Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Detail van een mozaïek in de Rozenkrans-basiliek in Lourdes. Bron afbeelding: Flickr / paullew

Litanie van het Heilig Hart van Jezus

THEMA'S:

Deze litanie, ofwel smeekgebed, is een officieel gebed binnen de katholieke Kerk gericht aan het Heilig Hart van Jezus. Het is een van de zes toegestane smeekbeden die leken ook mogen bidden.

Oorsprong en betekenis

De litanie tot het Heilig Hart van Jezus omvat delen van eerdere smeekbeden die teruggaan tot de zeventiende eeuw. Als je al deze gebeden bij elkaar optelt kom je uit op een totaal van 33, wat de levensjaren van Christus op aarde symboliseert. Het was paus Leo XIII die in 1899 deze litanie goedkeurde om door alle gelovigen gebruikt te worden. Het is gebruikelijk deze litanie te bidden op de eerste vrijdag van elke maand en op het Hoogfeest van het Heilig Hart. Niet alleen verdiept dit de band met Onze Lieve Heer, maar ook is er een (gedeeltelijk) aflaat aan deze litanie verbonden.

Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, oneindige majesteit, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, heilige tempel van God, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, waarin de Vader Zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van Uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons.

Hart van Jezus, hoogste Vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons.

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, sla Uw blikken op het Hart van Uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die Uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, Uw Zoon, Die als God met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Laatst bijgewerkt: 19 juni 2024 10:52

Doneer