Juli als maand van het Kostbaar Bloed van Jezus

De verering van het Kostbaar Bloed brengt ons dichter bij Jezus.

Juli als maand van het Kostbaar Bloed van Jezus

Volgens de traditie wijdt de katholieke Kerk elke maand van het jaar aan bepaalde devoties. Juli is gewijd aan het Kostbaar Bloed van Jezus. Leer meer over deze devotie en bid aan het einde de litanie mee!

Benedictus XVI bevestigde feest

In het verleden werd het feest van het Allerheiligste Bloed van Christus gevierd op de eerste zondag van juli, zoals bevestigd door eerdere pausen en gememoreerd door paus Benedictus XVI in zijn toespraak na het bidden van het Angelus op 5 juli 2009. [1] Hij verwees speciaal naar de apostolische brief van paus Johannes XXIII Inde a Primis (gedateerd 30 juni 1960) die de betekenis van de devotie uitlegde en de litanieën goedkeurde. [2]

Lees ook: Benedictus XVI, hoofdrolspeler in het leven van de Kerk

Het offer van het Paaslam in de Oude Wet

Een offer is de hoogste vorm van religieuze aanbidding die de mens aan God aanbiedt als een daad van lofprijzing, dankzegging, smeekbede of verzoening. [3] Het meest bijzondere en eminente offer van de Oude Wet was de opoffering van het Paaslam dat vierde dat Israëls eerstgeborenen gespaard werden van het fatale zwaard van de Engel des Doods in Egypte ten tijde van Mozes en Farao.

Het Verbod van God met Zijn volk

De beeldspraak van offerbloed van gedode dieren wordt levendiger en betekenisvoller als we ons Mozes' woorden uit het boek Exodus voor de geest halen: "Nu nam Mozes het bloed, sprenkelde het over het volk, en sprak: Zie, dit is het bloed van het Verbond, dat de Heer met u heeft gesloten: het is gegrond op al deze bevelen." (Exodus 24:8)

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Nieuwe vorm in het Lam aan het Kruis

Dit oude offer nam een nieuwe vorm aan in het Nieuwe Testament toen het Onbevlekte Lam van God Zichzelf offerde op het altaar van het Kruis om de mensheid te verlossen van de zonde en de slavernij van Satan. En tijdens het Laatste Avondmaal offerde Onze Lieve Heer zichzelf in een onbloedig maar echt offer toen Hij de volgende woorden uitsprak: "want dit is mijn bloed van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot vergiffenis der zonden." (Matthëus 26:8) Dit "vergieten van bloed" of "uitgieten van bloed" vond werkelijk plaats en vormt een van de glorieuze mysteries van ons geloof. [4]

Het Kostbaar Bloed van Jezus

De katholieke leer leert de gelovigen dat het Bloed van Jezus Christus deel uitmaakt van Zijn Heilige Menselijkheid en hypostatisch verenigd is met de Tweede Persoon van de Zalige Drie-eenheid. [5] En als zodanig is het de aanbidding en verering waard die horen bij de latreutische verering (cultus latriae) die alleen aan God wordt gegeven. Met andere woorden, we aanbidden de menselijke natuur van Christus vanwege zijn intieme en eeuwige verbondenheid met de Persoon van het Goddelijke Woord. Om diezelfde reden eren we het Allerheiligste Hart of de wonden van Onze Heer Jezus Christus.

Lees ook: Het Heilig Hart van Jezus: hoop voor een hopeloze wereld

Onze Lieve Vrouw vereerde Zijn Bloed

Deze devotie is een van de oudste vrome kerkelijke praktijken. Er wordt gezegd dat de Heilige Maagd het Allerheiligste Bloed van haar babyzoon vereerde op de dag van zijn besnijdenis, toen ze de eerste relikwieën van zijn Kostbaar Bloed op een doek verzamelde. Bij die gedenkwaardige gelegenheid verenigde ze haar tranen met die van het vleesgeworden Woord, niet zozeer vanwege de zintuiglijke pijn, maar vanwege Zijn bovennatuurlijke verdriet om de hardvochtigheid van de stervelingen. [6]

Zeven keer stortte Onze Lieve Heer Zijn Bloed

Het was de eerste van zeven Bloedstortingen van onze Goddelijke Verlosser:

  • De lijdensweg in de tuin
  • De Geseling aan de Pilaar
  • De doornenkroning
  • De kruisweg
  • De kruisiging
  • De doorboring van zijn hart

Bestel Wonderdadige Medaille

De heiligenlevens zijn vol van deze verering

In zijn boek The Precious Blood noemt pater Frederick William Faber, D.D., Paulus de Dokter van het Kostbare Bloed vanwege zijn duidelijke voorliefde om erover te preken in zijn brieven (Romeinen 3:25; Efeziërs 1:7; Hebreeën 9:12). Hij vertelt dat de levens van heiligen vol staan met devotie tot het Kostbaar Bloed en noemt in het bijzonder de heilige Johannes Chrysostomus, de heilige Austin, de heilige Gertrude en de heilige Catharina van Sienna, die hij beschouwt als de profetes van het Kostbaar Bloed omdat zij het benadrukte als de oplossing voor de kwalen van haar tijd.

Meer inzicht in het Allerheiligst Sacrament

Pater Faber merkt ook op dat het Kostbaar Bloed ons meer doet waarderen voor Christus' verlossing van de mensheid, Zijn offer en Lijden. Het doet ons ook de prachtige doctrine en de verheven realiteit van het Heilig Sacrament begrijpen als we voor het tabernakel knielen in nederige aanbidding.

Lees ook: De heilige bisschop John Fisher, een eenzame geloofsheld

Kerkelijke zegen over devotie

In de loop der tijd gaf de Kerk haar zegen aan de devotie door het goedkeuren van genootschappen zoals de Missionarissen van het Kostbaar Bloed; het verrijken van broederschappen zoals die van Sint-Nicolaas in Carcere, in Rome, en die van het Oratorium in Londen; het verbinden van aflaten aan gebeden en scapulieren ter ere van het Kostbaar Bloed; en het instellen van herdenkingsfeesten van het Kostbaar Bloed, vrijdag na de vierde zondag in de vastentijd en, sinds Pius IX, de eerste zondag van juli. [7]

Afgevoerd na het Tweede Vaticaans Concilie

Helaas werd het feest in 1969 van de kerkelijke kalender gehaald, met als argument dat de cultus van het Kostbaar Bloed is opgenomen in de Heilige Mis en het Goddelijk Officie van het Plechtige Lichaam en Bloed van Christus (Corpus Christi). Desondanks is het nog steeds prijzenswaardig en heilzaam om de maand juli gewijd te blijven zien aan het Allerheiligste Bloed, precies zoals de zalige paus Pius IX het bedoeld heeft. [8]

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Bestel Fatima-rozenkrans

De litanie van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, onbevlekt Lam, Die van alle eeuwigheid voorbestemd was, om door het storten van Uw kostbaar Bloed het zondige mensdom te redden, ontferm U over ons.
Jezus, mensgeworden Woord van God, Die Uw heilig Vlees en kostbaar Bloed hebt aangenomen in de zuivere schoot van de onbevlekte maagd Maria,
Jezus, Die in de loop van Uw sterfelijk leven verlangd hebt om Uw heilig Bloed tot onze zaligheid te vergieten,
Jezus, Die Uw Bloed vergoten hebt voor de bekering van de zondaars,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, van een oneindige en onwaardeerbare prijs,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, zegel van het nieuw en eeuwig verbond,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, altijd stromende bron van genaden en zegen,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, Wiens stem Zich onophoudelijk tot de hemel verheft en voor ons bidt,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, deze kostelijke balsem van het geestelijk leven,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dit onderpand van onze hoop en van het eeuwig geluk,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, sieraad en kroon van alle heiligen,

Door Uw kostbaar Bloed, hoor ons, Jezus.
Door Uw kostbaar Bloed, verhoor ons, Jezus.
Van alle kwaad naar ziel en lichaam, verlos ons, Jezus.
Van alle zonden,
Van alle onzuiverheid in woorden, werken en begeerten,
Van het verachten en bespotten van heilige zaken,
Van ketterij, leugentaal en ongeloof,
Van trouweloosheid en onrechtvaardigheid,
Van het overtreden van Uw heilige geboden,
Van alle gelegenheden tot zonden,
Van het onwaardig nuttigen van Uw heilig Lichaam en Bloed,
Van een plotselinge, onvoorziene dood,

Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij in Uw besnijdenis hebt opgeofferd,
Door Uw kostbaar Zweet en Bloed, dat in de Hof van Olijven ter aarde viel,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij de geseling,
Door uw kostbaar Bloed, dat Gij gestort hebt, toen de soldaten U met doornen kroonden,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij het dragen van Uw kruis tot op de Calvarieberg,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij Uw kruisiging,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt gedurende de drie uren, dat Gij aan het kruis gehangen hebt,
Door Uw kostbaar Bloed en het heilig Water dat na Uw dood uit Uw doorstoken zijde vloeide,
Door Uw kostbaar Bloed, dat nog dagelijks op veel altaren in het heilig Misoffer aan de Vader geofferd wordt,
Door Uw kostbaar Lichaam en Bloed, dat tot voedsel van onze ziel voortdurend tegenwoordig is in het heilig Sacrament van het Altaar,

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons, Jezus.
Dat Gij onze zonden wilt vergeven en onze harten wilt zuiveren, wij bidden U, verhoor ons, Jezus.
Dat Gij in ons wilt storten een levend geloof, een sterke hoop en een brandende liefde,
Dat Gij de heilige Kerk, die Gij door Uw kostbaar Bloed hebt verworven, wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de Paus en de gehele geestelijkheid in de heilige godsdienst wilt bewaren,
Dat Gij aan de gehele christenheid vrede en eenheid wilt verlenen,
Dat Gij onszelf in Uw heilige dienst wilt versterken en bewaren,
Dat Gij onze harten tot hemelse verlangens wilt opwekken,
Dat Gij al onze weldoeners met eeuwige goederen wilt vergelden,
Dat Gij alle overledenen de eeuwige rust wilt geven,
Dat Gij ons gebed wilt verhoren,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
U, Heer, smeken wij, kom Uw dienaren te hulp, dat Gij met Uw kostbaar Bloed gered hebt.

Laat ons bidden:
God, door het kostbaar Bloed van Uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost. Zet het werk van Uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Voetnoten

[1] Zenit News, ZE09070502 - 2009-07-05 https://www.zenit.org/article-...

[2] Papal Encyclicals Online, "On Promoting Devotion to the Most precious Blood of Our Lord Jesus Christ," https://www.papalencyclicals.n...

[3] Moorman, George J., The Latin Mass Explained, Rocfor, Illinois: TAN Books an Publishers, Inc., 2007, p. 6

[4] Moorman, George J.,Ibid, p. 22.

[5] Ott, Ludwig, Fundamentals of Catholic Dogma, (St. Louis, Missouri: B. Herder Book Company, 1960), pp. 151-152

[6] The City of God by Mary of Agreda, Incarnation, Chapter XIV, Washington, New Jersey: Ave Maria Institute, 1971, Chapter XIV, pp. 446- 454

[7] New Advent Catholic Encyclopedia.

[8] New Advent Catholic Encyclopedia, https://www.newadvent.org/cath...

Laatst bijgewerkt: 3 juli 2023 17:53

Doneer