Het Heilig Huis van Loreto: heiligdom van "niet-onderhandelbare levensbeginselen"

De binnenzijde van het 'H. Huisje van Maria', nu in de basiliek van Loreto (Foto: Marche Tourism via Flickr (CC BY NC SA 2 0))

Het Heilig Huis van Loreto: heiligdom van "niet-onderhandelbare levensbeginselen"

THEMA'S:

Het Heilig Huis van Loreto was de plaats waar Onze Lieve Vrouw werd geboren, opgroeide en de tijding van de engel Gabriël ontving om de Moeder van God te worden. Het is dus een heiligdom dat kan dienen als een spirituele 'long', vooral wie strijden voor de verdediging van ononderhandelbare beginselen, zoals het recht op leven, de verdediging van het natuurlijke gezin, en het recht van ouders om hun kinderen op te voeden.

Onze Verlossing begon hier

De gebeurtenissen die in het Heilig Huis plaatsvonden zijn van het grootste belang voor de geschiedenis van de mensheid. Voor hen die het katholieke geloof belijden, is de plaats van nog meer betekenis. Onze verlossing begon immers binnen deze heilige muren. Niet alleen werd onze Heer Jezus Christus daar verwekt, maar het was ook de plaats van Maria's onbevlekte ontvangenis en geboorte.

Onze Lieve Heer was embryo

Binnen deze muren werd het Woord Vlees en kwam het onder de mensen wonen. Hoe kunnen we dan niet denken aan de intrinsieke waardigheid van de mens vanaf het moment van conceptie wanneer we deze plaats beschouwen? Jezus zelf, de Verlosser, heeft de menselijke conditie vanaf het begin aangenomen. Onze Lieve Heer was een embryo en een foetus en leefde negen maanden lang in de maagdelijke schoot van Maria Allerheiligste op deze plaats.

Lees ook: ‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

Een mens is altijd mens

Daarom moet Loreto het spirituele referentiepunt worden voor allen die zich inzetten voor de verdediging van het recht op leven van ongeboren kinderen. Er is geen verschil in waardigheid en heiligheid tussen een ongeborene en een reeds geborene. Evenzo is er geen verschil tussen een jongere en een oudere, man of vrouw. Een mens is altijd mens, in elke fase van zijn bestaan.

Eeuwige en natuurlijke wet

Daarom moeten wij ons duidelijk en radicaal verzetten tegen genetische manipulatie, tegen de kunstmatige productie van kinderen en tegen het misdrijf van de abortus provocatus. Elke wet die de moord op kinderen toestaat of hen reduceert tot objecten is inherent onrechtvaardig en moet worden verworpen en herroepen. Dezelfde redenering gaat uiteraard op voor de barbaarse praktijk van het veranderen van de baarmoeder in koopwaar door middel van draagmoederschap.

‘Ja’ tegen de goddelijke Wil

Dit ‘verhuren’ van de baarmoeder wordt door sommigen godslasterlijk in verband gebracht met de Aankondiging die in het Heilig Huis plaatsvond. Deze vergelijking slaat natuurlijk nergens op, al was het maar omdat Onze Lieve Vrouw er niet om vroeg de Moeder van God te worden, maar het aanvaardde door "ja" te zeggen tegen de goddelijke Wil. Dit "ja" stond open voor het leven, dat tegenwoordig zo velen weigeren met anticonceptie en ongebreideld hedonisme.

Bestel Wonderdadige Medaille

Sint Jozef, de roemrijke patriarch

Laten we niet vergeten dat, volgens de traditie, Sint Jozef stierf in het Heilige Huis van Nazareth (dat later naar Loreto verhuisde), bijgestaan door de Allerheiligste Maagd Maria en door Onze Lieve Heer. Om deze reden werd de roemrijke patriarch de beschermheilige van de stervenden. Inderdaad, niemand ter wereld heeft ooit zo'n grote genade ontvangen - het heengaan van dit leven naar het volgende in de armen van Onze Lieve Vrouw en Jezus. De gezegende dood van de heilige Jozef was de bekroning van een leven dat geheel in dienst stond van God, van wie hij zich vrijwillig tot volgzaam werktuig maakte.

Aanvallen op de terminale mens

Daarom moeten de katholieken Loreto tot geestelijk referentiepunt maken voor de strijd tegen elke wetgeving die euthanasie wil invoeren, vaak vermomd met uitdrukkingen als "hulp bij zelfdoding" of "levenstestament" (in naam van valse barmhartigheid). Aanvallen op het leven in zijn terminale fase zijn zeer gevaarlijk, omdat ze alleen levensvatbare en gezonde levens willen erkennen als mensen met menselijke waardigheid.

Een zieke uitroeien is geen liefde

De mens behoudt echter altijd zijn edelmoedigheid in elke toestand en situatie, hoe pijnlijk en tragisch die ook moge zijn. Zieken moeten niet worden gedood, maar bijgestaan door hun naasten en zorg ontvangen die het lijden verzacht, zoals de heilige Jozef. Zieken uitroeien is geen gebaar van liefde maar egoïsme, waarachter vele economische belangen schuilgaan en vooral de agenda van de "cultuur van de dood". De Heilige Familie, het model van alle gezinnen, leefde in het Heilige Huis van Nazareth. Daarom is Loreto de bevoorrechte plaats om te bidden voor het instituut van het gezin, dat nu bedreigd wordt binnen en buiten de Kerk.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Loreto als krachtcentrum

Vandaag moeten we de beslissende strijd aangaan, zowel in de wereldlijke als in de geestelijke sfeer, om de onverbrekelijkheid van het huwelijk en de enige ware definitie van het gezin, bestaande uit man en vrouw, te verdedigen. Tegenover het opkomen van de heersende tendensen moet het Heilig Huis van Loreto het centrum worden waaruit we kracht kunnen putten om opnieuw een duidelijk "nee" te laten horen tegen echtscheiding, samenwonen, feminisme, "transgenderisme" en homoseksuele verbintenissen. Dit zijn allemaal zonden die het stabiele en ongebonden gezin vernietigen, dat de fundamentele bouwsteen van de samenleving is.

Sociale rechtvaardigheid

Tenslotte, gezien het feit dat het eigendom van het Heilige Huis in handen was van het Heilig Huisgezin, moeten wij strijden voor echte sociale rechtvaardigheid door het recht op privé-eigendom te erkennen en te beschermen. Dit recht leidt tot een gezinsvriendelijke economie die een hoger geboortecijfer ondersteunt. Onze Heer Jezus Christus groeide op in het Heilige Huis en werd opgevoed door zijn Moeder en de Heilige Jozef. Jezus woonde bij zijn ouders tot hij dertig jaar oud was. Het was op deze heilige plaats dat Hij een leven leidde van gebed en werk, gehoorzaamheid en opoffering, soberheid en zuiverheid. Onze Lieve Vrouw zelf werd door haar ouders, Joachim en Anna, tussen deze muren opgevoed en onderwezen.

Seculier openbaar onderwijs: indoctrinatie

Loreto is daarom ook het referentiepunt op het gebied van onderwijs, dat tegenwoordig zo met voeten wordt getreden. We hebben vandaag te maken met door de staat gecontroleerd seculier openbaar onderwijs dat religieuze onverschilligheid en antichristelijke waarden bijbrengt. Het legt een genderideologie op, die de menselijke natuur zelf tracht te laten verdampen. Daarom vinden wij het meer dan ooit noodzakelijk te wijzen op het oer-recht van ouders om hun kinderen op te voeden volgens de katholieke beginselen. Daarom is het ook nodig om authentiek katholieke, door de ouders gestuurde scholen op te richten, die vrij zijn van staatsbeperkingen. Geen enkele macht mag kinderen bij hun familie weghalen en hen indoctrineren tegen de wil van hun ouders.

Lees ook: Hoe de paus Onze Lieve Vrouw overtuigde om het Heilig Huis van Loreto te renoveren

De strijd voor zuiverheid en kuisheid

Het Heilig Huis verwelkomde een bijzondere, volledig Heilige Familie, gekenmerkt door eeuwige maagdelijkheid. In lichaam en geest bewaarden Jezus, Maria en Jozef hun leven lang integrale zuiverheid en kuisheid. Voor veel mensen vandaag de dag, zelfs voor katholieken, lijkt het een onmogelijke opgave om voor het huwelijk, tijdens het huwelijk of gedurende het hele leven in reinheid te leven.

Voorbeeld voor iedereen

Intussen viert de pornografie hoogtij en is zij even ongebreideld als anticonceptie. De mensen hebben het gevoel voor opoffering en zuiverheid zodanig verloren, dat elke gril en elk pleziertje een wettelijk erkend, beschermd en zelfs verplicht recht lijkt te moeten worden. De Heilige Familie daarentegen leefde in volledige reinheid als één groot offer aan God, en werd werkelijk een voorbeeld voor iedereen - kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het is een voorbeeld voor iedereen die steeds meer verpletterd wordt door de allesoverheersende Seksuele Revolutie.

Het bovenstaande artikel is ontleend aan het boek van de auteur, Het wonder van het Heilig Huis van Loreto, en verscheen eerder op tfp.org.

Federico Catani werd geboren in Jesi (Ancona) in 1986. Hij is afgestudeerd in Politieke Wetenschappen aan de LUISS-Free International University of Social Studies Guido Carli (Rome) en in Religiewetenschappen aan de Pauselijke Universiteit van het H. Kruis (Rome). Hij heeft katholieke godsdienst gedoceerd in staatsscholen en schrijft als journalist en publicist voor verschillende tijdschriften en blogs in de katholieke wereld. Hij is lid van de Italiaanse Vereniging voor de Verdediging van Traditie, Familie en Eigendom (TFP). Hij is directeur van Spunti, een publicatie van de Vereniging Luci sull'Est.

Laatst bijgewerkt: 12 juli 2022 06:20

Doneer