Gedachten van prof. Plinio op de 31e mei: feest van Maria Koningin

Jezus kroont Onze Lieve Vrouw tot koningin. Mozaïek in de Basiliek van Maria Maggiore in Rome. (Foto: Wikipedia)

Gedachten van prof. Plinio op de 31e mei: feest van Maria Koningin

Ik wil iets zeggen over het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria. In de eerste plaats moet ik u eraan herinneren dat het vandaag niet precies het feest van het Onbevlekt Hart van Maria is. Vandaag is het feest van Onze Lieve Vrouw Koningin.

Koningin van de Harten

Toch geloof ik dat we vandaag met recht het Onbevlekt Hart van Maria kunnen vieren. En wel om een heel eenvoudige reden, want een van de manieren waarop Onze Lieve Vrouw haar heerschappij op aarde effectief maakt, is juist door haar Onbevlekt en Wijs Hart. En er is zelfs een heel mooie aanroeping van Onze Lieve Vrouw, Regina Cordium, Onze Lieve Vrouw Koningin der Harten, die gezien kan worden in het perspectief van deze twee attributen of aanroepingen van Onze Lieve Vrouw. Ten eerste Onze Lieve Vrouw Koningin en ten tweede het Onbevlekt en Verlossend Hart van Maria.

Hoe wordt dit alles geplaatst, hoe wordt dit alles gezien en begrepen?

Onze Lieve Vrouw beveelt de engelen

We weten dat Onze Lieve Vrouw van rechtswege koningin is van hemel en aarde. Zij is dat van rechtswege om twee redenen: in de eerste plaats omdat zij koningin-moeder is van de hele schepping, zij is Moeder van God, en daarom heeft zij een plaats in de schepping die vergelijkbaar is met die van koningin-moeder in landen met een monarchale structuur. Maar ook aan de andere kant, omdat God onze Heer Onze Lieve Vrouw het effectieve regentschap over hemel en aarde heeft gegeven. Onze Lieve Vrouw beveelt - omdat hij haar deze macht heeft gegeven - Onze Lieve Vrouw beveelt de engelen, Onze Lieve Vrouw beveelt de heiligen, Onze Lieve Vrouw beveelt alle zielen in het vagevuur, Onze Lieve Vrouw beveelt alle mannen en vrouwen die in de wereld zijn. Zij heeft zelfs gezag over de hel.

Alles is geheel en al aan haar onderworpen door de wil van God.

Bestel Fatima-rozenkrans

Koningin-moeder of regerend koningin?

Een koningin-moeder is niet echt een regerende koningin. Zij heeft de eer van het koningschap, maar zij is niet de regerende koningin. Koningin Mary van Engeland, bijvoorbeeld, is een koningin-moeder. Ze was koningin, echtgenote - ze was nooit regerend koningin, ze heeft nooit het koningschap uitgeoefend, ze had de eer van het koningschap, ze was de vrouw van koning George VI, toen stierf de koning, het koningschap ging over op haar dochter, koningin Elisabeth II en zij werd de koningin-moeder. Haar hele leven lang was zij dus omgeven door de eer van het koningschap, niet dus de macht van het koningschap. Koningin Elisabeth II is de regerende koningin, want in de kleine mate van macht die een koningin van Engeland heeft, in die mate regeert zij. Zij is dus de regerende koningin.

Recht om te bevelen

Onze Lieve Vrouw is niet alleen de koningin-moeder omdat zij de moeder is van onze Heer Jezus Christus, maar zij is regerend koningin omdat onze Heer God haar deze macht heeft toevertrouwd. Welnu, deze macht die zij van rechtswege heeft, hoe oefent zij die uit? Hoe zet zij deze rechtmatige macht die zij heeft om in daden? In de hemel oefent zij die op twee manieren uit: in de eerste plaats omdat zij het recht heeft te bevelen, en aangezien alle zielen in de hemel in genade zijn bevestigd, doen zij niets anders dan de wil van God. Het is dus zeer zeker dat Onze Lieve Vrouw, die hen in Gods naam beveelt, het recht heeft zich hen te gebieden en zij gehoorzamen.

Superioriteit houdt een bevel in

Maar het is ook waar dat zelfs als God hen niet had geboden, zij Onze Lieve Vrouw zouden willen gehoorzamen. En dat zouden ze willen, vanwege de grote liefde die ze hebben voor Onze Lieve Vrouw, vanwege de kennis die ze hebben van alle deugden van Onze Lieve Vrouw, van de superioriteit van Onze Lieve Vrouw. Omdat elke superioriteit een bevel inhoudt, weet ik zeker dat alle engelen en alle heiligen in de hemel, door de uitdrukking van een lichte, ijle wil van Onze Lieve Vrouw, zich allemaal in die richting zouden bewegen.

En dat is het rijk van een hart over de harten. In welke zin is dit?

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

De mentaliteit van Onze Lieve Vrouw

Weet u, ik heb het al talloze keren gezegd, het hart is het fysieke orgaan dat het symbool is van de mentaliteit. Dat wil zeggen, de manier waarop men dingen ziet, en de manier waarop men dingen wil. Het wijze en onbevlekte Hart van Maria is een uitdrukking van de wijze en onbevlekte mentaliteit van Onze Lieve Vrouw. En het drukt onder andere haar onuitsprekelijke goedheid uit, haar onuitsprekelijke zoetheid, haar onuitputtelijke barmhartigheid.

Kijken zoals Onze Lieve Vrouw kijkt

Om al deze redenen houden de engelen en heiligen in de hemel, gezien Onze Lieve Vrouw, van haar met alle intensiteit - beneden God, maar zij houden van haar. Ze houden van haar zoveel als hun gegeven is om lief te hebben, maar ze houden van haar. En het resultaat is dat deze liefde zodanig is dat zij over hen heerst - haar hart over hun hart, - ik bedoel haar mentaliteit over hun mentaliteit. Dat wil zeggen, haar manier van kijken zou voor hen een regel van wijsheid zijn. Haar wil, allerheiligst, zonder vlekken, vlekkeloos, onbevlekt, zou een regel zijn voor hun wil, zelfs als er geen bevelen van God waren.

Zielen in vagevuur zondigen niet meer

Dat wil zeggen, eenvoudig, van hart tot hart, beheerst Onze Lieve Vrouw de hemel. Zij domineert de hemel en zij domineert het vagevuur, want ook de zielen in het vagevuur zondigen niet meer. Ook zij gaan gegarandeerd naar de hemel. Er bestaat geen gevaar dat een ziel in het vagevuur in opstand komt tegen bijvoorbeeld het extreme lijden dat wij in het vagevuur ondergaan. Waarom? Omdat ze bevestigd zijn in de genade en naar de hemel gaan. En daarom denken ze zoals Onze Lieve Vrouw denkt, willen ze wat Onze Lieve Vrouw wil, leven ze voor Onze Lieve Vrouw.

Bestel Wonderdadige Medaille

Haar verschijning in vagevuur: ongekende vreugde

En daarom, als Onze Lieve Vrouw van tijd tot tijd in het vagevuur verschijnt, is er voor hen een vreugde zonder naam. Ze zingen allemaal met grote tevredenheid vanuit hun kwellingen. En zij neemt altijd een enorm aantal zielen mee naar de hemel. En bij degenen die zij niet naar de hemel brengt, verspreidt zij om zich heen een soort dauw die hun pijn verzacht, hun hoop op het bereiken van de hemel vergroot en hun lijden verlicht.

Maar het is ook van hart tot hart dat Onze Lieve Vrouw die zielen beheerst en regeert. En niet alleen door de wil van God.

De trieste vrijheid om Gods wil niet te doen...

Hoe gaat het op aarde? Op aarde hebben we, zo u wilt, de trieste vrijheid, die in feite dienstbaarheid is, de trieste vrijheid om niet de wil van God te doen. Met andere woorden, onze passies slepen ons mee. Het zijn tirannen die ons vaak door onze eigen zonde ertoe brengen te doen wat we niet zouden willen. En zo geven ze ons de trieste vrijheid om "nee" te zeggen tegen God.

… is in feite een slavernij van de hartstochten

Een trieste vrijheid die een slavernij is, want als we vrij waren in onze hartstochten zouden we nooit "nee" zeggen tegen God. Maar deze passies bestaan. En we moeten er tegen vechten. Zodat we uiteindelijk die slavernij hebben: de hartstochten, die we alleen met de genade van Onze Lieve Vrouw weten af te schudden, te beperken en zelfs uit te doven. Zonder deze zouden we slaven zijn van onze gebreken.

Bestel Fatima boek

Maria: ‘van rechtswege’ koningin

En op aarde is er een strijd tussen degenen die Onze Lieve Vrouw gehoorzamen en degenen die dat niet doen. Onze Lieve Vrouw heeft het recht om door de hele wereld gehoorzaamd te worden. En in die zin is zij "van rechtswege" koningin van de hele wereld. Maar de wereld heeft de mogelijkheid - niet het recht - om Onze Lieve Vrouw niet te gehoorzamen. Vandaar het enorme aantal mensen dat ongehoorzaam is aan Onze Lieve Vrouw. Hoe maakt het wijze en onbevlekte Hart van Maria dan zijn juridische en onbetwistbare gezag over iedereen effectief? Het maakt het effectief op een heel eenvoudige manier. Onze Lieve Vrouw raakt via haar Hart de harten, ze raakt de zielen en zorgt ervoor dat de zielen, die zeer overvloedige genaden ontvangen, haar volgen.

De wijsheid Maria’s hart te zien

Natuurlijk gaat dit niet automatisch. Een mens kan zich verzetten tegen de genade. Zelfs tegen een zeer overvloedige genade kan een mens zich verzetten. Hij zondigt, maar hij kan zich verzetten. Oké, maar velen zondigen niet vanwege de overvloedige genade. En op deze manier, stromende genaden ontvangend, dienen ze Onze Lieve Vrouw. Maar wat zijn die genaden? Het is de genade die zij onze harten geeft om haar hart te zien. Om haar wijsheid te kennen en lief te hebben, om de toon van onbevlektheid in haar hele persoon te kennen en lief te hebben. En het is op deze manier dat zij door ons gehoorzaamd wordt.

Zodat haar Hart een scepter is waarmee zij regeert over allen die haar in de wereld gehoorzamen.

Maria’s bevel forceert niet

Het is duidelijk dat Onze Lieve Vrouw ook de goddelozen beveelt. De duivel gehoorzaamt absoluut. En ook daarom gebeuren er in de geschiedenis vaak dingen die onthutsend zijn voor de goeden of voor degenen die de kant van het goede verdedigen, dingen die in laatste instantie onthutsend zijn omdat Onze Lieve Vrouw ze bevolen heeft. En in die zin kan zij ook bevelen. Maar het is geen bevel dat de vrije wil forceert waarmee iemand "ja" zegt tegen Gods genade. Dat niet.

Bestel Fatima-rozenkrans

De eigenlijke reden waarom we voor Maria strijden

Dat wil zeggen, Onze Lieve Vrouw heeft een imperium van recht over iedereen. Wat zij soms effectief maakt en niemand kan weerstaan. Maar het is vaak niet effectief vanwege haar imperium, maar vanwege de liefde die zij meedeelt aan vele zielen. Daar heb je de reden waarom zoveel mensen zich toewijden, zoveel mensen zich opofferen, zoveel mensen strijden, enz. enz. Het is vanwege het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria.

Triomf betekent regeren

Onder deze omstandigheden ben ik er dus zeker van dat het feest van Onze Lieve Vrouw Koningin het feest van haar Hart is. Dat staat trouwens in Fatima: Onze Lieve Vrouw zei "uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren". Triomf betekent regeren. Het Hart van Onze Lieve Vrouw is een koninklijk hart. Als ik het Onbevlekt Hart van Maria zou mogen voorstellen, zou ik het met een kroon bekroond willen voorstellen, om het koninklijk karakter van het Onbevlekt Hart van Maria aan te geven.

Het feest heeft dus alle recht - ook al is het het feest van Onze Lieve Vrouw Koningin - om het Onbevlekt Hart van Maria te aanbidden en te vereren.

Wijs en zuiver

Op welke manier? Door ons verzoek: maak mijn hart gelijk aan het uwe. Gelijk betekent niet ongeveer gelijk, nee. Het betekent gelijk in alles wat erin zit. Het betekent gelijk in alles wat in het plan van de Voorzienigheid staat dat het moet verschijnen. "Maak mij wijs, met een wijheid die een deel van U is; maak mij zuiver met een zuiverheid die een deel van U is. En, eenmaal wijs en zuiver: het is noodzakelijk om contrarevolutionair te zijn.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Onze Lieve Vrouw van de Contrarevolutie

Waarom? Omdat de revolutie het toppunt is van dwaasheid en gebrek aan zuiverheid. Het is het tegenovergestelde, op een schandalige manier, maar direct het tegenovergestelde van wijsheid en zuiverheid, vooral de onbevlekte zuiverheid van Onze Lieve Vrouw. Het Onbevlekt Hart van Maria is dus Onze Lieve Vrouw van de Contrarevolutie. Het is waar de Revolutie Onze Lieve Vrouw het meest haat, het is waar wij, kinderen van de contrarevolutie, het meest beweren haar kinderen te zijn.

'Moeder, treed mijn ziel binnen'

U begrijpt hoeveel redenen er voor ons zijn om de laatste minuten van dit feest aan te grijpen om genaden voor onszelf te vragen. Vooral de transformatie waardoor ons hart wordt gegrepen door Onze Lieve Vrouw, wordt overgenomen door Onze Lieve Vrouw. Dit kunnen we zeggen: "Mijn Moeder, ik ben niet sterk genoeg om mijzelf aan u te geven: beheers mij. Kom in mijn ziel met zulke genaden dat ik nauwelijks weerstand zal kunnen bieden. Deze deur, mijn Moeder, die ik uit ellende niet open, breek hem af. Ik wacht op u daarachter met mijn glimlach, mijn dankbaarheid en mijn dankbaarheid.

Hier heb je een goed gebed voor het feest van vandaag.

De tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliviera.info en gebaseerd op een conferentie die prof. Plinio op 31 mei 1975 gehouden heeft.

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023 09:13

Doneer