Een noveengebed voor Pinksteren

De Heilige Geest daalt neer op Onze Lieve Vrouw en de apostelen.

Een noveengebed voor Pinksteren

THEMA'S:

Op Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. De Kerk heeft prachtige gebeden voor dit belangrijke feest.

Wat gebeurde er ook alweer met Pinksteren?

In de Heilige Schrift lezen we: "Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken, waren ze allen op één plaats bijeen. Eensklaps kwam er een geruis uit de hemel als van een hevige windvlaag, en vulde het hele huis, waar ze waren vergaderd. Vurige tongen verschenen hun spreidden zich rond, en zetten zich op ieder van hen neer. Allen werden vervuld van den Heiligen Geest, en begonnen verschillende talen te spreken, naar gelang de Geest hen liet spreken." (Handelingen 2:1-4)

De oudste noveen

Een mooi gebed om toe te leven naar dit feest is de Pinksternoveen. Het woord noveen is afgeleid van de woorden novena en novem wat ‘negen’ betekent. Een noveen is dus een gebed die negen dagen achter elkaar wordt gebeden. De pinksternoveen is het oudste en eerste noveen die er bestond. Deze originele noveen loopt van Hemelvaart tot aan Pinksteren, negen dagen dus. De eerste noveen was dus toen de apostelen samen met de Heilige Maagd Maria aan het bidden waren om de komst van de Heilige Geest, die Jezus beloofd had.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Bidden om uitwerking van de Heilige Geest

Als we als Kerk in navolging van de apostelen de pinksternoveen bidden is dat niet omdat we bidden om de komst van de Heilige Geest – want deze is reeds over de apostelen uitgestort –, maar we bidden om een grotere uitwerking van Zijn aanwezigheid in ons leven en in de wereld.

Pinksternoveen

Inleidend gebed

Heilige Geest, Gij Bron van het leven, vanaf het begin hebt Gij bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten, welke allen diegene bezit die in U leeft. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!

Eerste dag: De vrucht van de liefde

Heilige Geest, Gij Geest der liefde: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van elke liefdeloze houding, ten opzichte van onszelf, onze naasten, en van onze plichten! Bevrijd ons van elk mistrouwen en elke angst ten opzichte van God! Heilige Geest, leer ons de ware liefde!

Tweede dag: De vrucht van de vreugde

Heilige Geest, Gij Geest van vreugde; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van alle negatieve gedachten en gevoelens! Bevrijd ons van wanhoop en dwaasheid. Heilige Geest, leer ons de ware vreugde!

Derde dag: De vrucht van de vrede

Heilige Geest, Gij Geest van vrede; ons geschonken! Gij verandert ons in een nieuwe schepping. Bevrijd ons van alle zorgen en angsten! Bevrijd ons van haat en afkeer, die onenigheid schept! Heilige Geest, leer ons de ware vrede!

Vierde dag: De vrucht van het geduld

Heilige Geest, Gij Geest van het geduld; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt en wil vasthouden! Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten op God te vertrouwen! Heilige Geest, leer ons het ware geduld!

Vijfde dag: De vrucht van de vriendelijkheid

Heilige Geest, Gij Geest van de vriendelijkheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten! Bevrijd ons van de blindheid ten opzichte van de noden van onze medemensen! Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid!

Zesde dag: De vrucht van de goedheid

Heilige Geest, Gij Geest van de goedheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van toorn en nijd! Bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien! Heilige Geest, leer ons de ware goedheid!

Zevende dag: De vrucht van de trouw

Heilige Geest, Gij Geest van trouw; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid! Bevrijd ons ervan, om ons heil ergens anders dan bij dan bij God te zoeken. Heilige Geest, leer ons de ware trouw!

Achtste dag: De vrucht van de zachtmoedigheid

Heilige Geest, Gij Geest van de zachtmoedigheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van de last van het verleden! Bevrijd ons van onevenwichtigheid en tweedracht! Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid!

Negende dag: De vrucht van de zelfbeheersing

Heilige Geest, Gij Geest van de goedheid; ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle slechte neigingen en hartstochten! Bevrijd ons van zelfmedelijden! Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing!

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden; en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Laatst bijgewerkt: 8 mei 2024 06:27

Doneer