Het grote zonnewonder van Fatima werkt nog altijd door

Het grote zonnewonder van Fatima werkt nog altijd door

THEMA'S:

13 oktober 1917. Een dag die de geschiedenis in zal gaan als de dag van het Mirakel van de Zon; een dag waarop 70.000 mensen getuige waren van een wonder van Bijbelse proporties, een wonder dat in zijn omvang alleen maar ‘apocalyptisch’ genoemd kan worden. Dit wonder was niet minder dan een schitterend vertoon van de macht van God op voorspraak van zijn Heilige Moeder. Het was ook een teken dat Onze Lieve Vrouw haar beloften nakomt.

Het Zonnewonder

"Kijk naar de zon!"

De schreeuw galmde door de enorme menigte. De menigte keek op. Monden vielen open. Van het ene moment op het andere veranderde de wereld.

De zon zelf viel uit de hemel. Mannen, vrouwen en kinderen schreeuwden en huilden van schrik. Honderden vielen op hun knieën in de dikke modderlaag. Het einde van de wereld!

"We gaan hier allemaal sterven!"

"Red ons, Jezus! Onze Lieve Vrouw, red ons!"

"O, mijn God, het spijt me..."

"Lieve God, hoe groot is Uw macht!"

Lucia's moeder Maria Rosa stond verbaasd. Ze was klaar om te sterven, wetende dat de menigte zou proberen haar dochter te doden als er niets gebeurde. Nu schreeuwde ze mee met de rest.

Het was waar. Alles wat ze hadden gezegd over de Vrouwe uit de hemel was waar. De Heilige Maagd was naar Portugal gekomen! "Oh, Moeder! Vergeef mijn twijfel!"

Terwijl deze gedachten door haar hoofd spookten, nam de zon zijn plaats aan de hemel weer in. In een oogwenk besefte ze dat de wereld niet was vergaan. En toch wist ze dat de wereld nooit meer dezelfde zou zijn.

Het was allemaal waar, alles wat Lucia haar verteld had. En dat betekende... dat elk woord dat de Vrouwe had gesproken waar was.

Elk woord.

"Ik zal een wonder verrichten voor iedereen die gelooft."

Bestel Fatima-rozenkrans

Mensen stroomden samen in Fatima

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. Iedereen verzameld in de Cova da Iria op 13 oktober 1917, kwam om getuige te zijn van iets spectaculairs. Een spectaculair wonder... of een spectaculaire mislukking. Katholieken en atheïsten, vrijdenkers en Joden, communisten en seculiere mensen, allen kwamen samen om dit beweerde wonder te zien.

Maria Rosa omhelsde die ochtend haar dochter Lucia. Ondanks haar ongeloof zei ze door tranen heen: "Ik weet dat ze je gaan vermoorden. Als je moet gaan, zal ik samen met je sterven."

Jacinta zei voordat ze vertrok: "Als ze ons pijn doen, gaan wij naar de hemel. Maar degenen die ons pijn doen, arme mensen, gaan naar de hel."

Toen Lucia, Francisco en Jacinta naderden, werden ze beschimpt. De stortregens hielden de hele ochtend aan.

De regering, vijandig tegenover alles wat religieus is, plaatste soldaten om iedereen te verhinderen de Cova te bereiken. Deze gewapende mannen werden al snel overweldigd door de massa's mensen die langs hen stroomden.

Onder de vele aanwezigen die dag was Avelino de Almeida, de hoofdredacteur van Portugals grootste krant O Seculo. Deze krant stond bekend om zijn liberale en antiklerikale houding.

Almeida beschrijft de naderende menigte: "Het was een ordelijke, vreedzame en vrome menigte. Er was geen tumult of klaagzang, maar hoop. Ze gingen in groepen, sommigen zongen religieuze liederen, anderen baden de rozenkrans. En de hevige regen die begon te vallen temperde hun enthousiasme niet en vertraagde hen niet."

Miracle Sun2

De Cova da Iria op 13 oktober 1917, op het midden van de dag.

'Wonder! Wonder! Wonder!'

Toen het grote moment kort na de middag aanbrak, werd hij overweldigd door het geroep en geschreeuw van het volk. "Vanaf de weg, waar de wagens opeengepakt stonden en waar honderden mensen waren gebleven bij gebrek aan voldoende moed om over het modderige terrein te gaan, zagen we de enorme menigte zich naar de zon keren, die op haar hoogtepunt verscheen, vrij van de wolken. Hij leek op een platte zilveren plaat en men kon er zonder enig ongemak naar staren. Hij verbrandde de ogen niet. Het verblindde niet. Toen klonk er een geweldige kreet, en men hoorde de menigte die het dichtst bij ons stond roepen: "Wonder! Wonder! Wonder! Wonder! Voor de verblinde ogen van de mensen, wier houding ons naar Bijbelse tijden terugbracht, en die met stomheid geslagen, hoofden onbedekt, het blauw van de hemel aanschouwden, beefde de zon, maakte zij vreemde en abrupte bewegingen, buiten alle kosmische wetten om, 'de zon danste', zoals de boeren het zo mooi zeggen."

Almeida werd fel aangevallen in de pers voor het schrijven van deze getuigenis. Als reactie daarop herdrukte hij vijftien dagen later wat hij zag.

'Zon leek op de aarde te storten'

In de woorden van Ti Marto, de vader van Francisco en Jacinta: "We keken zonder moeite naar de zon, die ons om de een of andere reden niet verblindde. Hij wierp zijn stralen in vele richtingen en schilderde alles in verschillende kleuren: de bomen, de mensen, de lucht en de grond. De zon leek te stoppen met draaien. Toen begon hij te bewegen en te dansen aan de hemel, totdat hij zich leek los te maken van zijn plaats en op ons viel. Het was een verschrikkelijk moment."

Meer dan 70.000 ooggetuigen

Priester Ignácio Lorenço, toen 9 jaar oud, was in Alburitel, 11 mijl verderop: "Ik kan niet beschrijven wat ik zag. Ik keek gefixeerd naar de zon, die bleek leek en mijn ogen geen pijn deed. Hij zag eruit als een sneeuwbal die op zichzelf draaide en leek plotseling in een zigzag naar beneden te komen, de aarde bedreigend. Verschrikt rende ik weg en verstopte me tussen de mensen, die huilden en elk moment het einde van de wereld verwachtten." Meer dan 70.000 waren getuige van het Zonnewonder in de Cova da Iria, en nog eens 100.000 in de omliggende gebieden. Veel ooggetuigen merkten dat hun kleren en de grond om hen heen, verzadigd met regen, plotseling opgedroogd waren.

'Ongelofelijk hoeveelheid energie'

Pater John De Marchi, een Italiaanse katholieke priester en onderzoeker die zeven jaar in Fatima verbleef, beschrijft dit aspect van het wonder: "Ingenieurs die het geval hebben bestudeerd, rekenden erop dat er een ongelooflijke hoeveelheid energie nodig zou zijn geweest om die plassen water die zich in het veld hadden gevormd in een paar minuten op te drogen, zoals door getuigen werd ge

Miracle Sun3

Op Lucia's kreet "Kijk naar de zon" staren tienduizenden naar de hemel.

Wat Maria vroeg

Net als bij de andere verschijningen knielden de drie kinderen aan de voet van de steeneik waar ze Onze Lieve Vrouw zagen. Hier is het verslag in Lucia's eigen woorden:

"Wat wilt u dat ik doe?"

"Ik wil je zeggen dat ik hier een kapel wil laten bouwen ter ere van mij. Ik ben de Vrouwe van de Rozenkrans. Blijf elke dag de rozenkrans bidden. De oorlog zal eindigen, en de soldaten zullen spoedig naar huis terugkeren."

"Ik heb u veel te vragen: of u enkele zieken wilt genezen, en of u enkele zondaars wilt bekeren."

"Sommigen wel, anderen niet. Zij moeten hun leven beteren en vergeving vragen voor hun zonden."

Ze werd droeviger en voegde eraan toe: "Laat hen Onze Lieve Heer niet meer beledigen, want hij is al veel beledigd."

Toen ze haar handen opende, scheen Onze Lieve Vrouw het licht dat daaruit kwam op de zon en terwijl ze opstond, bleef haar eigen uitstraling op de zon schijnen.

Op dat moment riep Lucia: "Kijk naar de zon!"

Wat de drie zienertjes zagen

Toen Onze Lieve Vrouw eenmaal verdwenen was in het uitspansel, volgden drie scènes achter elkaar, die eerst de blijde geheimen van de rozenkrans symboliseerden, daarna de droevige geheimen en tenslotte de glorieuze geheimen. Alleen Lucia zag de drie scènes; Francisco en Jacinta zagen alleen de eerste.

De eerste scène:

Sint Jozef verscheen naast de zon met het Kind Jezus en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Het was de Heilige Familie. De Maagd was gekleed in het wit met een blauwe mantel. De heilige Jozef was ook in het wit gekleed en het Kindje Jezus in het lichtrood. Sint Jozef zegende de menigte en maakte driemaal het kruisteken. Het Kindje Jezus deed hetzelfde.

De tweede scène:

Een visioen van Onze Lieve Vrouw van Smarten, zonder het zwaard in haar borst, en van Onze Lieve Heer overweldigd door verdriet op weg naar Golgotha. Onze Heer maakte het kruisteken om het volk te zegenen.

De derde scène:

Tenslotte verscheen Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel, gekroond tot koningin van hemel en aarde, in een glorieus visioen met het Kind Jezus dicht bij haar hart.

Miracle Sun4

Onmiddellijke impact van het Zonnewonder

Lucia liep van groep naar groep en verkondigde wat Onze Lieve Vrouw haar had verteld: de oorlog zou snel voorbij zijn en de soldaten zouden thuiskomen! Maar niemand luisterde. Overal klonk geroep: "Wonder! Wonder! Kranten in Portugal, voor het merendeel zeer antikatholiek, publiceerden de komende dagen vele verslagen. Prominente aanwezigen bij het wonder gaven hun getuigenis. Foto's van de gebeurtenis circuleerden op grote schaal.

Geneeskrachtig water ontdekt

De Heilige Moeder de Kerk, altijd voorzichtig in zulke zaken, nam de tijd om de verschijningen grondig te onderzoeken. In 1919 begonnen de gelovigen met de goedkeuring van de plaatselijke priesters met de bouw van de eerste kapel. Op 13 oktober 1921 gaf de plaatselijke bisschop toestemming voor de eerste mis in de kapel van de verschijningen. Bij het graven aan de voet van de boom waar Onze Lieve Vrouw was verschenen, ontdekten ze al snel kristalhelder water. Als teken van de moederlijke zorg van Onze Lieve Vrouw verrichtte zij door het geneeskrachtige water talrijke wonderen.

Devotie Fatima verspreidt zich

De antikatholieke regering nam al snel wraak. Op 6 maart 1922 werd de kleine kapel verwoest door een krachtige bom. Op 13 mei van dat jaar reageerden de gelovigen met een bedevaart tot eerherstel. 60.000 mensen namen deel uit alle delen van Portugal. Ondanks alle tegenstand won de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Fatima langzaam terrein. Uiteindelijk gaf bisschop José Correia da Silva op 13 oktober 1930 officieel toestemming voor de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Fatima. De devotie verspreidde zich over de hele wereld en Fatima werd al snel een van de grootste pelgrimsoorden van de kerk.

Francisco en Jacinta sterven

Francisco en Jacinta zouden de vervulling van dit deel van de wensen van Onze Lieve Vrouw niet meemaken. Op 4 april 1919 ging Francisco met heldhaftige kracht en groot lijden naar zijn eeuwige loon. Zijn zus Jacinta volgde hem spoedig in de dood op 19 februari 1920. Pelgrims die naar Fatima kwamen, verdrongen zich al snel bij de graven van de jonge zieners.

Miracle Sun5

In de nacht van 25 januari 1938 werd de hemel van Europa verlicht door een onbekend licht. Dit was het teken dat Onze Lieve Vrouw van Fatima in 1917 had aangekondigd als het teken dat er spoedig een ergere oorlog zou volgen.

"De oorlog gaat eindigen..."

In de herfst van 1918 verheugde het Portugese volk zich over de terugkeer van hun zonen van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, precies zoals Onze Lieve Vrouw had voorspeld. Helaas gaf het volk geen gehoor aan de oproep van Onze Lieve Vrouw tot gebed en bekering.

"Als de mensen zich niet bekeren, zal een nog ergere oorlog beginnen onder het bewind van Pius XI. Wanneer u een nacht verlicht ziet door een onbekend licht, weet dan dat het een groot teken is dat God u geeft..."

In de nacht van 25 januari 1938 verlichtte een mysterieus licht de hemel boven Europa en andere delen van de wereld. Ongelovigen zeiden dat het slechts een noorderlicht was. Zoals Onze Lieve Vrouw had voorspeld, gaf God de wereld een waarschuwing.

Luchten van Europa

In de nacht van 25 januari 1938 werd de hemel van Europa verlicht door een onbekend licht. Dit was het teken dat Onze Lieve Vrouw van Fatima in 1917 had aangekondigd als het teken dat er spoedig weer een ergere oorlog zou volgen.

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog overspoelden de wereld al snel. Meer dan 60 miljoen mensen stierven als gevolg van het conflict. De in Fatima voorspelde kastijdingen kwamen uit. Het einde van de oorlog in 1945 maakte een einde aan de verwoesting. Zouden de kastijdingen voor de zonden van de mensen ophouden?

Ondertussen, in Rusland

Tegelijk met het grote wonder in Fatima brachten krachten in Rusland gebeurtenissen teweeg met verstrekkende gevolgen. Landelijke stakingen, sociale onrust en politieke instabiliteit heersten in Rusland gedurende 1917. Het tumult van 1917 culmineerde in de bestorming van het Winterpaleis in Petrograd (Sint Petersburg). Slechts 25 dagen na het Zonnewonder nam het communisme officieel de macht over in Rusland.

Bestel Fatima-rozenkrans

God werd verbannen

De communisten begonnen al snel met een systematische herstructurering van het Russische leven. God en religieuze praktijken werden uit het leven van het volk verbannen. Privé-eigendom en eeuwenoude tradities werden uitgeroeid. Alle tegenstanders van de opperste staatscontrole werden gearresteerd en opgesloten in goelags. Miljoenen kwamen om onder de meedogenloze opmars van het communisme.

Communisten schaften privé-eigendom af

Zoals Onze Lieve Vrouw in Fatima had voorspeld, begon Rusland, omdat de mensen zich niet bekeerden, zijn dwalingen over de hele wereld te verspreiden. Plinio Corrêa de Oliveira beschrijft het resultaat: "Een maatschappij waaruit de idee van God vrijwel verbannen is, werd opgebouwd in de oostelijke landen onder controle van de atheïstische communistische sekte. Van het hoogste punt van de Staat tot de kleinste details van elk individueel leven, werd alles georganiseerd in tegenstelling tot de Natuurwet, zoals gecodificeerd in de Tien Geboden van de Wet van God. De communistische wetgeving schafte het privé-eigendom af, stelde het meest complete egalitarisme in en roeide het gezin praktisch uit, waardoor het huwelijk een kwestie werd van louter openbare registratie met juridisch onbeduidende formaliteiten die kunnen veranderen naar goeddunken van de tijdelijk verbonden paren."

Cultuurmarxisten ondermijnden Westerse beschaving

De ware omvang van het kwaad van het communisme zou pas duidelijk worden toen het in de loop van de twintigste eeuw hele naties, culturen en restanten van de christelijke beschaving verslond. Dit was ook niet het einde van de verspreiding van de dwalingen van Rusland. Cultuurmarxisten begonnen een meedogenloze campagne om de Westerse beschaving te ondermijnen. Materialisme, onfatsoenlijk amusement, seksuele immoraliteit, openbare obsceniteit en vele andere kwaden drongen alle landen binnen. De eenvoudige oproep van Onze Lieve Vrouw tot bekering en gebed werd door veel van haar kinderen niet gehoord. Als gevolg daarvan heerst de gesel van het communisme en zijn dwalingen een eeuw later nog steeds.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

"God wil de devotie tot mijn onbevlekt hart vestigen..."

De enige levende persoon die Onze Lieve Vrouw in Fatima zag na 1920 was Lucia dos Santos. In 1925 was Lucia ingetreden in het klooster van de Zusters van de Heilige Dorothea. Tijdens haar verblijf in het huis van de orde in Pontevedra, Portugal, zou Onze Lieve Vrouw de oplossing geven voor de vele bedreigingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

Onze Lieve Vrouw houdt haar bedroefde hart vast

Op 10 december 1925 ontving Lucia een visioen van de Heilige Moeder naast een jongen die op een lichtende wolk stond. Zuster Lucia hoorde de jongen zeggen: "Heb medelijden met het Hart van uw Allerheiligste Moeder dat bedekt is met doornen waarmee ondankbare mensen het elk moment doorboren zonder dat iemand een daad van eerherstel verricht om ze eruit te trekken." Vervolgens gaf Onze Lieve Vrouw wat bekend zou worden als de devotie van de Vijf Eerste Zaterdagen. Deze verschijning zou gevolgd worden door andere, die de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria zouden verduidelijken.

Lucia treedt in bij karmelietessen

Op zoek naar meer eenzaamheid kreeg zuster Lucia toestemming om in te treden in het karmelietessenklooster in Coimbra, Portugal, en nam de naam aan van zuster Maria Lucia van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. Daar heeft zij de rest van haar leven doorgebracht. Op 15 februari 2005 overleed Lucia dos Santos voor de eeuwigheid.

Bestel Fatima boek

Fatima en Amerika

Het Wonder van de Zon had aanvankelijk weinig repercussies in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Mgr. William J. McGrath schreef later: "Onder de aanwezigen was een correspondent van een van de belangrijkste nieuwsdiensten in dit land. De volgende dag zond hij vanuit Lissabon een lang en indrukwekkend verhaal over het Zonnewonder. Maar het werd nooit gepubliceerd. Chicago en New York zaten midden in de World Series en het lange bericht werd een item van één inch, gedegradeerd tot pagina 24, letterlijk ondergesneeuwd met details over honkslagen, fouten, slaggemiddelden en homeruns."

'Onze toekomst hangt af van haar bevelen'

Maar deze stilte over de grote gebeurtenis zou niet duren. Talloze Amerikaanse journalisten gingen naar Fatima om onderzoek te doen. William Thomas Walsh noemde in zijn boek over de verschijningen met de eenvoudige titel Onze Lieve Vrouw van Fatima het Zonnewonder "het grootste moderne wonder". In zijn werk uit 1947 voorspelde hij: "De toekomst van onze beschaving, onze vrijheden, ons bestaan kan afhangen van de aanvaarding van haar bevelen." De geschiedenis heeft bewezen dat zijn voorspelling juist is.

Promotie van het bruine scapulier

Datzelfde jaar begon de Amerikaan John Haffert met wereldwijde tournees van het internationale pelgrimsbeeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima om de boodschap van Fatima te promoten. Het beeld was gesneden onder leiding van zuster Lucia en gezegend door paus Pius XII. Bij de laatste verschijning van Fatima meldde Lucia dat ze Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel glorieus zag regeren als koningin. Haffert was een van de eersten die het bruine scapulier promootte in combinatie met de boodschap van gebed, boete en bekering.

Bestel Fatima-rozenkrans

Beeld weent menselijke tranen

Het is goed te bedenken dat een van de belangrijkste gebeurtenissen in verband met Fatima in de Verenigde Staten plaatsvond. In juli 1972 weende het Internationale Pelgrimerende Maagdenbeeld in New Orleans op wonderbaarlijke wijze menselijke tranen. De gebeurtenis haalde al snel de krantenkoppen over de hele wereld.

'Maria huilt zoals de Heer over Jeruzalem'

Korte tijd later schreef Plinio Corrêa de Oliveira over deze tranen: "Deze mysterieuze tranen laten zien dat Onze Lieve Vrouw van Fatima huilt over de moderne wereld, zoals Onze Lieve Heer ooit huilde over Jeruzalem. Tranen van zeer tedere genegenheid, tranen van diepe pijn om de straf die zal komen." "Het zal tot de mensen komen als zij immoraliteit en corruptie niet verwerpen. Het zal komen als zij niet speciaal strijden tegen de zelfvernietiging van de Kerk, de vervloekte rook van Satan die volgens Paulus VI zelfs tot in de heilige plaatsen is doorgedrongen."

"...zal ik hier een zevende keer terugkeren"

Bij de eerste verschijning op 13 mei 1917 zei Onze Lieve Vrouw tegen de herders: "Ik ben gekomen om jullie te vragen hier zes maanden achter elkaar te komen, op de dertiende dag van elke maand op ditzelfde uur. Later zal ik jullie vertellen wie ik ben en wat ik wil. Daarna zal ik hier een zevende keer terugkeren."

Miracle Sun6

Keert de H. Maagd terug naar Fatima?

Zal de Heilige Maagd Maria een zevende keer terugkeren naar Fatima? Hoe zij Fatima opnieuw met haar aanwezigheid zal vereren, kan niemand zeggen. Honderd jaar geleden was de situatie in de wereld wanhopig. Europa werd verscheurd door een bloedige oorlog. Communisten en atheïsten verbanden God van het publieke plein. De wereld werd overspoeld door kwaad en zonde. Vandaag de dag is de situatie in de wereld nog veel erger. De zonden van de mensen nemen met de dag toe.

Zonnewonder is niet het einde

Wie kon zich in 1917 voorstellen wat in 2017 gemeengoed is geworden? De lijst van ondeugden lijkt eindeloos: godslastering, de vernietiging van het gezin, abortus, echtscheiding, euthanasie, wijdverbreide pornografie, immorele mode en levensstijlen, homoseksualiteit en ga zo maar door. Goddelijke interventie is crucialer dan ooit. Onze Lieve Vrouw van Fatima kwam niet om haar kinderen tot wanhoop te drijven. Ze kwam om hoop te bieden. En die hoop ligt in haar belofte: "Eindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren." Het Zonnewonder was dus niet het einde van het Fatima verhaal. Het was het begin van een verhaal dat zich nog steeds ontvouwt. Nu er 100 jaar zijn verstreken sinds haar verschijning in Fatima, laten we bidden dat Onze Lieve Vrouw alle gebeurtenissen bespoedigt die zullen leiden tot haar grote triomf.

'Onze ogen richten op Onze Lieve Vrouw'

Laten we tot slot de woorden van Plinio Corrêa de Oliveira ter harte nemen, vertrouwend op het optreden van Onze Lieve Vrouw: "Ja, we richten onze ogen op Onze Lieve Vrouw van Fatima en vragen haar om het berouw dat voor ons de grote aflaat zal verkrijgen, de kracht om de grote gevechten te voeren en de onderwerping om los te komen in de grote overwinningen die de vestiging van haar Rijk zullen brengen. Wij verlangen deze overwinningen met heel ons hart, ook al moeten de Kerk en de mensheid daarvoor de apocalyptische - maar hoe rechtvaardig, regenererend en genadig - kastijdingen ondergaan die zij in 1917 in de Cova da Iria voorspelde."

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2022 17:38

Doneer