Kardinaal Burke: synode dreigt "grote schade" te berokkenen aan "vele zielen"

Kardinaal Raymond Burke waarschuwt voor de nieuwe synode

Kardinaal Burke: synode dreigt "grote schade" te berokkenen aan "vele zielen"

THEMA'S:

Onderstaande tekst is het voorwoord van kardinaal Raymond Leo Burke van het boek Het synodale proces is een doos van Pandora van José Antonio Ureta en Julio Loredo de Izcue, dat waarschuwt voor een hernieuwde infiltratie van de Revolutie in de katholieke Kerk via de Synode over Synodaliteit.

Kardinaal Burke feliciteert

Mijn welgemeende felicitaties voor de publicatie van Het synodale proces is een doos van Pandora, dat duidelijk en uitgebreid een zeer ernstige situatie in de Kerk van vandaag aan de orde stelt. Het is een situatie die terecht zorgen baart aan elke weldenkende katholiek en aan iedere persoon van goede wil die de duidelijke en ernstige schade opmerkt die deze situatie toebrengt aan het Mystieke Lichaam van Christus.

Verwarring en verdeeldheid wordt over de Kerk uitgestort

Er wordt ons verteld dat de Kerk die wij, in gemeenschap met onze voorouders in het geloof vanaf de tijd van de Apostelen, belijden als één, heilig, katholiek en apostolisch, nu wordt gedefinieerd door synodaliteit, een term die geen geschiedenis heeft in de leer van de Kerk en waarvoor geen redelijke definitie bestaat. Synodaliteit en het bijvoeglijk naamwoord synodaal zijn slogans geworden waarachter een revolutie aan het werk is die het zelfverstaan van de Kerk radicaal wil veranderen, in overeenstemming met een hedendaagse ideologie die veel ontkent van wat de Kerk altijd heeft geleerd en gepraktiseerd. Het is geen louter theoretische zaak, want de ideologie is al enkele jaren in praktijk gebracht in de Kerk in Duitsland, waarbij op grote schaal verwarring en dwaling werden verspreid en de vrucht ervan, verdeeldheid - zelfs schisma - tot grote schade van vele zielen. Met de op handen zijnde Synode over de Synodaliteit valt terecht te vrezen dat dezelfde verwarring, dwaling en verdeeldheid over de universele Kerk zal worden uitgestort. In feite is dat al begonnen door de voorbereiding van de Synode op plaatselijk niveau.

De waarheid van Christus brengen

Alleen de waarheid van Christus, zoals die aan ons is overgeleverd in de vaststaande en onveranderlijke leer en discipline van de Kerk, kan de situatie effectief aanpakken door de ideologie die aan het werk is te ontmaskeren, door de dodelijke verwarring, dwaling en verdeeldheid die zij verspreidt te corrigeren, en door de leden van de Kerk te inspireren om de ware hervorming ter hand te nemen die bestaat in de dagelijkse bekering tot Christus is, levend aanwezig voor ons in de leer van de Kerk, in haar gebed en eredienst, en haar deugdenpraktijk en discipline. Het synodale proces is een doos van Pandora werpt door middel van een serie van 100 vragen en antwoorden het licht van Christus, de waarheid van Christus, op de huidige uiterst zorgwekkende situatie van de Kerk. Het bestuderen van de vragen en antwoorden zal oprechte katholieken helpen om voor Christus “medearbeiders in de waarheid” (3 Joh. 8) te zijn. Daartoe immers zijn alle leden van de Kerk geroepen, en zo uitvoerders te zijn van de vernieuwing van de Kerk in onze tijd, trouw aan de apostolische traditie.

'Naar Christus toegroeien'

Ik dank allen die zo ijverig en voortreffelijk gewerkt hebben om de juiste vragen te formuleren en gezaghebbende antwoorden te geven. Ik hoop dat de vruchten van hun werk beschikbaar zullen komen voor katholieken over de hele wereld tot opbouw van de Kerk, zoals Sint-Paulus ons leert: “Laten wij de waarheid spreken in liefde, en zo geheel naar Christus toegroeien. Hij is het Hoofd” (Ef 4, 15).

Op de voorspraak van Onze Lieve Vrouw

Moge door de voorspraak en onder de hoede van de maagdelijke Moeder van onze Heer, de heilige Maagd Maria, die Hij ons gegeven heeft als onze Moeder in de Kerk (vgl. Joh. 19, 26-27), het ernstige kwaad dat de Kerk momenteel bedreigt worden afgewend, zodat zij, trouw aan onze Heer die alleen onze redding is, haar zending in de wereld kan volbrengen.

Met de diepste vaderlijke genegenheid en achting verblijf ik,
toegewijd verbonden in het Heilig Hart van Jezus
en het Onbevlekt Hart van Maria,

Raymond Leo kardinaal BURKE

Bestel Synodeboek

Laatst bijgewerkt: 6 september 2023 07:35

Doneer