Het standbeeld dat werd voltooid door de engelen

Het beeld van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen.

Het standbeeld dat werd voltooid door de engelen

THEMA'S:

Het volgende verhaal is afkomstig uit A Spanish Mystic in Quito: Sor Mariana de Jesus Torres door Mgr. Luis E. Cadena y Almeida. Het vertelt van Moeder Mariana die het visioen meemaakte van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen. Dit artikel gaat over de inwijding, de voltooiing en het doel van het standbeeld. Het artikel is aangepast voor publicatie - red.

Hemelse Moeder laat kinderen niet in de steek

In 1599 verscheen Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen aan Moeder Mariana en voorspelde toekomstige aanvallen op het katholicisme in Ecuador. Haar woorden gaven echter aan dat onze Hemelse Moeder niet van plan was haar kinderen in de steek te laten in hun uur van beproeving.

Het standbeeld: Een Commissie van Vertroostingen

"In de komende jaren, die onheilspellend zullen zijn voor de Kerk, zal de vervloekte sekte van de Vrijmetselarij het burgerlijk bestuur overnemen. Een wrede vervolging zal woeden tegen alle religieuze gemeenschappen en met bijzondere woede neerdalen op dit klooster. Door deze ellendige mannen zou het klooster ten onder gaan, maar God leeft en Ik leef, en Wij zullen machtige verdedigers uit hun eigen midden oproepen. Wij zullen onoverkomelijke moeilijkheden op hun pad brengen; de triomf zal van Ons zijn.

"Daarom zullen er in dit klooster prachtige zielen zijn, die de barmhartigheden van God over hun klooster, over hun onwaardig land en over de Kerk, die in staat van beleg verkeert, zullen aantrekken. Deze zielen zullen niet weten hoe hun God en Heer hen vormt. Zo is het de wens van mijn allerheiligste Zoon dat u beveelt een beeld van mij te maken, precies zoals u mij ziet. Plaats het op de zetel van de abdis, zodat ik van daaruit mijn klooster kan besturen. Plaats in mijn rechterhand de kromstaf en de sleutels van het klooster als symbool van eigendom en autoriteit.

2013 Our Lady of Good Success

Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen in Quito, Ecuador.

Moeder van Barmhartigheid

"U zult mijn goddelijk Kind in mijn linkerarm laten plaatsen, opdat in de eerste plaats alle stervelingen zullen begrijpen dat ik machtig ben om de goddelijke gerechtigheid te sussen en barmhartigheid en vergeving te verkrijgen voor iedere zondige ziel die met een berouwvol hart tot mij komt. Ik ben de Moeder van Barmhartigheid, en in mij is alleen goedheid en liefde. Ten tweede zal het mijn dochters helpen begrijpen dat ik hun mijn allerheiligste Zoon en hun God toon en geef als model van religieuze volmaaktheid, als illustratie. Laat hen tot mij komen, want ik zal hen tot Hem leiden."

"Wanneer de beproevingen van de ziel en de pijnen van het lichaam hen benauwen en zij lijken te verdrinken in een bodemloze zee, zal een blik op mijn heilig beeld voor hen zijn als een ster voor de schipbreukelingen; Ik zal altijd klaar staan om naar hun geschreeuw te luisteren en hun tranen te drogen. Zeg hun dat zij zich steeds met geloof en liefde naar hun Moeder moeten haasten, want Ik verlang met hen en in hen te leven. Met hun veelvuldig lijden zullen zij hun klooster voor altijd bewaren. Zeg hun mijn nederigheid, gehoorzaamheid, opofferingsgezindheid en absolute onderwerping aan de goddelijke wil na te volgen. Dit zijn de vleugels waarmee mijn dochters, die door de eeuwen heen het mysterie van mijn Onbevlekte Ontvangenis vereren, met mysterieuze beweeglijkheid zullen opstijgen naar de hoogste toppen van heiligheid in de stille retraite van de kloosters, alleen gezien door de blik van God."

Lees ook: Profetieën van Onze Lieve Vrouw van Welslagen voor onze tijd

Een project begonnen door een man en voltooid door de engelen

Toen de Heilige Maagd haar opdracht gaf een beeld te maken, zei zij tegen Moeder Mariana: "Meet mij zelf op met de franciscaanse cinctuur die je om je middel draagt. Leg je koord in mijn rechterhand en raak het andere eind aan mijn voet."

De gelukkige religieuze, bevend van vreugde, liefde en eerbied, deed wat de Allerheiligste Maria beval. De Heilige Maagd vervolgde: "Hier, mijn dochter, heb je de maten van je Hemelse Moeder; geef ze aan mijn dienaar Francisco del Castillo en beschrijf hem mijn gelaatstrekken en houding. Hij zal het uiterlijke werk doen, want hij heeft een fijngevoelig geweten en houdt zich nauwgezet aan de geboden van God en de Kerk. Geen ander zal deze genade waardig zijn. U van uw kant, help hem met uw gebeden en nederig lijden."

Moeder mariana opmeten olv

Moeder Mariana meet Onze Lieve Vrouw op.

Bovennatuurlijk voorval

Jaren later, in haar laatste testament, vertelde Moeder Mariana over een bovennatuurlijk voorval dat zich voordeed toen het beeld dat Onze Lieve Vrouw had laten maken, werd voltooid.

"Zoals u weet, heeft Onze Lieve Vrouw mij altijd vereerd met haar moederlijke zorg en tederheid. Ze gaf me de opdracht een beeld te laten maken. Het werd gemaakt door een man van God, Francisco del Castillo, die al geniet van God in de hemel. Op de dag dat hij van plan was het de laatste hand te geven, heeft God uit de bijzondere liefde die Hij voor dit door Hem geliefde klooster heeft, zo beschikt dat het prachtige beeld niet alleen door engelen zou worden afgemaakt, maar dat zij een wonder der wonderen zouden verrichten.

"Toen Francisco verder ging met zijn werk, zag hij de buitenste laag van zijn beeldhouwwerk op de grond liggen. Vervuld van een bijzondere bewondering gaf hij in een beëdigde, schriftelijke verklaring de verzekering dat de gelaatstrekken van het beeld niet waren zoals hij ze de vorige middag had achtergelaten. Hij voegde eraan toe dat hij het heilige beeld niet durfde aan te raken, zelfs niet te kussen, omdat hij zichzelf onwaardig achtte voor dit werk van de engelen, dat niet meer van hem was.

Lees ook: Onze Lieve Vrouw geeft welslagen in Quito

Onze Vrouwe van het Goede Welslagen: Een krachtige devotie

"Heb het beeld met enthousiasme lief omdat zij, verlangend de eeuwige overste van dit klooster te zijn, heeft bevolen dat zij op de genoemde plaats wordt geplaatst met de sleutels van het klooster in haar gezegende handen. Dit moest gebeuren om haar woning veilig te stellen voor de hebzucht van de mensen die door de duivel in alle tijden wordt aangewakkerd en voor de satanische afgunst die al zijn krachten en duivelse kracht zal aanwenden om het werk van God te vernietigen. De duivel zal proberen vele goede christenen, priesters en zelfs bisschoppen ertoe te bewegen deze plaats te verlaten voor een andere. Maar dit is niet de wil van God, Onze Heer, die naar zijn hoge plannen dit klooster hier in het hart van de stad heeft gesticht en wil dat het hier blijft drijven tegen de woeste, aanzwellende golven van een stormachtige zee.

God waakt over Zijn werken

"Weet ook, dochters en zusters van alle tijden, dat het heilige beeld gewijd is met heilige olie en bewaakt wordt door de drie aartsengelen, Michaël, Gabriël en Rafaël, zodat het verraderlijke serpent het geen kwaad zal doen. Omdat hij zich door deze toewijding benauwd ziet en er vele zielen door verliest, zal hij steeds trachten haar te vernietigen, maar tevergeefs. God waakt over Zijn werken. Zorg ook met toewijding voor uw ware schat en maak haar bekend en geliefd bij zoveel mogelijk zielen, door hen te verzekeren dat zij met deze toewijding altijd goed zullen slagen, zowel in tijd als in eeuwigheid.

"Neem uw toevlucht tot haar in al uw geestelijke en wereldlijke behoeften. Wanneer uw zielen bekoringen ondergaan en in verdriet verzonken zijn, en als de ster van uw roeping door goddelijke toestemming aan het zicht van uw ziel is onttrokken, wend u dan vol vertrouwen tot haar en zeg: 'Ster van de stormachtige zee van mijn sterfelijk leven, moge uw licht op mij schijnen, zodat ik niet afdwaal van het pad dat mij naar de hemel leidt.'"

2016 Our Lady of Good Success 25 Year Crowning Rosary Dawn Honor Guard 2016

Een militaire erewacht voor Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen.

Laatst bijgewerkt: 23 maart 2022 10:41

Doneer