Maria van Egypte: van groot zondares tot unieke heilige

Maria van Egypte: van groot zondares tot unieke heilige

“Zij leefde in de meest intieme vereniging met de goddelijke genade die denkbaar is”, aldus prof. Plinio Correa de Oliveira over Maria van Egypte, wier feestdag op 2 april valt.

Intrinsieke schoonheid van legendes

Ik heb hier een tekst in mijn handen uit de Legenda Aurea, van Jacobus de Voragine, over de heilige Maria van Egypte. Ik zal die lezen en becommentariëren. Sommigen vragen zich af of een dergelijke bron wel historisch is. Welnu, de wereld heeft nodig dat zulke dingen bestaan, dingen die de ziel werkelijk voeden, zonder historisch onderzoek of andere zorgen van die aard, vanwege de intrinsieke schoonheid die ze bevatten.

Vreemde vrouwenfiguur

De heilige Maria van Egypte, ook wel ‘de zondares’ genoemd, leidde 47 jaar lang een leven van berouw en ontbering in de woestijn. Zijzelf vertelde haar verhaal aan abt Zosimus, die haar op een dag ontmoette. Toen de religieuze man haar vroeg te vertellen wie zij was en waar zij vandaan kwam, antwoordde die vreemde vrouwenfiguur, zwart en gebruind door de zon:

Bestel Fatima-rozenkrans

Op bedevaart naar H. Kruis

"Vader, vergeef me, maar als ik u onthul wie ik ben, zult u vluchten als bij het zien van een slang en uw oren zullen bevlekt worden door mijn woorden en u zult verontreinigd worden door mijn onreinheid. Mijn naam is Maria en ik ben geboren in Egypte. Ik kwam naar Alexandrië toen ik twaalf jaar oud was, en zeventien jaar lang leidde ik daar een slecht leven. Maar op een dag, toen enkele inwoners van die stad op bedevaart gingen naar het Heilige Kruis in Jeruzalem, vroeg ik de matrozen of ik ook mee mocht.”

Toegang tot kerk geweigerd

"En zo werd de reis gemaakt. Maar zie, in Jeruzalem, toen ik met de andere pelgrims voor de deur van de kerk stond, voelde ik mij afgestoten door een onzichtbare kracht die mij niet toestond de tempel binnen te gaan. Twintig keer naderde ik de deuren en twintig keer hield deze onzichtbare kracht mij tegen, terwijl alle anderen vrij naar binnen gingen, zonder dat iets hen tegenhield. Zozeer zelfs dat ik bij terugkeer in de herberg begreep dat dit een gevolg was van mijn criminele leven. Toen begon ik mezelf pijn te doen, bittere tranen te vergieten, te zuchten uit het diepst van mijn hart.”

Kuisheidsbelofte verschafte toegang

"Toen ik een afbeelding van de Heilige Maagd Maria aan de muur zag, smeekte ik haar om voor mij vergeving van zonden te verkrijgen en toestemming om de kerk binnen te gaan om het Heilige Kruis te aanbidden. In ruil daarvoor beloofde ik de wereld af te zweren en in kuisheid te leven. Dat gebed gaf me vertrouwen en opnieuw meldde ik me bij de deuren van de kerk; toen kon ik zonder enige belemmering naar binnen. En terwijl ik vroom het Heilige Kruis aanbad, gaf een vreemdeling mij drie munten, waarmee ik drie broden kocht.”

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

‘Bid voor mij’

“En ik hoorde een stem tegen me zeggen dat ik de Jordaan moest oversteken en in deze woestijn moest komen, waar ik al 46 jaar leef zonder ooit een mens te hebben gezien, en me voedde met de drie broden die ik had meegebracht en die, hard geworden als vuursteen, nog steeds voldoende zijn voor mijn voeding. Mijn kleren zijn lang geleden kapot gegaan en gedurende de eerste zeventien jaar van mijn verblijf in de woestijn werd ik gekweld door verzoekingen. Maar op dit moment heb ik ze door Gods genade volledig overwonnen. Hier is mijn verhaal. Ik heb het u verteld zodat u bij God voor mij kunt bidden".

‘Breng mij geconsacreerde hostie’

Toen viel de oude man op de grond en loofde de Heer in de persoon van zijn dienstmaagd. En zij zei tegen hem: "Luister naar wat ik u ga vragen: steek op de dag van het Pascha de Jordaan weer over en neem een geconsacreerde hostie mee. Ik zal aan de oever wachten en het lichaam van de Heer uit uw handen ontvangen, want ik heb geen communie meer genomen sinds ik hier ben".

Maria liep over het water

De oude man keerde terug naar zijn klooster en het jaar daarop, toen het feest van het Pascha naderde, keerde hij terug naar de Jordaan en nam een gewijde hostie mee. Hij zag de vrouw op de andere oever staan, en nadat zij het kruisteken op het water had gemaakt, liep zij over het water en bereikte zo de oude man. Hij was verbaasd en wilde zich nederig aan haar voeten werpen, maar zij zei tegen hem: "Mijn vader, pas op dat u niet voor mij neerknielt, vooral nu u het lichaam van Christus draagt. Maar verwaardig u volgend jaar terug te komen.”

Bestel Wonderdadige Medaille

Leeuw helpt haar te begraven

Het jaar daarop vond Zosimus haar niet op de oever. Hij stak de rivier over en ging naar de plek waar hij haar voor het eerst had gezien. En daar vond hij haar dood, liggend op het zand. Hij huilde bitter en durfde haar overblijfselen niet aan te raken. En terwijl hij dacht hoe hij haar moest begraven, las hij een inscriptie op het zand: "Zosimus, begraaf mijn lichaam, geef mijn as aan de aarde en vraag de Heer om mij, want ik ben verlost van de wereld op de tweede dag van april." Dus opende de oude man een graf voor haar, op wonderbaarlijke wijze geholpen door een leeuw, die daar verscheen. En de oude man keerde terug naar het klooster, God verheerlijkend.

God gruwt van haar zonde

De Legenda Aurea geeft ons het hele verhaal. We kunnen het punt voor punt analyseren. Laten we eerst eens kijken naar de schoonheid van de tegenstelling tussen zonde en boete. Zij was een vreselijke zondares, een vrouw die zeventien jaar lang in de ergste omstandigheden had geleefd. Maar plotseling wordt ze geraakt door de onvoorziene wegen van de Voorzienigheid, en komt ze op het moment van bekering. Wetend dat er in Jeruzalem een feest zou zijn, gaat zij uit nieuwsgierigheid op reis en komt bij de kerk; tegenover het begrip zonde - de zonde openlijk en in al zijn afzichtelijkheid - staat dan het visioen van een God die driemaal heilig is en die gruwt van de zonde.

‘Mijn zonde staat mij voor ogen’

Twintig keer probeert zij de kerk binnen te komen, maar een onzichtbare kracht verhindert haar: het is God, oneindig zuiver, oneindig heilig, die met afschuw voor de zonde niet de aanwezigheid van de bezoedelde zondares in zijn heiligdom wil. Maar tegelijkertijd is er de genade en barmhartigheid van God. Ze keert terug naar de herberg en begint bij te komen in de eenzaamheid van haar kamer. Ze denkt: "Wat heb ik gedaan? Ah, mijn misdaad is mijn zonde: peccatum meum contra me est semper, ik heb alleen tegen U gezondigd, en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen, verwijtend en verwijtend. Dan besef ik het onrecht dat ik gedaan heb; de toorn van de Hemel scheidt mij van de rest van de schepselen. En terwijl de deuren van het heiligdom genadig openstaan voor iedereen, wijst God mij af. Hoe laag ben ik gevallen!" Wij merken op dat dit theologisch is en een verklaring is voor het grote berouw en de boete die later kwamen.

Bestel Fatima boek

Zwart, verweerd, verhard

Toevallig staat er een beeltenis van Onze Lieve Vrouw in haar kamer; Maria van Egypte ontmoet dan de Moeder van Barmhartigheid en de Poort des Hemels, bidt om vergeving en wordt uitgenodigd tot een buitengewone boetedoening: ze trekt zich helemaal terug van de mensen en gaat een van die boetedoeningen van angst aanjagen doen. De zonde van het angst aanjagen kreeg een voorkoming of waarschuwing voor het angst aanjagen, die een bewonderenswaardige en schitterende uitnodiging is tot een penitentie van angst aanjagen: zij steekt de Jordaan over en plaatst zich in een woestijn, waar zij 47 jaar doorbrengt zonder iemand te zien. Dan verbleekt haar schoonheid als zondares in de zon; ze wordt geroosterd, zwart, verweerd, verhard, haar kleren vallen als vodden. Ze bidt voortdurend, in een eenzaamheid die vol is van Gods liefde.

De vergeving is volkomen

In de eerste fase had Maria verleidingen, maar daarna trekken de verleidingen zich terug en blijft zij een boetedoening doen die meer de boetedoening van de onschuld is dan die van de zonde. Omdat zij zich op zo'n hoog niveau van deugdzaamheid heeft geplaatst, is die vergeving volkomen. Dat wil zeggen, zij doet een boetedoening die niet meer alleen voor haar is, maar vanzelfsprekend voor alle zondaars. En God wilde dat zij, voordat zij stierf, dat ultieme bewijs van verzoening zou ontvangen: de communie.

Oosterse bewonderenswaardigheid

Dan gebeurt het dat een heilige man - een man zoals dat in die tijd gebruikelijk was: met een witte baard, geheel in het zwart gekleed, met een lange, puntige kap en een staf - door de woestijn loopt en stopt om iets te zegenen, een misdaad aan de kaak te stellen, een tiran te veroordelen, een wonder te verrichten, een zieke te genezen, voor een icoon te bidden. En dan loopt hij alleen verder over de wegen. Iets dergelijks heb ik in onze tijd alleen gevonden in het leven van de zalige Charbel Makhlouf (in 1977 heilig verklaard – red.), die ik ter lezing aanbeveel. Het is bewonderenswaardig, al deze primitieve bekoorlijkheid, prachtig!

Lees ook: De heilige Nicolaas van Flüe of ‘broeder Klaus’

Berouw en Gods liefde harmoniëren

Ook hier zien we de schoonheid van het berouw, waarvan onze tijd een volledig verwrongen beeld heeft, door te denken dat berouw uitsluitend voortkomt uit angst voor God, die ons van Zijn liefde afkeert; vandaar dat berouw, vanuit een bepaald gezichtspunt, het tegenovergestelde is van Gods liefde. Niets is verkeerder dan dat. In de eerste plaats omdat de authentieke vrees voor God een gave van de Heilige Geest is. En wat van de Heilige Geest uitgaat, kan ons niet scheiden van de liefde van God; integendeel, het verenigt ons alleen maar met Hem. Wie dus werkelijk de genade heeft van een uitnemende vreze Gods, vindt daarin een middel om tot liefde op te stijgen. En uit het verhaal blijkt hoe de heilige Maria van Egypte door berouw over haar zonde de hoogste liefde bereikte.

Petrus bleef levenslang wenen over verraad

Bovendien moet men bedenken dat berouw wordt uitgelokt door vrees, die overigens een heilzaam gevoel is. Maar het is de liefde tot God die berouw opwekt. En iemand kan zijn hele leven lang berouw hebben over de zonde die hij heeft begaan, en zelfs groeien in berouw en tegelijkertijd in liefde en heilige intimiteit met God, onze Heer. Neem bijvoorbeeld Petrus. Er wordt gezegd dat hij zelfs op hoge leeftijd nog huilde om de zonde die hij had begaan door Onze Lieve Heer te verloochenen, en dat de tranen over zijn gezicht liepen zodat er twee groeven in ontstonden. Waarom? Zeker, omdat de blik van Jezus zijn hele leven voor zijn ogen bleef. En hij groeide in zijn liefde voor onze Heer, in zijn aandacht voor die blik, tot onvoorstelbare uitersten. Het was berouw dat de liefde deed toenemen, en liefde die het berouw en de intimiteit met de Verlosser deed toenemen.

Maria’s leven moet niet afschrikken

Dat wil zeggen, dat deze dingen zijn met elkaar zijn verweven. En het leven van de heilige Maria van Egypte moet ons niet afschrikken, maar juist verrukken in de dominerende en primitieve figuur van deze grote boetelinge. De Kerk is min of meer als een heldere dag: de zon heeft haar kleuren van de dageraad en van alle uren van de dag. En al deze kleuren zijn mooi. De bruid van Christus heeft een kleur voor elk tijdperk van haar leven. En hier is de kleur van de vroege Kerk: van grote verstervingen, van grote boetedoeningen, van grote zonden, van groot berouw, van maagdelijke onschuld, van voortreffelijke soberheid

Maria van Egypte, bid voor ons

Het is het oude geluid van een klok die tot ons komt vanuit het verleden en die ons precies herinnert aan die oude ernst, die ernst van de primitieve Kerk, die in staat is de zielen op te wekken die Onze Lieve Vrouw echt willen liefhebben.

Dus, denken aan de heilige Maria van Egypte is een verkwikking voor ons. En we moeten haar vragen ons een echt berouw over onze zonden te geven, maar wel een berouw in vrede, zonder scrupules; een echt heilig berouw dat onze zielen dichter bij Onze Lieve Vrouw zal brengen.

Dit is de bewerkte tekst van een conference die prof. Plinio Corrêa de Oliveira hield op 31 maart 1967.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2023 14:38

Doneer