Noveen van de heilige apostelen Petrus en Paulus

De heilige Paulus met de sleutel en de heilige Petrus met het zwaard door de hand van Bartolomeo Manfredi. Bron afbeelding: Flickr / Thomas Hawk

Noveen van de heilige apostelen Petrus en Paulus

THEMA'S:

Vandaag, 29 juni, vieren we het Hoogfeest van de twee steunpilaren van de Kerk, de heilige Apostelen Petrus en Paulus. Zij worden wereldwijd vereerd vanwege hun onwankelbare geloof, toewijding en opoffering.

Van visser tot martelaar

Petrus, oorspronkelijk Simon genoemd, was een eenvoudige visser uit Galilea die door Jezus werd geroepen om zijn apostel en "rots" van de Kerk te zijn. Hoewel hij soms twijfelde en zelfs Onze Lieve Heer verloochende, werd Petrus gesterkt door de Heilige Geest na Pinksteren. Hij predikte dapper het Evangelie, leidde de apostelen en legde uiteindelijk zijn leven af als martelaar in Rome, waar hij werd gekruisigd op de Vaticaanse heuvel.

Radicale bekering

Paulus, ooit bekend als Saulus, was oorspronkelijk een felle vervolger van christenen totdat hij een visionaire ontmoeting had met Jezus op weg naar Damascus. Zijn bekering was radicaal: van vijand van de kerk tot een van haar grootste apostelen. Paulus was de apostel van de heidenen, die reisde en het Evangelie predikte van Jeruzalem tot Rome, ondanks vervolgingen en talloze beproevingen. Hij schreef vele brieven (epistels) die nu deel uitmaken van het Nieuwe Testament en zijn theologische inzicht en diepe spirituele inzichten hebben miljoenen gelovigen door de eeuwen heen geïnspireerd.

Volg MOH op Telegram

Grote voorbeelden en voorsprekers

Petrus en Paulus, hoewel verschillend in temperament en achtergrond, delen een gezamenlijke erfenis van geloof, moed en liefde voor Christus. Hun martelaarschap in Rome, verenigd in de dood, getuigt van hun onwrikbare toewijding aan Christus en zijn Kerk. Tot op de dag van vandaag worden ze vereerd als patroonheiligen van Rome en worden ze wereldwijd geëerd als voorbeelden van geloofsbereidheid en vastberadenheid in het volgen van Christus' roeping, zelfs tot het punt van de dood.

Gekruisigd op de kop

Zowel Petrus als Paulus werden rond dezelfde tijd geëxecuteerd tijdens de regering van keizer Nero, ongeveer in het jaar 64 of 67 na Christus. Petrus zou zijn gekruisigd met zijn hoofd naar beneden, op eigen verzoek omdat hij zichzelf onwaardig vond om op dezelfde manier als Jezus te sterven. Paulus, als Romeins burger, werd onthoofd.

Twee grote apostelen vullen elkaar aan

De keuze voor 29 juni (dit de dag is die traditioneel wordt beschouwd als de datum van hun martelaarschap in Rome) als hun gezamenlijke feestdag benadrukt de verbondenheid tussen deze twee grote apostelen, ondanks hun verschillende missies en achtergronden. Het vieren van hun feest op dezelfde dag symboliseert de eenheid en complementariteit van hun werk en hun rol in de verspreiding van het christendom.

Lees ook: Litanie van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Noveen van de heilige Petrus en Paulus

O heilige Apostelen, Petrus en Paulus, ik kies u vandaag en voor altijd als mijn speciale beschermheiligen en voorsprekers; u, heilige Petrus, Prins der Apostelen, omdat u de Rots bent waarop de Almachtige God Zijn Kerk heeft gebouwd; u, heilige Paulus, omdat u door God werd voorbestemd als het uitverkoren Instrument en de Prediker van de waarheid in de hele wereld.

Verkrijg voor mij, bid ik u, levendig geloof, vaste hoop en brandende liefde; volledige onthechting van mijzelf, minachting van de wereld, geduld in tegenspoed, nederigheid in voorspoed, aandacht in gebed, zuiverheid van hart, een juiste intentie in al mijn werken, ijver in het vervullen van de plichten van mijn levensstaat, standvastigheid in mijn voornemens, overgave aan de Wil van God en volharding in de genade van God tot aan de dood; zodat ik, door middel van uw voorspraak en uw glorierijke verdiensten, in staat mag zijn om de verleidingen van de wereld, het vlees en de duivel te overwinnen en waardig bevonden mag worden om voor de opperste en eeuwige Herder der zielen te verschijnen, Jezus Christus, Hij die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst voor eeuwig, om Zijn aanwezigheid te genieten en Hem voor altijd lief te hebben. Amen.

Onze Vader…

Wees Gegroet…

Eer aan de Vader…

V. Gij zult hen maken tot vorsten over de gehele aarde.

R. Zij zullen Uw Naam gedenken, o Heer.

God, Wiens rechterhand de heilige Petrus heeft opgeheven toen hij op het water liep en begon te zinken, en driemaal zijn mede-Apostel Paulus uit de diepte van de zee heeft gered toen hij schipbreuk leed: verhoor ons genadig en schenk, door de verdiensten van beiden, dat ook wij de eeuwige heerlijkheid mogen bereiken: Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2024 07:06

Doneer