Het geboortefeest van de heilige Maagd Maria

De geboorte van de heilige Maagd Maria door Pietro Lorenzetti (1335–1342). (Beeld: via America Needs Fatima)

Het geboortefeest van de heilige Maagd Maria

THEMA'S:

Vele dagen gingen voorbij voordat God eindelijk het meesterwerk van Zijn schepping voltooide. Negen maanden lang had de ziel van Maria vorm gegeven aan haar maagdelijk lichaam, en het uur van haar gelukkige geboorte naderde.

Septemberdag in Nazareth

Terwijl de verstikkende Palestijnse zomer zijn einde naderde, goot de zachter wordende zon overvloedige stromen van gouden licht over de weelderige vlakte van Samaria om de rijke boomgaarden van herfstfruit te laten rijpen. Op een prachtige septemberdag, met de natuur getooid in stralende schoonheid, kwam de Heilige Maagd ter wereld in de witte stad Nazareth.

Joachim en Anna

Ze werd waarschijnlijk geboren in hetzelfde huis waar later het grote mysterie van de Menswording plaatsvond en waar Jezus het grootste deel van zijn kindertijd en jeugd doorbracht met werken en bidden. De engelen bejubelden de komst van de glorieuze koningin niet met vreugdezang, zoals ze later wel deden bij de geboorte van de Heiland. Onzichtbaar voor de ogen van sterfelijke mensen, beschouwden de engelen het als een eer om de wacht te houden rond de nederige kribbe, waarover de heiligen Joachim en Anna liefdevol waakten.

Bestel Fatima-rozenkrans

Aan de wortel van Jesse

De profetie van Isaias was uitgekomen. Aan de wortel van Jesse, tien eeuwen verwijderd, was een nieuwe tak ontsproten. Aan deze zelfde tak zou over slechts enkele jaren de eeuwige Bloem, het vleesgeworden Woord, bloeien. Haar goddelijke Zoon zou spoedig verschijnen als een nieuwe dageraad van hoop voor een wereld die vierduizend jaar lang in de duisternis van pijn en dood was gedompeld.

De geboortedag van de Koningin van de Hemel is een van de mooiste dagen in de geschiedenis, omdat het de veroordeelde mensheid de langverwachte tijd van bevrijding aankondigde.

Vreugde voor heel de wereld

Bij de herdenking van deze grote gebeurtenis barst de Kerk uit in haar geestdrift: "Uw geboorte, o Maagdelijke Moeder van God", zingt de Kerk in haar liturgie, "heeft de hele wereld vreugde aangekondigd" - Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit universo mundo.

We lijken inderdaad te vergeten in wat voor vreselijke ellende de wereld lag vóór de komst van Christus.

Vloek op de mensheid

De zonde van onze eerste ouders had de dood voortgebracht. Tot de komst van de Verlosser lag de vloek van de Almachtige zwaar op de zondige mensheid. Adam had van de verboden vrucht gegeten in de wilde hoop op God te lijken. Met vreselijke ironie ontnam God hem zijn heerlijke voorrechten en reduceerde hem tot extreme ellende. De oude wereld was dus gebaseerd op onderdrukking van de zwakken en minachting voor de menselijke waardigheid. Het grootste deel van de mensheid was onderworpen aan de kwellingen van slavernij.

Bestel Wonderdadige Medaille

Arme zielen van slaven

Zelfs Rome, de trotse drager van beschaving, beschouwde de massa van zijn slaven als een immense kudde die voorbestemd was om afgeslacht te worden. De meesters hadden inderdaad de macht om hun slaven de dood in te sturen, enkel en alleen om zichzelf te amuseren. De verfijnde patriciërs van de Keizerstad gebruikten deze arme zielen soms als voer voor de zoutwateralen die ze kweekten. Niets bevredigde hun gulzigheid meer dan deze heerlijke zeepalingen, vetgemest met menselijk bloed.

Kop van de slang vermorzelen

De nood van de zielen was nog acuter. Adam had gedacht dat hij zonder God kon. Hij wees zijn soevereine Weldoener ondankbaar af. God trok zich op zijn beurt terug van Zijn schepsel. Hij verliet de mensheid echter niet helemaal, maar sprak met tussenpozen tot hem en kondigde de toekomstige komst aan van een maagd die de kop van de slang onder haar onbevlekte hiel zou vermorzelen. Hij verwekte profeten uit het midden van het volk, maar verborg Zichzelf in Zijn ontoegankelijke licht.

Met duizenden tegelijk

Bovendien had de Heer de bron van genade niet helemaal laten ophouden. Hij weigerde Zijn vergiffenis niet aan de berouwvolle zondaar en verleende deze onder de enige voorwaarde van een volmaakt berouw. Toch vielen de zwakste zielen, te midden van de verleidingen van het vlees en verstoken van de overvloedige geestelijke hulp die nu voor ons beschikbaar is, met duizenden tegelijk in de helse put.

Bestel Fatima boek

Afgodsbeelden

Arme mensen uit de oudheid! Zij voelden hun zwakheid en kwetsbaarheid scherp aan en zochten in intense angst naar een manier om bovennatuurlijke hulp te krijgen in hun nood. God, een geestelijk Wezen, ontsnapt aan de grove zintuigen van de mens, dus maakten de mensen afgodsbeelden om hun grootste hoop op te vestigen. Helaas waren deze beelden doof en hoorden ze de hartverscheurende kreten niet die voortkwamen uit veertig eeuwen van ellende.

Geboorte Maria begin van verlossingswerk

Toch verdwijnt deze verschrikkelijke nachtmerrie waarin de mensheid worstelt als een dichte nachtelijke mist voor het zoete ochtendlicht. Het kwadrant van de eeuwigheid markeert het uur van haar oneindige barmhartigheid. Met de geboorte van Maria begint het verlossingswerk. In haar kribbe verlicht de moeder van de Heiland de verlaten aarde met de genade van haar eerste glimlach. Jezus zal spoedig verschijnen en met Zijn kostbare bloed het vonnis van onze veroordeling uitwissen.

Vergiffenis, moed, eeuwig leven

De wereld die zo geleden heeft, zal zich eindelijk verheugen in de vreugde van vrijheid en vrede. Slavernij zal overal worden afgeschaft en de menselijke waardigheid zal voortaan worden gerespecteerd. Als een vloeiende stroom zullen genaden in overvloed uit de sacramenten ontspringen. We hoeven ze alleen maar te benaderen en er - onbeperkt - vergiffenis, moed en eeuwig leven uit te putten.

Bestel Synodeboek

Grote vreugden aangekondigd

De God die zich in het Paradijs verborg zal neerdalen op aarde en de mensheid nooit verlaten. Na Zijn Hemelvaart zal Onze Lieve Heer onder ons blijven onder het Eucharistisch voorhangsel tot het einde der tijden, wanneer de Werkelijke Aanwezigheid de verwoeste tabernakels zal verlaten. Christus zal dan zichtbaar heersen over de glorieuze zielen van de opgestane uitverkorenen. Dat zijn de grote vreugden die de geboorte van Maria aankondigt. "Uw geboorte, o Maagdelijke Moeder van God, heeft de hele wereld vreugde aangekondigd."

De geboorte van de heilige Maagd

De geboorte van de Heilige Maagd was dus een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis.

Laten we nu onderzoeken hoe de geboorte werd ontvangen en lessen trekken uit deze meditatie die ons innerlijke leven ten goede zullen komen. De heilige kerkvaders drukken de impact van de geboorte van de Onbevlekte Maagd op de onzichtbare wereld uit door de hemelen te beschrijven die overweldigd werden door wonderbaarlijke bewondering. De engelen konden geen passende lofprijzingen vinden om de aanbiddelijke Drie-eenheid te prijzen dat zij haar had geschapen, die de geliefde dochter van de Vader was en die de Moeder van het vleesgeworden Woord en de Echtgenote van de Heilige Geest zou worden.

Toevlucht der zondaars

Zij werden ook niet moe de schoonheden van hun koningin te bewonderen. De gezegende geesten, die zich verheugen over de bekering van één enkele ziel, verheugden zich bij het zien van de verschijning van de zekere Toevlucht der zondaars. Zij wisten dat Maria eens de Hemelpoort zou zijn die nooit de toegang tot het eeuwige koninkrijk zou weigeren aan hen die haar vol vertrouwen aanriepen. De Vaders noteren ook de immense zucht van verlichting van de rechtvaardigen in het voorgeborchte, zij die sinds het begin van de wereld gestorven waren, evenals de woede van de demonen in de hel, die het naderende einde van hun tirannieke heerschappij zagen.

Johannes de Doper

Hoe werd de geboorte van Maria, die de hemel verrukte en de gevallen engelen doodsbang maakte, op aarde ontvangen? De geboorte van Johannes de Doper enkele jaren later ging gepaard met wonderen die een levendige indruk maakten op de verbeelding van het volk. De inwoners van Judea vroegen zich vol bewondering af: "Wat zal er gebeuren met dit kind wiens komst in deze wereld door zoveel wonderen wordt begroet? Wat zal dit kind dan zijn?"

Totaal onopgemerkt geboren

De verheven missie van Maria overtrof die van de Voorloper ruimschoots. Toch wees niets bijzonders de menigte erop dat zij was geboren, die onmiddellijk na de zondeval aan de zondige mens was beloofd en die door de eeuwen heen door de profeten was aangekondigd. In feite werd de Onbevlekte Maagd geboren temidden van universele onverschilligheid. Volgens bepaalde overleveringen schonk niemand in het stadje Nazareth, waar de heiligen Joachim en Anne woonden, aandacht aan de nieuwkomer. Hoewel het bloed van David door haar aderen stroomde, had haar familie haar oude luister verloren. Wie zag deze verarmde mensen?

Anna en Joachim: geen flauw vermoeden

Anne en Joachim waren al vele jaren kinderloos, maar de Heer had eindelijk hun gebeden verhoord. Ze zagen hun dochter Maria als de maatstaf van Zijn hemelse goedheid voor hen. Ze hadden echter geen flauw vermoeden van de ware schatten die de Allerhoogste in de ziel van hun kind had gelegd. Ze konden zich het wonder van haar onbevlekte ontvangenis niet voorstellen. Ze beseften niet dat de Moeder van de Verlosser in hun liefdevolle armen lag.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Joden waren moedeloos

De Joden van die tijd waren in ontmoediging gedompeld. De stem van de profeten was al jaren niet meer gehoord. Nu ze hun politieke vrijheid hadden verloren, geloofden ze dat de Voorzienigheid hen in de steek had gelaten. Op dat moment begon het verborgen werk van oneindige Barmhartigheid in hun midden tot stand te komen.

Laten we christelijk perspectief bewaren

Deze feiten spreken voor zich en leren ons een duidelijke les. Ik zou willen dat de obscuriteit van de geboorte van Onze Lieve Vrouw ons leert om weinig waarde te hechten aan menselijke grootsheid! Laten we een christelijk perspectief bewaren van onverschilligheid voor de vluchtige ijdelheden die Christus zelf schuwde in de geboorte van zijn Moeder. Als deze belangrijk waren geweest, zou Hij ze zeker niet aan Zijn moeder hebben geweigerd. Dit grote mysterie leert ons ook om nooit de moed te verliezen. De Onbevlekte Moeder kwam ter wereld op een moment dat de Joden de hoop hadden verloren.

De Almachtige zal ingrijpen

Sterker nog, ze dachten dat alles verloren was. Laten we ons voordeel doen met deze les. We raken vaak ontmoedigd als ons verzoek om hulp uit de hemel niet onmiddellijk wordt ingewilligd. Soms wacht God tot we aan de rand van de afgrond staan voordat Hij Zijn hand van genade uitsteekt. Laten we dus niet ontmoedigd raken en ophouden met bidden! De Almachtige zal ingrijpen op het moment dat we denken dat we volledig in de steek gelaten zijn. Als we vertrouwen hebben - een onbeperkte voorraad vertrouwen - zullen we enorm beloond worden!

Bestel Fatima-rozenkrans

Eer Maria trouw

De heilige Thomas van Villanova legde in een preek uit dat Maria de hemelse dageraad is, niet alleen voor de wereld, maar vooral voor elke individuele ziel. Hij herinnerde aan de grote waarheid die door de katholieke traditie wordt onderwezen, namelijk dat een ziel die doordrenkt is van devotie tot de Heilige Maagd het teken van voorbestemming in zich draagt. Verlang je er vast naar gered te worden van de uiteindelijke verdoemenis? Eer Maria dan trouw. Wil je de redding garanderen van degenen die je dierbaar zijn? Verkrijg van hen de belofte dat ze niet nalaten elke dag een gebed tot Maria te bidden.

De katholieke traditie zegt dat een dienaar van Maria niet verloren kan gaan: Servus Mariae non peribit. Hij zal voor altijd de barmhartigheid van Jezus en zijn heilige Moeder bezingen.

Dit artikel is overgenomen van America Needs Fatima.

Laatst bijgewerkt: 8 september 2023 09:24

Doneer