De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort: voor de dwaasheid van het evangelie

De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort: voor de dwaasheid van het evangelie

Hij is een legendarische heilige, die de gemiddelde mens ver overstijgt. Louis-Marie predikte de liefde van Jezus en de devotie tot de Heilige Maagd. Op aanstichten van zijn vijanden werd hij vervolgd door de bisschoppen en de koning. Zijn feest valt op 28 april.

‘Nieuwe Elia’

De beroemde Engelse bekeerling en vooraanstaand theoloog van de 19e eeuw, de priester Frederick William Faber (1814-1863), stelt in het voorwoord van de Engelse editie van de door hem vertaalde Verhandeling over de ware devotie tot de Heilige Maagd:

Weinig mannen in de achttiende eeuw dragen in zichzelf sterker de tekenen van de man van de Voorzienigheid dan deze nieuwe Elia, missionaris van de Heilige Geest en van Maria Allerheiligste. Zijn hele leven was zo'n manifestatie van de heilige dwaasheid van het kruis, dat zijn biografen het erover eens zijn hem in te delen bij de heilige Simon Salus [een Syrische monnik uit de zesde eeuw die de "Dwaze Heilige van Christus" werd genoemd, omdat hij, om geen heilige te worden genoemd, deed alsof hij waanzinnig was en aan alle menselijke regels ontsnapte, om de mensen tot inkeer te brengen en van de zonde te verlossen] en de heilige Filippus Neri [1515-1595, die ook bekend stond om zijn schijnbare eigenaardigheden]. (...) Het zou moeilijk zijn om na de brieven van de Apostelen zulke vurige woorden te vinden als de twaalf bladzijden van zijn "Gebed" voor de missionarissen van zijn Compagnie. (...) Zijn prediking, zijn geschriften en zijn gesprek waren doordrongen van profetieën en voorkennis over de laatste tijdperken van de Kerk. (William Faber pr.)

Bestel Fatima-rozenkrans

Geboren in Bretagne

Faber schreef dit lang voordat Louis Grignion zalig werd verklaard, waaruit blijkt hoe groot zijn reputatie van heiligheid toen al was. Louis werd geboren op 31 januari 1673 in Montfort-la-Cane (tegenwoordig Montfort-sur-Meu) in Bretagne. Zijn ouders waren Jean-Baptiste Grignion, een heer uit Bachelleraie en advocaat in de gemeente Montfort, en Jeanne Robert, een dame uit Chesnais. De heilige zal later zeggen dat zijn vader een overtuigd christen was, die zijn gezin opvoedde als een patriarch, "in de vreze Gods".

Vader was lastig

De vader had echter een zeer moeilijk temperament, met oncontroleerbare woede-uitbarstingen, zodat zijn vrouw, beminnelijk en vriendelijk, en de kinderen het slechte temperament van hun man en vader geduldig moesten verdragen. De zoon erfde het temperament van zijn vader. Daarom zal hij zeggen dat "het voor hem moeilijker was zijn heftigheid en woede te overwinnen dan voor alle anderen samen". Maar hij slaagde erin, en werd een vriendelijke en beminnelijke heilige zoals de heilige Franciscus van Sales.

Briljante leerling

Een van zijn biografen stelt dat hij "een legendarische heilige is die de gemiddelde mens overstijgt". Hij dronk de devotie tot de Heilige Maagd in met de melk van zijn moeder, en van jongs af aan "trok hij zich terug in een hoekje van het huis om zich aan het gebed te wijden en de rozenkrans te bidden voor een kleine afbeelding van de Maagd". Toen Louis-Marie in 1685 twaalf jaar werd, stuurden zijn ouders hem naar het jezuïetencollege St. Thomas Becket in Rennes, waar hij gratis les kreeg. De heilige bleef er acht volle jaren en toonde zich een briljante leerling die zijn medeleerlingen achter zich liet.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Oproepen tot missionarissen

Vastbesloten om priester te worden, ging Louis-Marie in 1692 naar het seminarie Saint-Sulpice in Parijs. Een vriendin zorgde voor zijn studie. Hij zou op 6 juni 1700 tot priester worden gewijd. Vanaf het begin van zijn priesterschap stelde pere Montfort, zoals hij werd genoemd, zijn levensprogramma op: van parochie tot parochie gaan om de eenvoudigen te catechiseren, de zondaars te bekeren, de liefde van Jezus en de devotie tot de Heilige Maagd te prediken, en luidkeels een gezelschap missionarissen bijeen te roepen om de wereld met hun apostolaat op te schudden.

Wijsheid: de dwaasheid van het evangelie

In Poitiers verbleef hij in het Algemeen Ziekenhuis. Deze instelling was niet bedoeld om de zieken te verzorgen, maar om de bedelaars opgesloten te houden die een last waren voor de goede samenleving van de stad. De armen, die zagen dat de priester armer was dan zijzelf, verenigden zich om hem aalmoezen te geven. En ze schreven naar de bisschop om hem te vragen hun kapelaan te worden. De heilige stichtte in het ziekenhuis een vereniging van gevangenen, die hij opdroeg "aan de wijsheid van het vleesgeworden Woord, om de valse wijsheid van de wereldbewoners te verbijsteren door er de dwaasheid van het Evangelie in te leggen". De vereniging bestond uit 12 gevangenen, zieken, kreupelen en kreupelen, en aan het hoofd ervan plaatste hij een van de intelligentste en deugdzaamste, maar blinde. Hij gaf de vereniging de naam Sagesse (‘Wijsheid’).

Naar Rome om pauselijke steun

In zijn apostolisch werk evangeliseerde de heilige verschillende steden, steeds vervolgd door de Jansenisten, een soort protestantisme binnen de Kerk, die hem overdreven en vernieuwend noemden. Omdat hij het zo moeilijk vond om goed te doen in Frankrijk, besloot hij elders op zoek te gaan naar een meer overvloedige oogst. Hij besloot naar Rome te gaan en de Heilige Vader te raadplegen. Clemens XI (pontificaat van 1700 tot 1721), geïnspireerd door de Heilige Geest, antwoordde hem: “U hebt in Frankrijk, Vader, een groot terrein om uw ijver uit te oefenen. Ga nergens heen, en werk altijd in volmaakte onderwerping aan de bisschoppen in de bisdommen die u roepen.”

Bestel Wonderdadige Medaille

‘Apostolisch missionaris’ van pauswege

Daartoe gaf de paus hem de titel "apostolisch missionaris". Het gebeurde dat in Frankrijk slechts drie bisschoppen hem accepteerden, en eens moest hij te paard naar een van deze bisdommen reizen om voor de middag de mis te kunnen opdragen, omdat het toen niet mogelijk was dat 's middags te doen. Een zeer bekend en pijnlijk feit in het leven van Saint Louis was dat van de calvaire van Pontchâteau in Bretagne, die zijn trots was, gebouwd met de hulp van edelen en burgers die geïnspireerd waren door zijn prediking. Op de ochtend van de inhuldiging kwam er een koninklijk bevel [van Lodewijk XIV, de ‘Zonnekoning’, -red.] om die "voor de veiligheid" te vernietigen, omdat de vijanden van de heilige de koning ervan hadden overtuigd dat dit bouwwerk aan de kust kon worden gebruikt als bruggenhoofd voor een aanval vanaf zee. [De calvaire werd in de negentiende eeuw herbouwd. -red.]

Vrienden van het H. Kruis

De heilige Louis-Marie was een groot verkondiger van de devotie tot de rozenkrans, die een belangrijke plaats innam in zijn apostolische activiteit. Zodat het volk hem de Vader van de grote rozenkrans noemde. De heilige beschouwde het als een van de meest doeltreffende middelen om "de geest van het christendom onder de gelovigen te vernieuwen". Overal waar hij evangeliseerde, stichtte "de goede pater Montfort", zoals hij liefhebbend werd genoemd, verenigingen van vrienden van het H. Kruis, om vooral dit instrument van onze verlossing te vereren.

Pontchâteau Calvaire Wikimedia

De calvaire van Pontchâteau (Bretagne) vandaag. (Foto: Wikimedia)

Vergiftiging door calvinisten

Tijdens zijn missie in La Rochelle werd de heilige het slachtoffer van vergiftiging door calvinistische protestanten. Hij nam tegengif, wat zijn leven redde, maar het kwaad was geschied: zijn gezondheid werd geschokt, waardoor zijn dagen werden verkort. Zo gaf deze onvermoeibare strijder op 28 april 1716 op drieënveertigjarige leeftijd zijn mooie ziel terug aan God. Als slaaf van Jezus in Maria, stierf hij met zijn armen, nek en voeten omgeven door ijzeren kettingen; in zijn rechterhand hield hij het door Clemens XI afgekondigde kruisbeeld, en in zijn linker hield hij een beeldje van de Heilige Maagd vast dat hij altijd bij zich droeg; teder aanschouwde hij deze dierbare beelden en kuste ze, terwijl hij de namen van Jezus en Maria aanriep.

Tekst met toestemming overgenomen van www.ipco.org.br.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2023 09:44

Doneer