De Kerk op een tweesprong: Judas of Petrus?

De Kerk op een tweesprong: Judas of Petrus?

THEMA'S:

Nu we weer een nieuwe Goede Week zijn in gegaan, is het passend om na te denken over hoe ver we zijn afgedwaald van heiligheid. Deze heiligste week van het jaar biedt ons eigenlijk voorbeelden in het leven van de apostelen. Jezus Christus koos er twaalf uit als zijn oorspronkelijke volgelingen. Hoeveel volgden Hem naar het kruis? Slechts één. Hoeveel katholieken zijn er vandaag die weigeren de Goddelijke Meester te volgen? Net als in die eerste Goede Week, vlucht de meerderheid van Christus' volgelingen van het pad naar Golgotha.

De Seksuele Revolutie: Verraad aan de Zoon des Mensen met een kus

Onze Heer Jezus Christus legde de nadruk op reinheid in Zijn voorbeeld en in Zijn onderricht. Helaas verwerpt de meerderheid van de katholieken van vandaag Zijn genade om een rein leven te leiden. Onschuld wordt voor onze ogen vernietigd. Het ware katholieke gezin wordt bespot en vernederd. Pornografie wordt nu openlijk bestempeld als een crisis in de volksgezondheid. In zijn toespraak voor de Universiteit van Georgetown (in de U.S.) in 2003, heeft Francis kardinaal Arinze de moderne aanval op het gezin heel goed verwoord: "In vele delen van de wereld wordt het gezin belegerd. Het wordt bestreden door een tegen het leven gerichte mentaliteit, zoals blijkt uit anticonceptie, abortus, kindermoord en euthanasie. Het wordt geminacht en verbannen door pornografie, ontheiligd door ontucht en overspel, bespot door homoseksualiteit, gesaboteerd door onregelmatige verbintenissen en in tweeën gesneden door echtscheiding".

Sins of Impurity

Sinds kardinaal Arinze deze woorden sprak, kunnen we aan de lijst het homohuwelijk, transgenderisme, open huwelijken en een hele reeks andere aberraties toevoegen. Jammer genoeg zijn katholieken net zo goed slachtoffer van deze zonden als de bredere cultuur. Erger nog, de normalisatie van seksuele afwijkingen wordt onderwezen in vele katholieke scholen wereldwijd. Onze Heer Jezus Christus, de Onschuld zelve, roept vandaag al Zijn eigenzinnige discipelen toe, zoals Hij tot Judas sprak in de Hof van Gethsemane: "Vriend, zou je de Zoon des mensen verraden met een kus?"

Afvalligheid: "Jezus van Nazareth? Ik ken hem niet."

De deelname van zoveel katholieken aan de seksuele revolutie is al schandalig genoeg. Is het verwonderlijk dat dit leidt tot openlijke afvalligheid van het geloof? De cijfers vertellen inderdaad een triest verhaal. Parochies sluiten in bisdom na bisdom. Openlijk verschil van mening over de kerkelijke leer. In het eens katholieke Europa, is de opkomst voor de zondagse mis minder dan 5%. Ondertussen is de Islam snel dominant aan het worden over het hele continent.

In directe tegenspraak met de woorden van onze Heer in het Evangelie, geven geestelijken willens en wetens de communie aan katholieken die in staat van overspel verkeren. Een groeiend aantal katholieke politici steunt nu openlijk abortus, het 'huwelijk' tussen mensen van hetzelfde geslacht en hulp bij zelfdoding. Erger nog, het grootste deel van de katholieke wereld knijpt een oogje dicht voor hun broeders die lijden en sterven voor hun geloof in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Net als Petrus heeft het post-christelijke Westen in gedachten, woorden en daden openlijk Hem verloochend die zoveel zegeningen aan de christelijke beschaving heeft gegeven. Met Petrus op de binnenplaats, vindt de drievoudige verloochening wereldwijd weerklank: "Jezus van Nazareth? Ik zweer dat ik Hem niet ken!"

Guercino St Peter Weeping before the Virgin WGA10949

De heilige Petrus weent bij Onze Lieve Vrouw, in volmaakt berouw om zijn verraad van Onze Lieve Heer.

De tweesprong: Twee zeer verschillende uitkomsten

Zowel Judas als Petrus begingen zware zonden in die eerste heilige week. Uit liefde voor geld en hebzucht, verraadde Judas Jezus. Uit menselijke eerbied en trots verloochende Petrus Onze Heer.
Maar de wegen die de apostelen bewandelden, konden niet meer verschillen. Het is een oude katholieke traditie dat de berouwvolle Petrus naar Maria ging, en terugkeerde naar het apostolisch college. Judas weigerde berouw te tonen en de Heilige Moeder op te zoeken, en de Schrift vertelt ons dat hij zich in wanhoop ophing.

De Kerk anno 2022, die lijdt onder de kwalen van de Seksuele Revolutie en gebukt gaat onder afvalligheid, staat nu op een tweesprong. De oplossing wordt gevonden bij het kruis. In het bijzonder door naar Maria te gaan, die trouw was tot aan de voet van het kruis. De Moeder der Kuisheid en de Maagd der Trouw staat klaar om in de goede genaden van haar Goddelijke Zoon hen te verwelkomen die berouw willen tonen en een nieuw begin zoeken.

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira concludeert in zijn Kruisweg aldus: "De haat van uw vijanden omringt het graf, Maria Allerheiligst en de apostelen. Maar zij vrezen niet. Over enige tijd zal de dageraad van de verrijzenis aanbreken. Laat mij ook niet vrezen, Heer Jezus, niet vrezen wanneer alles onherroepelijk verloren lijkt, niet vrezen wanneer alle macht op aarde in handen schijnt te zijn van Uw vijanden. Laat mij niet vrezen, want ik ben aan de voeten van Onze Lieve Vrouw, waar de ware volgelingen van Uw Kerk zich altijd hergroeperen, en zich altijd zullen hergroeperen, voor nieuwe overwinningen."

Een nieuwe overwinning ligt in 2022 in het verschiet voor de gelovigen die berouw tonen en tot Maria gaan. De oplossing voor de Kerk ligt op het kruispunt... ga net als Petrus naar Maria aan de voet van het Kruis. Doorgaan op de weg van Judas zal alleen maar leiden tot vernietiging.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org en is vertaald naar het heden

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:10

Doneer