In hoc signo vinces!

In hoc signo vinces!

THEMA'S:

Welke tijd lijdt te midden van alle technische en puur culturele vooruitgang zozeer onder emotionele leegte, onder diepe innerlijke armoede? Kunnen er grotere, dringendere dingen zijn dan aan zo’n tijd de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen? (Ef. 3:8)

Het Kruis overwint

De onvergetelijke paus Leo XIII wees op het Heilig Hart van Jezus als het grote teken aan de hemel dat ons de overwinning beloofde: In hoc signo vinces! - “In dit teken zult gij overwinnen”. Hij droeg ons op om ons met dit hart te bewapenen, zoals de soldaten van Constantijn dat ooit deden met het teken van het Kruis. En veel christenen gehoorzaamden en de wereld werd door de paus officieel gewijd aan het Heilig Hart van de Verlosser. Om deze reden kon Pius XII in zijn eerste encycliek schrijven: “Uit de verspreiding en verdieping van de devotie tot het Goddelijk Hart van de Verlosser, dat in de toewijding van het menselijk ras rond de eeuwwisseling en later van de instelling van het feest van Christus Koning door onze directe voorganger, zijn voor talloze zielen onuitsprekelijke zegeningen voortgevloeid - een sterke levensstroom die de Stad van God met vreugde vervult: fluminis impetus laetificat civitatem Dei (Psalm 45,5).”

Het vaandel van Christus

Maar we moeten erkennen dat de triomfen van het Hart van Jezus in onze tijd nog niet volledig in overeenstemming zijn met de vreugdevolle hoop van Leo XIII toen hij de wereld daaraan toewijdde. “Welke tijd”, zegt Pius XII, “zou deze zegen dringender nodig hebben dan de huidige? Hoe kan het dat te midden van alle technische en puur culturele vooruitgang de tijd zozeer lijdt onder geestelijke leegte, onder diepe innerlijke armoede? Kan er iets groter en dringender zijn dan zo’n tijd om de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen?” (Ef. 3:8) Kan er iets nobeler zijn dan het koninklijke vaandel van Christus - vexilla regis - te ontvouwen voor hen die zoveel bedrieglijke banieren hebben gevolgd en nog steeds volgen, om zelfs de afvalligen terug te winnen voor de zegevierende standaard van het Kruis?

Via Maria

Als het nu urgent is om deze immense rijkdom van Christus aan het volk te verkondigen, dan is Maria de snelste en meest opgelegde weg - per Mariam ad Jesum. Het is altijd zo geweest sinds het begin van de Kerk. Door Maria komt Jezus tot ons. En de christelijke impuls - die uiteindelijk van de zielen uitgaat onder de werking van de heilige Geest, zoals Leo XIII in een van zijn encyclieken over de rozenkrans opmerkte - gaat nog verder en bevestigt steeds duidelijker en krachtiger, vooral sinds een eeuw geleden, dat door het hart van Maria het hart van Jezus tot ons zal komen.

De heerschappij van Jezus en Maria

Door de heerschappij van het Hart van de Moeder zal het koninkrijk van het Hart van de Zoon aanbreken. Om Hem te laten heersen, moeten we Hem liefhebben - het is Zijn triomf in de harten en in de wil. Om van Hem te houden is het dringend noodzakelijk Hem eerst te kennen - het is Zijn heerschappij in de intelligenties. Moge deze regels ertoe bijdragen om dit licht en deze warmte naar de zielen te brengen.

Gebed tot het Heilig Hart van Jezus

O Christus Jezus, ik erken u als Koning van het heelal, u bent de Schepper van heel de schepping; oefen al uw rechten over mij uit. Ik vernieuw hier mijn doopgeloften doordat ik Satan afzweer en al zijn pracht en praal en al zijn werken. In het bijzonder verbind ik mij ertoe alle middelen in te zetten die tot mijn beschikking staan, om de rechten van God en de Kerk te laten zegevieren. O Heilig Hart van Jezus, ik bied u mijn armzalige werken aan opdat de mensen uw heilig Koninkrijk erkennen en het Rijk van uw vrede zich in de gehele wereld mag vestigen.
(Uit het boek: Preces pro oportunitate dicendae)

Dit artikel is ontleend aan een informele lezing van professor Plinio Corrêa de Oliveira. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie.

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 13:49

Doneer