Thomas More: kanselier en martelaar

Het vermaarde portret van Sir Thomas More, door Hans Holbein jr. (Via Wikipedia)

Thomas More: kanselier en martelaar

Prof. Plinio schreef het hiernavolgende artikel over Thomas More vlak na diens heiligverklaring op 19 mei (samen met John Fisher) en ter gelegenheid van diens eerste feestdag 22 juni in 1935. Bovendien vierhonderd jaar na More’s onthoofding, toen in Europa twee andere totalitarismen de kop opstaken: het communisme en nazisme. In die context krijgt More’s martelaarschap een bijzondere actuele betekenis: sterven als getuige van de enige ware Kerk.

More: man van enorme verdiensten

Op 6 juli 1535 stierf Thomas More, voormalig lid van het Engelse parlement, voormalig sheriff van Londen, voormalig adviseur van de koning, voormalig kanselier van Engeland, verheven tot de adelstand [vanaf dan Sir Thomas More, -red.] en tot ridder, een van de beroemdste schrijvers van zijn tijd, auteur van een onsterfelijk werk - Utopia - en boezemvriend van Erasmus, de grote humanist van de zestiende eeuw.

Zijn misdaad: hij was katholiek

Ter dood veroordeeld, beval de rechtbank dat zijn buik geopend en dat zijn ingewanden eruit gerukt moesten worden. Maar Hendrik VIII's ‘clementie’ had het vonnis omgezet in onthoofding. Op de vastgestelde dag vond de executie plaats. Even schitterde het wapen dat door de bevende handen van de beul werd gehanteerd in de zomerzon. Het hoofd van de misdadiger rolde op de grond. Het was allemaal voorbij. Hij boette voor een snode misdaad die anderen voor en na hem een nog grotere prijs had gekost: hij was katholiek.

Volg MOH op Telegram

More wilde priester worden…

Zijn leven was altijd een briljante opgang geweest, waarin roem en macht op zijn pad kwamen, ook al verachtte hij ze en richtte hij zijn ogen op een ander geluk dat de wispelturigheid van de politiek en de tirannie van de koning niet van hem konden stelen. Als jonge jongen werd zijn nobele ziel aangetrokken door de mystieke charme van een benedictijnenklooster, waar hij zich als een soldaat wilde aansluiten bij de heilige militie van het priesterschap.

…maar werd een topjurist

Maar de Voorzienigheid duwde hem in andere richtingen en terwijl hij gedwongen werd om minder tijd te besteden aan de studie van theologie, zijn favoriete vak, om plaats te maken voor filosofie, kwam de wil van zijn vader tussenbeide en dwong hem om deze gekoesterde studies op de tweede plaats te zetten om hem te dwingen het beste van zijn tijd te gebruiken om Rechten te studeren in Oxford. Gedwee gehoorzaamde Thomas More. Hij verwierf eminente juridische kennis aan de beroemde universiteit van Oxford. Daarom zag hij de deuren van de politiek en het parlement voor zich opengaan en betrad ze.

Algemene bewondering

In zijn snelle opgang naar de hoogste posities in de regering zou een oppervlakkige waarnemer gedacht kunnen hebben dat de jurist en de politicus de filosoof en theoloog in Thomas More definitief hadden gedood en dat er niets over zou blijven van de idealistische student van weleer in de valedictorian van Henry VIII. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Als man met een grote intelligentie was hij in staat om naast een opmerkelijke rechtswetenschap een diepgaande filosofische cultuur te vormen. Zijn werken, waarvan Utopia het beroemdste was, plaatsten hem op de eerste rang van de Europese schrijvers van zijn tijd en bezorgden hem de bewondering van koningen en prinsen en de broederlijke vriendschap van de onsterfelijke Erasmus.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Arts of natuurgenezer

Er is hetzelfde verschil tussen de politicus die gewapend met diepgaande filosofische, juridische en sociale kennis de hoogste niveaus van bewondering bereikt, en de politicus die met een beetje cultuur en grote ambitie de hoogten van de macht bereikt, als tussen de arts en de natuurgenezer. De eerste wordt niet alleen geleid door de wetenschap, maar ook door de praktijk. De tweede zal blind empirisch te werk gaan en op de problemen van vandaag hetzelfde repertoire van formules toepassen die hij gisteren zag ‘werken’.

Dilemma: protestantisme of de dood

Thomas More behoorde tot de eerste categorie, de politicus doodde niet de filosoof of de theoloog in hem; maar de filosoof en de theoloog beheersten de politicus, verlichtten zijn pad, dicteerden zijn horizon en stuurden zijn handelen. Het was precies bij deze gelegenheid dat Hendrik VIII hem op het helderste moment van zijn carrière betrapte om hem het tragische dilemma op te leggen: ofwel geloven ofwel sterven; ofwel de protestantse ketterij aanhangen ofwel de toorn van de koning ondergaan, een vreselijk voorteken van toekomstig ongeluk.

In de gevangenis

Dit is het cruciale moment van zijn bestaan. Aan de ene kant lacht het leven hem toe, aan de andere kant wijst zijn geweten hem de weg van de plicht. Hij aarzelt niet. Hij geeft zijn ontslag en trekt zich terug in zijn privéleven. Op dat moment daalde de koninklijke toorn op hem neer. Hij werd naar de gevangenis gebracht en onderworpen aan verschillende ondervragingen, waarbij de soldaat voor de rechten van het pausdom een energie, een grootheid van ziel, een onthechting toonde die de martelaren uit de vroegchristelijke tijdperken waardig was.

Bestel Synodeboek

‘Sterven, is dat alles?’

Op de hertog van Norfolk, die hem vertelde dat "de verontwaardiging van de prins de dood betekende", antwoordde hij nobel: "Is dat alles, mijn heer? Er is echt maar één verschil tussen uwe genade en mij: ik zal vandaag sterven en uwe genade zal morgen sterven." Een jaar lang gevangen in de Tower of London, ziek, verstoken van de opperste troost van de Sacramenten, werkte alles samen tegen zijn standvastigheid, inclusief - een opperste verleiding - de liefdevolle smeekbeden van zijn vrouw en dochter, die niet in staat waren om hem te vergezellen in de pijnlijke grootsheid van het martelaarschap. Uiteindelijk werd zijn familie tot zo'n ellende gereduceerd dat ze hun hofgewaden moesten verkopen om het onontbeerlijke voedsel te kunnen betalen, zodat More niet zou verhongeren in de gevangenis!

Mediteren in het donker

Tijdens de eindeloze ondervragingen werd hij opgewacht door de perfide Thomas Cromwell, die hem met handige vragen probeerde te overtuigen van hoogverraad. More liet zich echter niet in de val lokken en met de rustige standvastigheid van een zuivere ziel sprak hij deze zin uit die zijn hele verdediging samenvat: "Ik ben trouw aan de koning, ik doe niemand kwaad en ik belaster niemand; als dit niet genoeg is om iemands leven te redden, wil ik niet langer leven". Tenslotte namen ze hem zijn vrome boeken af. Toen sloot hij de ramen van zijn gevangenis en bleef in het donker mediteren over de dood, totdat de dag kwam dat hij de laatste druppel uit de kelk moest drinken.

‘Spaar mijn baard, die onschuldig is’

Hij liep naar het martelaarschap met de vanzelfsprekendheid van iemand die een plicht vervult. En zelfs toen gaf hij die moed van geest niet op die zo harmonieus samenging met zijn onoverwinnelijke energie. Hij toonde het in twee extreme vluchten van onfeilbare Engelse humor. Omdat de ladder naar het schavot niet erg stevig was, vroeg hij de beul om hem omhoog te helpen. "En naar beneden," voegde hij er schertsend aan toe, "lukt me wel alleen. Nadat hij de beul omhelsd had, knielde hij neer en vroeg hem om tijd om zijn baard opzij te leggen. Gracieus zei hij toen tegen de beul: "Die heeft niets fout gedaan ". Hij bad en gaf zijn grote ziel aan God.

Bestel Fatima-rozenkrans

Verheven tot de eer der altaren

In een tijd waarin schande een sinistere schaduw werpt over drie categorieën mannen die de basis vormen van de samenleving - politici, wetenschappers en militairen - heeft de Kerk zojuist drie bewonderenswaardige modellen van eer en deugd, juist in deze drie klassen, tot de eer van de altaren verheven. Ze heeft Jeanne d'Arc heilig verklaard, ze heeft de heilige Albertus de Grote heilig verklaard en ze heeft nu de heilige Thomas More heilig verklaard. (resp. in 1920, 1931 en 1935, -red.)

Waarom nu pas heilig verklaard?

Haar gebaar is eenvoudig een daad van rechtvaardigheid tegenover de heiligen. Maar de Voorzienigheid liet hun heiligverklaringen nu pas afkomen, zodat ze konden dienen als een luid protest tegen de demoralisatie die het prestige van de wetenschap, het gezag en het zwaard aantast, zonder welke de maatschappij niet kan leven. En zij ging verder in haar reactie. Zij preekte niet alleen met voorbeelden uit het verleden.

Drie nieuwe rolmodellen

Geïnspireerd door de leer van de Kerk werden in onze tijd drie grote rolmodellen gevormd om de wetenschap waardig te maken, het prestige van het gezag te herstellen en de waardigheid van het zwaard te herstellen: Contardo Ferrini, een van de grootste geleerden van het Romeinse recht in zijn eeuw; Foch, de overwinnaar van de Grote Oorlog; en tenslotte Dolfuss, de gemartelde kanselier. Voorbeelden als deze kunnen, meer dan duizend argumenten, mensen ertoe brengen de Kerk en de beschaving te verdedigen die bedreigd worden door de [communisten] die uit Moskou komen, of door de neo-heidenen die zich nu in Teutonië melden...

Deze tekst is ontleend aan pliniocorredeoliveira.info en is als artikel verschenen in O Jornal, Rio de Janeiro van 22 juni 1935.

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2024 16:28

Doneer