De enorme grootsheid van de kerkelijke Paasviering

De enorme grootsheid van de kerkelijke Paasviering

De regelmaat waarmee de verschillende cycli van het liturgisch jaar elkaar op de kalender van de Kerk opvolgen is werkelijk een bevestiging van de hemelse majesteit van de Kerk. Zij blijft onverstoord, hoezeer de gebeurtenissen van de menselijke geschiedenis rondom haar ook veranderen, en ondanks de politieke en economische ups en downs die hun wanordelijke wedloop voortzetten, want zij staat boven de grillen van de menselijke hartstochten.

Boven hen, maar niet onverschillig voor hen. Wanneer de droevige dagen van de Goede Week worden herdacht in tijden van rust en geluk, tracht de Kerk, als een zorgzame moeder, in haar kinderen een geest van abnegatie te doen herleven, een gevoel van heldhaftig lijden, een geest van verloochening van de alledaagsheid van het leven, een totale toewijding aan idealen die het leven een hogere zin geven. Beter dan een "hogere betekenis", geven deze idealen het leven de enige betekenis die er is, de christelijke.

Lees ook: Overwegingen bij het lijden van Christus

Maar de Kerk is niet alleen een moeder wanneer zij ons de grote en sobere opdracht van het lijden leert. Zij is ook een moeder wanneer zij, nadat pijn en vernieling tot het uiterste zijn gegaan, het licht van de christelijke hoop voor onze ogen laat schijnen en ons de serene vergezichten laat zien die de deugd van het vertrouwen voor alle ware kinderen van God weggelegd heeft.

Daarom gebruikt de Heilige Kerk, zelfs temidden van de droefheid van de hedendaagse wereld, de levendige en meest kuise vreugden van Pasen om de triomfantelijke zekerheid te benadrukken dat God de Allerhoogste Heer is, dat Zijn Christus de Koning van de Glorie is die de dood overwon en de duivel verpletterde, dat Zijn Kerk de Koningin is van een immense Majesteit, die in staat is uit de puinhopen op te rijzen, alle duisternis te verdrijven en te stralen met een nog schitterender triomf, juist wanneer haar de vreselijkste en meest onherstelbare nederlaag te wachten lijkt te staan.

De vreugde en het verdriet van de ziel zijn een noodzakelijk gevolg van de liefde. Wanneer de mens datgene heeft wat hij liefheeft, is hij vreugdevol. Wanneer het voorwerp van zijn liefde ontbreekt, wordt hij bedroefd.

Vandaag de dag plaatsen mannen al hun liefde in oppervlakkige dingen. Daarom worden ze alleen maar emotioneel over oppervlakkige dingen - bovenal persoonlijke tegenslagen zoals een slechte gezondheid, onzekere financiën, ondankbare vrienden, de promotie die nooit komt, enzovoort. Dit alles is van secundair belang voor de ware katholiek, die boven alles geeft om de grotere glorie van God, het heil van zijn eigen ziel, en de verheffing van de Heilige Moeder Kerk.

Daarom moet het grootste leed van de katholiek gelegen zijn in de huidige toestand van de Kerk.

Lees ook: Fatima en de noodzaak van lijden

Er zijn zoveel redenen voor droefheid, waarvan sommige misschien wijzen op een naderende catastrofe. Maar de christelijke hoop blijft. Deze reden voor hoop wordt onderwezen in het Paasfeest zelf.

Toen onze Heer Jezus Christus stierf, verzegelden de Joden zijn graf en lieten soldaten het bewaken. Zij dachten dat de hele toestand voorbij was.

In hun boosaardigheid hadden zij ontkend dat Onze Heer de Zoon van God was. Zij wilden niet toegeven dat Hij in staat was de gevangenis waarin Hij lag, te vernietigen en bovenal uit de dood op te staan. Toch gebeurde dit alles. Onze Heer herrees Zelf zonder enige menselijke hulp, en op Zijn bevel werd de zware grafsteen moeiteloos en snel verwijderd, alsof het een wolk was. Hij verrees.

Op dezelfde wijze kan de onsterfelijke Kerk verlaten, bezoedeld en vervolgd lijken. Zij kan liggen onder het sepulcrale gewicht van de zwaarste beproevingen, en verslagen lijken. Maar zij heeft in zichzelf een bovennatuurlijke en innerlijke kracht, die van God komt, en die haar een even schitterende als onwaarschijnlijke overwinning verzekert.

Dit is de grote les van Pasen. Het is de grote troost van rechtschapen zielen die de Kerk van God liefhebben: Christus is gestorven en weer opgestaan.

De onsterfelijke Kerk herrijst uit haar beproevingen, glorieus zoals Christus, in de stralende dageraad van Zijn Verrijzenis.

Het voorgaande artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in O Legionário, nr.660, op 1 april 1945. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder revisie van de auteur, Plinio Corrêa de Oliveira, en verscheen eerder op returntoorder.org