Wat houdt Annunciatie precies in?

De Annunciatie door Fra Angelico.

Wat houdt Annunciatie precies in?

Op 25 maart vieren we de annunciatie, de aankondiging van de Heilige Aartsengel Gabriël aan de Heilige Maagd Maria. Deze dag is specifiek gekozen, omdat deze negen maanden voor Kerst valt, de tijd om een kind te dragen. Wat houdt deze dag nu precies in?

De Heilige Maagd

Op deze dag mogen we het dogma van de Maagdelijke Ontvangenis herdenken. De Heilige Maagd Maria die door de Heilige Geest bevrucht wordt. Hier zien we dan ook de drie verhoudingen die deze bijzondere vrouw kent ten opzichte van de Heer. Ten eerste is zij dochter van God de Vader, omdat ze net als ons allen een aangenomen kind van God is. Ten tweede is zij de moeder van God de Zoon omdat ze onze heer en redder Jezus Christus heeft gebaard. Ten derde is zij de bruid van God de Heilige Geest, omdat ze in een geestelijk huwelijk is getreden met God door haar taak te aanvaarden God de Zoon ter wereld te brengen en hem bij te staan.

De Heilige Aartsengel Gabriël

We zien de Helige Aartsengel Gabriël twee maal terug in het Nieuwe Testament. De eerste maal verschijnt hij aan de vader van Johannes de Doper, Zacharias, om de komst van Johannes de Doper aan te kondigen. De tweede maal, vijf maanden in de zwangerschap van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, verschijnt de engel aan de Heilige Maagd Maria om de komst van de Heer Jezus Christus aan te kondigen. De engel wordt gezien als de patroonheilige voor mensen die werken bij de televisie, bij telecommunicatie en bij de post. Verder is hij de beschermheilige van diplomaten.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Het ongeboren leven

Deze dag staan we in de kerk extra stil bij het ongeboren leven. De Annunciatie is zeker in de tegenwoordige tijd een duidelijke getuigenis van de waardigheid van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood. De aartsengel Gabriël verkondigt namelijk bij de Annunciatie dat de Zoon van God Zijn intreden in de wereld doet. De incarnatie van de Heer begint dus bij de Onbevlekte Ontvangenis en niet pas bij Zijn geboorte.

Evangelie

Lucas is de enige apostel die de Annunciatie vermeldt en is daarmee de belangrijkste tekst die we hierover kunnen raadplegen (1:26-38). “In de zesde maand werd de engel Gábriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Názaret genaamd, tot een maagd, die verloofd was aan een man, die Josef heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Ze verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden. De engel zeide haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jesus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.

De Zoon van God

"Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken? De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, Heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd. Zie, uw bloedverwant Elisabet heeft ook een zoon ontvangen in haar ouderdom, en zij, die onvruchtbaar heette, is in haar zesde maand; want niets is onmogelijk bij God. Nu sprak Maria: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.” (Petrus Canisius vertaling, uitgave 1939).

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2024 10:03

Doneer