De heilige Cunegonde, keizerin van Duitsland

Hendrik en Cunegonda stichten in 1007 het bisdom Bamberg, in de kathedraal waarvan ze nu beiden begraven liggen. (Beeld: Wikipedia)

De heilige Cunegonde, keizerin van Duitsland

Op 3 maart viert de Kerk het feest van de heilige Cunegonde, de echtgenote van keizer Hendrik II van Duitsland, met wie zij in een kuis ‘Jozefshuwelijk’ was verbonden.

Neiging tot het heilige

Tegen het einde van de tiende eeuw werd Cunegonde, gravin van Luxemburg, geboren. Haar vader, graaf Siegfried, en haar moeder, gravin Hedwig, beiden rijke vorsten van Luxemburg, deden veel moeite om deze prinses, wier schoonheid en intelligentie met de jaren toenamen, op te voeden. Vanaf haar kindertijd was de karakteristieke trek van haar karakter een constante neiging tot heilige dingen.

Huwelijk met keizer

Het verlangen om God en Maria te dienen in volmaakte kuisheid ontsprong spontaan aan haar hart. God voldeed op wonderbaarlijke wijze aan dit heilige verlangen. Niet in staat zich te onttrekken aan de plichten van haar geboorte, aanvaardde zij Hendrik, keizer van Duitsland, als haar echtgenoot, en ontving samen met haar man in 1014 de keizerskroon uit de handen van paus Benedictus VIII in Rome.

Bestel Fatima-rozenkrans

Onderlinge gelofte van kuisheid

Vroom en van grote deugdzaamheid, koesterde Hendrik de kuisheid evenzeer als zijn vrouw, en op de dag van hun huwelijk legden zij in onderling overleg een gelofte van kuisheid af, waardoor de voor hen rampzalige gevolgen van dit politieke huwelijk werden afgewend. Zij leefden in de grootste vreugde, en werkten enorm voor de grotere eer van God en het geluk van hun onderdanen.

Valselijk beschuldigd van ontrouw

Zo'n grote deugd, op zo'n hoogte, kon de vijand van al het goede niet onverschillig laten. Aan het hele keizerlijke hof werd gemompeld dat de keizerin gemakkelijk troost vond voor de deugden van haar man. Eerst leed Cunegonde met geduld de laster die tegen haar eer werd geuit, hoewel ze met heel haar wezen tegen zoveel kwaadaardigheid in opstand kwam.

Laster van tegenstanders

Maar toen zij niet langer kon twijfelen aan de hardnekkigheid van deze geruchten, en dus aan de rampzalige gevolgen die zij zouden kunnen teweegbrengen, toen zij zag dat zelfs haar eigen man zijn vrees reeds had laten blijken, legde de keizerin een openbare verklaring af, waarin zij de lasterpraatjes van haar tegenstanders duidelijk ontkrachtte. En ter bevestiging van haar woorden liep ze blootsvoets over enkele gloeiende roosters, waarbij ze haar toevlucht nam tot het getuigenis van God zelf.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Keizer vraagt vergiffenis

Niemand kon, bij het zien van dit wonder, twijfelen aan haar heiligheid, en de keizer zelf, die zich aan haar voeten wierp, vroeg haar vergiffenis voor zijn onbezonnen oordelen. Een jaar na de dood van de keizer presenteerde Cunegonde zich met alle keizerlijke pracht en praal in de kerk van een klooster van zijn stichting om zijn plechtige inwijding bij te wonen.

Stukje van H. Kruis

De geestelijkheid en het hele hof waren aanwezig. Onmiddellijk na de inwijding bood Cunegonde de kerk een stuk van het heilig kruishout aan. Onmiddellijk na het evangelie van de H. Mis, dat toen werd gelezen, ontdeed zij zich van alle keizerlijke ornamenten en trok een eigenhandig geweven habijt aan, liet haar haar afknippen en werd vervolgens, bedekt met een sluier, door een prelaat aan de gemeenschap overgedragen.

Begraven in habijt

Vanaf die dag leefde zij voortdurend onderworpen aan de regel en aan heilige gehoorzaamheid, en gaf alle zusters voorbeelden van de grootste deugden. Toen zij in haar laatste ogenblikken zag dat de zusters de kostbaarste gewaden droegen voor de expositie van het lichaam van degene die keizerin van Duitsland was geweest, vroeg zij, omdat zij het niet kon bevelen, dat zij haar in het habijt van de Orde zouden laten en haar gewoon naast haar deugdzame echtgenoot en heer zouden begraven.

Bestel Wonderdadige Medaille

Talrijke wonderen

Volgens de overlevering werd bij het openen van het graf een stem gehoord die zei: O Virgo virgini locum tribue!, ‘O maagdelijke echtgenoot, maak plaats voor uw maagd!’. En Hendriks sarcofaag werd spontaan verplaatst om plaats te maken voor die van zijn vrouw. Het graf van deze vorsten werd door talrijke wonderen verheerlijkt, en Cunegonde werd in 1200 door paus Innocentius III heilig verklaard.

Kuisheid: de ware toetssteen

Hoe zouden wij vandaag de dag over het leven van deze oude keizers moeten nadenken, nu jongens vanwege hun kuisheid niet katholiek zijn en nu zuiverheid zovelen van de godsdienst afkeert! Laten zij die de onschatbare genade hebben katholiek te zijn, dat wil zeggen de christelijke leer integraal te geloven en in praktijk te brengen, streven naar deze engelachtige deugd, want zij is vandaag de ware toetssteen van de dienaren van de Heer.

Deze tekst is eerder gepubliceerd op pliniocorreadeoliveira.info.

Laatst bijgewerkt: 3 maart 2023 09:19

Doneer