Litanie van de Heilige Johannes de Doper, het toonbeeld van geloof en moed

De heilige Johannes de Doper predikt bekering.

Litanie van de Heilige Johannes de Doper, het toonbeeld van geloof en moed

THEMA'S:

Vandaag, 24 juni, viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper, voorloper van de Messias.

Johannes de Doper, wegbereider van de Heer

De Heilige Johannes de Doper, een van de meest prominente figuren in de christelijke traditie, is een symbool van onwankelbare toewijding, moed en nederigheid. Zijn leven en missie zijn diep verweven met de komst van onze Heer Jezus Christus, Wiens weg hij bereidde met vurige prediking en onwrikbare geloofsijver. De H. Johannes wordt geprezen als de grootste onder hen die uit vrouwen geboren zijn, een getuige van de waarheid die zijn leven wijdde aan de verkondiging van bekering en de naderende komst van het Koninkrijk Gods.

Lees ook: Thomas More: kanselier en martelaar

Toen Onze Lieve Vrouw naderde, sprong hij op in de schoot van vreugde

Geboren uit de priester Sint-Zacharias en zijn vrouw Sint-Elisabeth, werd de komst van de H. Johannes op wonderbaarlijke wijze aangekondigd door de Heilige Aartsengel Gabriël. Zijn geboorte was al een teken van Goddelijke interventie, gezien het feit dat zijn ouders op hoge leeftijd waren. Reeds in de schoot van zijn moeder sprong hij op van vreugde bij de nadering van Heilige Maagd Maria, de Moeder van God, die Jezus in haar schoot droeg. Deze gebeurtenis markeerde het begin van zijn levenslange roeping om de weg van de Heer te bereiden.

Een leven van eenvoud en bekering

De H. Johannes leidde een leven van ascese in de woestijn, gekleed in een kleed van kameelhaar en zich voedend met sprinkhanen en wilde honing. Zijn sobere levensstijl weerspiegelde zijn boodschap van bekering en eenvoud. Hij riep de mensen op zich te bekeren van hun zonden en zich te laten dopen als teken van hun bereidheid om een nieuw leven te beginnen in afwachting van de Messias. De krachtige prediking van de H. Johannes trok grote menigten aan, en zijn doop in de Jordaan werd een symbool van zuivering en vernieuwing.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Sint-Johannes doopte Onze Lieve Heer

Het meest opmerkelijke moment in zijn bediening was de doop van Jezus Zelf. Toen Jezus naar hem toe kwam om gedoopt te worden, aarzelde de H. Johannes aanvankelijk, wetende dat hij niet waardig was om zelfs de sandalen van de Messias te dragen. Maar Onze Lieve Heer stond erop, en toen de H. Johannes Hem doopte, opende de hemel zich, en de Geest van God daalde neer als een duif, terwijl een stem uit de hemel sprak: "Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen heb." Deze gebeurtenis bevestigde de rol van de H. Johannes als voorloper en getrouwe dienaar van God.

Moedig weerspraak Johannes koning Herodes

De moed van Sint-Johannes werd verder duidelijk toen hij koning Herodes bekritiseerde wegens zijn onrechtmatige huwelijk met Herodias, de vrouw van zijn broer. Deze daad van rechtvaardigheid leidde tot zijn gevangenneming en uiteindelijk zijn martelaarschap. Ondanks de bedreigingen en het lijden dat hij onderging, bleef hij trouw aan zijn roeping en weigerde hij de waarheid te compromitteren.

Lees ook: Waarom Sint-Johannes de Doper een model is voor hen die de moed hebben om nee te zeggen

Krachtig voorbeeld

Het leven van de heilige Johannes de Doper inspireert ons om standvastig te blijven in ons geloof, ongeacht de obstakels en uitdagingen die we tegenkomen. Zijn nederigheid, moed en toewijding aan Gods Wil dienen als een krachtig voorbeeld voor alle gelovigen. De H. Johannes roept ons op om ons hart voor te bereiden op de komst van de Heer, om ons leven te zuiveren en onze daden te richten op liefde en gerechtigheid. In de voetsporen van de H. Johannes de Doper kunnen we streven naar een leven van waarachtigheid en dienstbaarheid, altijd getuigend van de waarheid en het licht van Christus in de wereld. Vragen we de H. Johannes de Doper om onze voorspreker te zijn bij de Vader in de hemel!

Litanie van de Heilige Johannes de Doper

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons.
Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, die, na de boodschap, de H. Elisabeth, de moeder van de H. Johannes ging bezoeken, bid voor ons.
HH. Zacharias en Elisabeth, vader en moeder van de H. Johannes, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, voorloper van de Zaligmaker, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, van in de schoot van uw moeder geheiligd, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die van kindsbeen af in de woestijn leefde en u met de hemelse geesten onderhield, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, voorbeeld van heiligheid, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, vader van de kluizenaars, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, meer dan profeet, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, waarlijk groot voor de Heer, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, beroemd door de onschuld en strengheid van uw leven, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, getrouwe en standvastige dienaar van de Heer, die, uit liefde tot Jezus, gedurende verscheidene jaren getuige van zijn tegenwoordigheid geweest zijt, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, wiens voedsel geringe spijzen waren, en die nooit alcoholische drank hebt willen nemen, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, wiens kleed een ruw vel van kameelhaar was, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, wiens rustplaats de aarde en diens woning een grot was, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die nooit de eenzaamheid hebt verlaten dan om de eer van God en om de zaligheid van de naaste, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die volgens het getuigenis van de eeuwige Wijsheid, de grootste onder de kinderen van de mensen zijt, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die door de ootmoedige bekentenis, dat gij niet waardig waart de schoenriem van Jezus los te maken, de grootheid van de Godmens aangekondigd hebt, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die toen Jezus tot u kwam, uitgeroepen hebt: Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die de grote eer genoten hebt de Zaligmaker te dopen, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die moedig Herodes over zijn onzalig leven vermaand hebt, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, die, om uw ijver in de verdediging van de zaak Gods, het geluk gehad hebt onthoofd te worden en als martelaar te sterven, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, onze patroon, bid voor ons.
H. Johannes de Doper, onze beschermer, bid voor ons.

In het betrachten van de eenzaamheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij ons streven Gods inzichten met ons te kennen, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij ons streven Gods wil na te komen, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij het betrachten van de zachtmoedigheid en de ootmoed des harten, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij het bewaren van de zuiverheid en rechtzinnigheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij het bestrijden van de wereld, van de duivel en het vlees, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij het volbrengen van onze plichten met vlijt en liefde, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Door de strengheid van uw boetvaardigheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Door uw ootmoed, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Door uw getrouwheid aan de goddelijke genade, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Door uw ijver voor Gods eer, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Door uw marteldood en uw luisterrijke zegepraal, help ons, Heilige Johannes de Doper.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Voorloper van de Zaligmaker.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Heer Jezus, maak, dat wij, die Gij onder uw dienaren aangenomen hebt, steeds de weg der zaligheid bewandelen, en dat wij getrouw de vermaningen van uw Voorloper de H. Johannes de Doper volgen, opdat wij eens mogen geraken tot U, Zaligmaker der wereld, die leeft en heerst met God de Vader en de H. Geest, in al de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laatst bijgewerkt: 24 juni 2024 11:48

Doneer