De ware betekenis van Pasen

De Verrijzenis zoals geschilderd door de Haarlemse schilder Dirk Bouts (ca. 1410-1475).

De ware betekenis van Pasen

THEMA'S:

De Verrijzenis vertegenwoordigt de eeuwige en definitieve triomf van Onze Heer Jezus Christus, de volledige nederlaag van zijn tegenstanders en het opperste argument van ons geloof. De heilige Paulus zei dat, als Christus niet was opgestaan, ons geloof ijdel zou zijn. Het hele bouwwerk van ons geloof berust op het bovennatuurlijke feit van de opstanding. Laat ons dan mediteren over dit hoog verheven onderwerp.

Hij verrees op eigen kracht

Christus Onze Heer is niet opgewekt: Hij herrees. Hij was dood. Lazarus werd opgewekt. Iemand anders dan hij, in dit geval Onze Lieve Heer, riep hem weer tot leven. Wat betreft de Goddelijke Verlosser, niemand deed hem opstaan. Hij herrees zelf en had niemand nodig om hem weer tot leven te wekken. Hij nam zijn leven terug wanneer Hij dat wilde.

Conclaaf onder Russische bescherming

Alles wat over Onze Heer wordt gezegd, kan analoog worden toegepast op de Heilige Katholieke Kerk. In de geschiedenis van de Kerk zien we vaak dat juist op het moment dat zij onherroepelijk verloren leek en alle symptomen van een catastrofe haar leken te ondermijnen, er gebeurtenissen plaatsvonden die haar in leven hielden tegen alle verwachtingen van haar tegenstanders in. Een nogal merkwaardig feit is dat het soms de vijanden van de Kerk zijn die haar te hulp komen, in plaats van haar vrienden. Zo vond in een voor het katholicisme zeer gevoelige periode als die van Napoleon een uiterst ongewone episode plaats: er werd een conclaaf bijeengeroepen voor de verkiezing van Pius VII onder bescherming van Russische troepen, die allen schismatiek waren en onder het bevel stonden van een schismatieke vorst.

Bestel Fatima-rozenkrans

Vacature op stoel van Petrus

In Rusland zelf werd de uitoefening van de katholieke godsdienst op duizend manieren aan banden gelegd. Maar in Italië zorgden de Russische troepen voor de vrije verkiezing van een soevereine paus, juist op het moment dat een vacature op de stoel van Petrus zulke ernstige schade voor de Heilige Kerk zou hebben veroorzaakt, dat zij die menselijkerwijs misschien nooit te boven zou zijn gekomen. Dit zijn de wonderlijke middelen die de Goddelijke Voorzienigheid aanwendt om aan te tonen dat God de opperste heerschappij over alle dingen heeft.

Ook Kerk zal herrijzen

Laten we echter niet denken dat de Kerk haar redding te danken heeft aan Constantijn, Karel de Grote, Jan van Oostenrijk of de Russische troepen. Laten we er zeker van zijn dat de Heilige Kerk niet zal sterven, ook al lijkt zij geheel verlaten en ontbreekt het haar aan de meest onmisbare natuurlijke hulpbronnen om te overleven. Net als Onze Heer zal zij opstaan met haar eigen, goddelijke kracht. En hoe onverklaarbaarder de schijnbare verrijzenis van de Kerk vanuit menselijk oogpunt is (wij zeggen schijnbaar, omdat de Kerk, in tegenstelling tot Onze Lieve Heer, nooit een echte dood zal sterven), hoe glorieuzer haar overwinning zal zijn.

Vertrouw op Goddelijke Voorzienigheid

Laten we in deze duistere en trieste dagen dus vertrouwen hebben. Maar om alle dingen in het Rijk van Christus te herstellen, moeten wij niet vertrouwen op deze of gene macht, mens of ideologische stroming, maar op de Goddelijke Voorzienigheid, die opnieuw de zee wijd uiteen zal splijten, bergen zal verzetten en de hele aarde zal doen beven als dat nodig is om de Goddelijke belofte te vervullen: "De poorten der hel zullen haar niet overweldigen."

Het bovenstaande artikel is ontleend aan www.tfp.org en werd oorspronkelijk gepubliceerd in O Legionário, nr. 559, op 25 april 1943.

Laatst bijgewerkt: 2 april 2024 13:25

Doneer