dat wij hem, die wij op aarde vereren als onze beschermer, tot voorspreker mogen hebben in de hemel. Gij, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2024 13:01

Doneer