Overdenkingen voor het feest van Sint-Johannes van Capistrano (1)

De - letterlijk - strijdbare Sint-Johannes van Capistrano (1386-1456), het perfecte tegendeel van een ‘kwezel’.

Overdenkingen voor het feest van Sint-Johannes van Capistrano (1)

Ik heb altijd een uitgesproken voorliefde gehad voor de heilige Johannes van Capistrano, wiens feest de Kerk op 28 maart viert.

Bewonderenswaardige franciscaan

De redenen voor deze voorliefde zijn niet louter persoonlijk. Het lijkt mij dat als onze tijdgenoten - althans de katholieken - de figuur van de grote franciscaan hadden gekend en bewonderd, de situatie van de Kerk en van de wereld er vandaag anders zou uitzien. Het lijkt mij dan ook dat enkele beschouwingen over Johannes van Capistrano en de actualiteit van zijn verering in onze dagen voor meer dan één lezer van belang zijn. Met dit in gedachten hebben wij dit artikel geschreven.

Morele perfectie en de geloofsdaad

Het uitgangspunt voor deze overwegingen is een fundamentele waarheid, die juist daarom bekend is. Niets is meer geneigd om de argumenten voor het geloof te aanvaarden en de daad van geloof te stellen dan de kennis wat ware heiligheid is. Met andere woorden, de Kerk leert de mensen een ideaal van morele volmaaktheid. Dit ideaal is uiterst moeilijk en vraagt verschrikkelijke offers. Het is duidelijk dat de angst voor deze offers vele zielen afhoudt van de religie. Om de noodzaak van het dragen van het juk van de geboden niet te erkennen, aanvaarden zij zonder nader onderzoek, en vaak met grote tegenzin, elk argument dat zij maar tegen de katholieke leer vinden. En anderzijds onderwerpen zij alle leerstellingen van de Kerk aan een hyperkritisch, eenzijdig en gepassioneerd onderzoek in hun diepste binnenste, waarbij zij met alle middelen argumenten zoeken om buiten haar te kunnen blijven.

Bestel Fatima-rozenkrans

‘Redelijke eredienst’

De beste manier om deze geestesgesteldheid te overwinnen bestaat erin, de niet-katholieken de sublieme zedelijke volmaaktheid, waartoe de Kerk de gelovigen oproept, in haar ware kleuren te tonen en bij hen bewondering voor dit ideaal te wekken, samen met het verlangen om het in zichzelf te verwezenlijken. Op geen andere manier heeft het christendom het heidense Rome overwonnen. Hoewel de soberheid van de godsdienst van Jezus Christus de zinnelijkheid, de luiheid en de trots van de heidenen ontstemde, waren velen toch geroerd door de overweging van de deugden die in de christenen straalden, en waren zij geneigd de grootste offers te aanvaarden om deze deugden in zichzelf te verwezenlijken. Het is overbodig te benadrukken hoe deze beweging van de ziel de geest ertoe aanzette de dingen verstandig te beoordelen en het rationabile obsequium (de ‘redelijke eredienst’ waarover Sint-Paulus spreekt in zijn Romeinenbrief – red.) van de geloofsdaad te verrichten. In de geschiedenis van alle bekeringen is hiervan iets terug te vinden, meer of minder expliciet, meer of minder uitgesproken; en in ieder geval is bekering in alle tijden onmogelijk, als men geen bewondering heeft voor het ideaal van zedelijke volmaaktheid dat door de Kerk wordt gepraktiseerd en onderwezen. Hieruit volgt dat het zeer wenselijk is dat dit ideaal bekend is bij niet-katholieken.

Morele perfectie en levensverandering

Hetzelfde kan, mutatis mutandis, gezegd worden van de katholieken. Ook voor ons katholieken is een ‘bekering’ mogelijk. Wij bekeren ons wanneer wij overgaan van een slecht, of op zijn minst lauw, naar een vurig leven. Deze bekering impliceert altijd een meer volmaakte praktijk van de geboden. En op zijn beurt wordt de katholiek pas tot deze praktijk bekeerd wanneer hij, geraakt door genade, zich doordrongen voelt van begrip en bewondering voor wat de christelijke deugd is. Als iemand een deugd niet bewondert, is hij niet in staat de vaak heroïsche offers te brengen die de beoefening ervan vereist. Anderzijds is het onmogelijk een deugd te kennen en te bewonderen zonder het verlangen te ervaren haar eigen te maken. Zo hangt de vurigheid van de gelovigen - een zaak van het grootste belang in een land als Brazilië, waar de bevolking bijna unaniem katholiek is, maar waar het de grote meerderheid van de katholieken aan vurigheid ontbreekt - ook af van een exacte kennis van en een diepe bewondering voor de heiligheid.

Een fundamenteel probleem

De bekering van de ongelovigen, de versterking van de gelovigen, dat vat de inspanningen van het christelijk apostolaat samen. Als het op deze beide punten van het grootste belang is de heiligheid te kennen en te bewonderen zoals de Kerk die leert, is het duidelijk dat de volgende vraag van groot belang is: zou de meerderheid van de mensen, de meerderheid van de gelovigen vurig en volledig katholiek willen zijn? Zo niet, waarom niet? Weten zij wat een katholiek in de volle betekenis van het woord is?

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Een vurige katholiek, een 'dwaas'?

Laten we de grote lijnen van de vraag verduidelijken. Catolicismo is specifiek een tijdschrift voor de oriëntatie van de katholieke opinie. De lezers ervan worden verondersteld katholieken te zijn, met een meer dan gemiddeld niveau van godsdienstonderwijs en -ijver. Daarom zou het onredelijk zijn hen te vragen of zij weten wat het door de Kerk onderwezen ideaal van morele volmaaktheid inhoudt. Laten we eens kijken naar een gemiddelde Braziliaan, dat wil zeggen de eerste man die we op straat tegenkomen, naast wie we zitten bij de schoenpoetser of die naast ons in de bus rijdt. En laten we deze gemiddelde Braziliaan vragen wat hij denkt dat het morele uiterlijk is van een man die zich volledig laat beïnvloeden door de Kerk, denkt zoals zij denkt, ijverig tot de sacramenten gaat, haar zeden naar de letter toepast. De meerderheid van de gemiddelde mens tot wie wij ons richten, zal ons in eerste instantie aankijken, een beetje verbaasd en verbijsterd door de vraag, misschien een minuut of twee nadenken, en heel natuurlijk antwoorden: "... natuurlijk zou zo'n man een dwaas zijn".

Kwezels en pilaarbijters

Het is belangrijk niet te overdrijven. Wij willen niet beweren dat de overgrote meerderheid van de Brazilianen met een standaard religieuze mentaliteit zo zou reageren. Maar het is zeker dat in een zeer groot aantal gevallen het antwoord dit zal zijn. Een ‘kwezel’, een ‘pilaarbijter’, wat betekent dit? De vraag is van groot belang. Want bij al die zeer vele Brazilianen leeft de gedachte dat zij, als zij zelf zeer katholiek worden, ook ‘kwezel’ of ‘pilaarbijter’ zullen worden. En hun houding tegenover de Kerk zal dus sterk beïnvloed worden door wat zij denken over ‘kwezelachtigheid’ en ‘pilaarbijten’. Want aangezien zij ‘kwezelen’ en ‘pilaarbijten’ als kwalijke zaken beschouwen, achten zij het kwalijk om zeer katholiek te worden. En, omgekeerd, wanneer ‘kwezelachtigheid’ en ‘pilaarbijten’ hun fatsoenlijk en aantrekkelijk lijken, zouden zij geneigd zijn vurig te worden.

Vergeet de leunstoelsociologen

De vraag, zo gesteld, dringt zo diep door in de trivialiteit van het dagelijks leven, is zo onacademisch, zo niet-boekachtig, dat het leunstoelsociologen zal doen glimlachen. Het is natuurlijk. Er is niets dat een kastensocioloog meer veracht dan de objectieve, rauwe, kloppende werkelijkheid, de werkelijkheid - niet van romans, noch van academies, noch van sociologische literatrices - maar van het dagelijkse leven, in zijn absolute authenticiteit, in zijn prozaïsche aspect, in zijn zin voor waarheid. Laten we dus de leunstoelsociologen links liggen, laten we ze alleen met hun glimlach en hun sociologie, in hun leunstoel, en laten we naar de werkelijkheid gaan.

Bestel Wonderdadige Medaille

Wat is een ‘kwezel’?

Voor de categorie Brazilianen waarover wij het hebben, wordt de persoonlijkheid van de kwezel of de pilaarbijter, anderen zouden zeggen een ‘watje’, min of meer als volgt gedefinieerd:

1 - Hij laat zich veel meer leiden door gevoel dan door verstand. Hij heeft niet echt meningen, maar indrukken. Hij gelooft, juist daarom. Zijn geloof zou een manier zijn om de behoeftes van zijn gevoelens te bevredigen. En niet bepaald een rationabile obsequium.

2 - Juist daarom is hij ook heel ‘goed’, aardig, medelevend. Hij wordt nooit boos, want alle irritatie is een geestelijk gebrek. Hij vecht niet, strijdt niet, zelfs niet om zich te verdedigen: dat zou een zonde zijn. Hij spreekt zich niet uit tegen een fout, een ondeugd: dat zou iemand kunnen beledigen, en wanneer hij iemand verdriet doet, is dat een teken dat hij gezondigd heeft tegen de naastenliefde. Bovendien, kwaad spreken over iemand veronderstelt dat men vooraf kwaad heeft gedacht. En telkens wanneer wij een ongunstig oordeel over een ander vellen, begaan wij de zonde van het onbezonnen oordeel.

3 - Deze dwaas begrijpt veel van gebeden, kleine kerkelijke gebeurtenissen, alles wat zich binnen het kerkgebouw of in de directe omgeving daarvan afspeelt: de sacristie, religieuze verenigingen, enz. Daarbuiten interesseert hem echter niets. Noch politiek, noch economie, noch bestuur, noch wetenschap, zelfs niet de hogere gebieden van de religieuze cultuur: filosofie, theologie. Hooguit maakt hij een uitzondering voor het leven van de heiligen. Maar dan zoekt hij boeken in het literaire genre, die steeds de emotionele en sentimentele kant benadrukken.

4 - In zaken van naastenliefde zal hij zeer geneigd zijn tot alles wat materiële weldaad betreft. Genezing of verlichting van materiële pijn is iets wat hij zeker begrijpt. Maar apostolaat, het redden van zielen, het genezen van geestelijke pijnen, dat lijkt hem ondergeschikt! Dit alles maakt, als geheel, wat men neerbuigend een ‘sacrististiemuis’ zou kunnen noemen.

De ‘kwezel’ en de hedendaagse mens

Wat moeten we denken van zo'n katholiek? Zijn persoonlijkheid verenigt op karakteristieke wijze alles wat het meest verachtelijk is voor de mens van de twintigste eeuw. In de eerste plaats omdat de ‘fundamentalist’, terecht of onterecht, een idealist is, en in zekere zin althans een man van het geloof. Hij bezit alle grote essentiële kwaliteiten die de heiden van de twintigste eeuw verafschuwt: Zuiver van manieren en taal, kalm, los van aardse goederen, eerlijk, hij is de meest flagrante antithese van de dynamische man, de brasseur d'affaires of zakenman, die niet voor de Hemel leeft, maar voor deze aarde; die in de eerste plaats rijk wil worden, eerlijk als het kan; die na een hectische dag werken tijd en mentale beschikbaarheid vindt om de nachtclubs te frequenteren, de dancings waar hij tot in de late uurtjes blijft. Wat heeft een man die ontucht en geld zo vergoddelijkt, aan een 'zielepoot' die alleen aan God, zijn engelen en heiligen denkt?

Bestel Fatima boek

De ‘kwezel’, een karikatuur van de ware katholiek...

Het is niet verwonderlijk dat de ‘kwezel’ al met al voor de zakenman, voor de sybariet, een soort clown is. We kunnen niet verder gaan zonder onze mening te geven over deze kritiek. Als wij moesten kiezen tussen de twee uitersten, zouden wij duizendmaal de voorkeur geven aan de dwaas. Hij beledigt tenminste noch God, noch de Kerk, noch zijn naaste. Aan de andere kant, als de huidige mentaliteit, in plaats van beheerst te worden door zinnelijkheid en hebzucht, slechts de gebreken van de ‘dwaze geest’ had, zou de wereld van vandaag misschien achterlijker zijn. Maar ze zou in ieder geval niet, zoals nu, aan de poorten van de afgrond staan. Maar desondanks, als we het er niet mee eens zijn om in de dwaas een clown te zien, moeten we in alle oprechtheid zeggen dat we wel in hem een karikatuur zien. Een trieste en verderfelijke karikatuur van wat een echte katholiek zou moeten zijn.

Vruchten van de vroomheid

Volgens de katholieke leer schrijft de wet van God de mens een gedrag voor dat in overeenstemming is met zijn eigen menselijke natuur. Dus, als de mens al zijn gedachten en handelingen in overeenstemming brengt met de wet van God, moet hij onvermijdelijk datgene overwinnen wat hem moreel beperkt, misvormt of onteert, en datgene ontwikkelen wat zijn persoonlijkheid volledig verwezenlijkt. Zo bestaat de ware en juiste vrucht van de vroomheid in het op alle manieren stimuleren van het verstand en de wil, in het verheffen, verfijnen en disciplineren van de gevoeligheid. En een aldus in zijn persoonlijkheid verrijkt mens kan, wanneer hij geconfronteerd wordt met de taken en de strijd van het dagelijks bestaan, niet anders dan zich op uitzonderlijke wijze doen gelden, zowel bij tegenslag als bij succes.

Geloof breidt het gezichtsveld uit

Het is zeker dat voor de goede katholiek het centrum van het leven de Kerk is, met haar leer, haar leven van gebed en apostolaat, zodat dit niet alleen de constante aantrekkingspool van zijn denken is, de uiteindelijke drijfveer van zijn handelen, maar het gezichtspunt van waaruit hij zijn hele leven zal beschouwen. Maar, laat dit worden opgemerkt, hoe hoger de uitkijk, hoe breder het panorama. In plaats van de blik van de gelovige te vernauwen, breidt het geloof zijn gezichtsveld enorm uit. Politiek, economie, sociologie, geschiedenis, de kunsten, de wetenschappen, in al deze dingen ziet zijn intelligentie duidelijker, juist omdat hij meer van bovenaf ziet.

Bestel Fatima-rozenkrans

Katholiek: man van vaste overtuigingen

En omdat de katholiek zo goed, zo hoog, zo diep ziet, is hij geen man van sentimentele en wisselende indrukken, maar een man van vaste, gezonde, redelijke, vruchtbare overtuigingen; in één woord, een man van principes. Een man met vaste principes impliceert een man met een sterke wil. De katholiek moet een uitstekend temperament bezitten als uitvoerder en strijder. Want principes dwingen hem tot een constante strijd, waarin hij niet alleen moet leren goed en kwaad te onderscheiden, maar ook als deugd vermomde slechtheid te ontmaskeren en cynische en onbeschaamde onbeschaamdheid de kop in te drukken.

Boos worden kan heel terecht zijn

In dit verband moet hieraan worden toegevoegd dat niets valser is dan te denken dat een katholiek nooit boos mag worden. Boosheid op zich is een gevoelsbeweging - een ‘passie’, zoals de filosofie zegt - zoals alle andere: noch goed, noch slecht. Hij is goed als hij volgens de rede van woede trilt, en slecht als hij tegen de rede in trilt. Als iemand boos wordt zonder reden, begaat hij een onvolkomenheid. Als hij daarentegen een goede reden heeft om geïrriteerd te raken en verzoend blijft, begaat hij ook een onvolkomenheid. Wanneer men een man die volgens deze beginselen is gevormd, vergelijkt met een 'dwaas', is het gemakkelijk te begrijpen dat de laatste slechts een karikatuur is van de eerste. En aan de andere kant, hoeveel zielen zijn er die de Kerk beter zouden begrijpen en meer zouden streven naar deugdzaamheid, als hun werd uitgelegd dat onze Religie niet als haar eigenlijke en normale vrucht heeft om dwazen te vormen, maar mensen zoals wij zojuist beschreven hebben.

Sint-Johannes van Capistrano, het perfecte tegendeel van de ‘kwezel’

De heilige is een gelovig persoon die in zijn leven alle deugden die de Kerk leert op heldhaftige wijze heeft beoefend. Door hem heilig te verklaren, verkondigt de Kerk dat zij in hem het getrouwe en authentieke beeld van de katholieke geest erkent. Daarom zou elke lezing van het leven van een heilige - met uitzondering van die welke, met vermoedelijk goede bedoelingen, de heilige misvormen door hem of haar als een dwaas voor te stellen - bevestigen wat wij zeggen. Maar bij sommige heiligen is onze stelling bijzonder treffend. Dit is het geval met de heilige Johannes van Capistrano, de meest vrome broeder, briljant diplomaat, een van de grootste heilige redenaars van zijn eeuw, en een van de beroemdste strijders van zijn tijd.

Dit is het eerste deel van een uitgebreide beschouwing die eerder verscheen op www.pliniocorreadeoliveira.info. Morgen deel twee. De oorspronkelijke tekst werd gepubliceerd in Catolicismo nr. 15 in maart 1952.

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2023 22:48

Doneer