De Annunciatie en Sint-Gabriël

De aankondiging van de aartsengel Gabriël, zoals geschilderd door Leonardo da Vinci.

De Annunciatie en Sint-Gabriël

Dit is een reflectie op Sint-Gabriel en de Annunciatie. Het bespreekt beide aangezien het feest van Sint-Gabriël de Aartsengel valt op 24 maart, de nachtwake van de Aankondiging.

De passage uit het Evangelie volgens Lucas:

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God naar een stad van Galilea gezonden, Názaret genaamd, tot
een maagd, die verloofd was aan een man, die Josef heette, en uit het huis van David was; de naam van de maagd was Maria.

De engel trad bij haar binnen, en sprak: "Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen." Ze verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden.

De engel zeide haar: "Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jesus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."

Maria sprak tot den engel: "Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken?"

De engel antwoordde haar: "De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd. Zie, uw bloedverwant Elisabet heeft ook een zoon ontvangen in haar ouderdom, en zij, die onvruchtbaar heette, is in haar zesde maand; want niets is onmogelijk bij God."

Nu sprak Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen.

Lucas 1:26-38

Bestel Fatima-rozenkrans

Aartsengel Gabriël

Voor zover ik me kan herinneren, is het enige wat we weten van de aartsengel Gabriel te vinden in deze episode. Hij was door God gezonden om deze prachtige boodschap aan Onze Lieve Vrouw over te brengen. We kunnen ons een idee vormen van de eigenschappen van deze aartsengel door te kijken naar de aard van de taak die hem werd toevertrouwd.

Wat was zijn boodschap?

Er is een verband tussen de engel en zijn deugdzaamheid enerzijds, en de opdracht die hij van God krijgt anderzijds. Door het een kunnen we gissingen doen over het ander. Wat was dus de boodschap die de heilige Gabriël, wat "de kracht van God" betekent, aan Onze Lieve Vrouw bracht? Het is een boodschap die de menswording van het Woord bevestigt en daarmee de grootste daad van macht en heerschappij die God op de wereld kon uitoefenen.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Christus veroverde de wereld

Met de menswording van het Woord maakte God zich op om de wereld te redden. Door dit te doen, werd Hij, die van nature koning van de wereld is, ook koning door verovering. Zo kwam Hij - de tweede Persoon van de Zalige Drie-eenheid - op aarde om aan het kruis te zegevieren, op deze bijzondere wijze vestigde Hij zijn koningschap over de wereld. "Zie, de koning is gekomen! Hij gaat heersen!"

Heraut van de Koning

De heilige Gabriël moet dus gezien worden als een aankondiger van de zegevierende intrede van Onze Heer Jezus Christus in de mensheid. Hij was als een heraut die een zegevierende koning voorgaat, alle hindernissen op zijn weg overwint en aankondigt: "Zie, de koning is gekomen! Hij gaat heersen!" Dit is een eerste visie die wij op deze aartsengel hebben.

Lees ook: Het standbeeld dat werd voltooid door de engelen

Eerste Weesgegroet

Een ander perspectief dat we moeten hebben is dat van de aanbidder van Maria bij uitstek. Hij was het die het eerste Weesgegroet uitsprak; hij was het die Onze Lieve Vrouw een boodschap gaf die haar onthulde wie zij was. Want tot op dat moment, volgens alle interpretaties die ik heb gelezen, wist zij niet dat zij de Moeder van God zou worden. Ze bad dat de Messias spoedig naar de aarde zou komen en dat zij de dienares van zijn Moeder zou worden om haar enkele kleine diensten te bewijzen. Dat was haar grote ambitie.

Hij vertelde Maria wie zij was

Toen Gabriël de Aartsengel kwam en aankondigde dat zijzelf de Moeder van de Messias zou worden, maakte hij haar als het ware duidelijk wie zij was. Zijn boodschap legde haar uit waarom zij gedurende haar hele leven onophoudelijk een immense rivier van genaden had ontvangen. Zij begreep de diepte van de heiligheid waartoe zij geroepen was. De aankondiging van de engel deed haar haar eigen zending begrijpen.

Een profeet uit de hemel

Toen hij deze openbaring aan Maria deed, bewees hij haar dus deze voortreffelijke dienst, die een daad van opperste adeldom was, door God bevolen. Deze daad schiep dan ook een zeer bijzondere band tussen de heilige Gabriël en Onze Lieve Vrouw. In die zin was hij een soort profeet die aan Onze Lieve Vrouw openbaarde hoe haar hele leven eruit zou zien en wat haar zending zou zijn. Een ander aspect van de persoonlijkheid van deze aartsengel is dus een grote verbondenheid met Onze Lieve Vrouw en een grote toewijding aan haar.

Maagdelijk moederschap

Tenslotte kunnen we nog een andere aspect beschouwen, en dat is de manier waarop hij zijn boodschap bracht. Die was doordrongen van een grote zuiverheid. Geen boodschap is kuiser dan deze, die het maagdelijk moederschap aankondigde. Hieruit bleek zo'n liefde van God voor de zuiverheid, dat Hij, om de maagdelijke kuisheid van Onze Lieve Vrouw veilig te stellen, besloot tot een manier om Onze Lieve Heer Jezus Christus te verwekken die geen mensenwerk inhield: Zij zou de Echtgenote van de Heilige Geest zijn.

Bestel Wonderdadige Medaille

De aartsengel beschermde haar zuiverheid

In de Annunciatie is de aartsengel bijzonder beschermend over haar zuiverheid en kuisheid. Als wij hem zouden zien, zou hij ons duizend verlangens en daden van bewondering en verlangen inboezemen om de zuiverheid in eminente mate te bezitten. Hieruit kunnen wij enkele toepassingen afleiden voor de gebeden die wij vandaag nog tot hem kunnen richten. De heilige Gabriël kondigde de komst en de triomf van de Messias aan Onze Lieve Vrouw en dus aan alle mensen aan. We moeten vragen dat hij nu het herstel van Gods effectieve koningschap op aarde aankondigt door de komst van de vervulling van de boodschap van Fatima.

Christus Koning, regeer opnieuw!

Vandaag de dag bevinden we ons in een situatie die nog erger is dan die van de oude wereld vóór Onze Lieve Heer Jezus Christus. Daarom kunnen wij vragen dat Onze Heer Jezus Christus opnieuw regeert, dat Hij zijn heerschappij op aarde vestigt in Maria en door Maria, en dat er een einde komt aan deze periode van duisternis waarin wij ons bevinden. Hij heeft het ene gedaan, laat Hem het andere doen. Hij had de sleutel om het tijdperk van de oudheid af te sluiten, en zo een nieuw tijdperk te openen. Laat Hem dit tijdperk sluiten en de heerschappij van Maria openen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

De engel moge ons dichter bij Maria brengen

Ten tweede: we moeten Sint-Gabriël vragen om een enorme, overvloedige devotie tot Onze Lieve Vrouw en dat deze devotie elk ogenblik groeit tot het einde van ons leven. Ten derde: we moeten hem vragen om een vurige, onverzettelijke, waakzame en daarom zeer strijdbare liefde voor de zuiverheid; en om elke vorm van afkeer en verachting van onzuiverheid in alle opzichten en in alle gradaties. Dit is wat wij hem moeten vragen. Moge hij ons zo beschermen en ons dichter bij Onze Lieve Vrouw brengen.

De bovenstaande tekst is afkomstig uit een informele lezing van professor Plinio Corrêa de Oliveira. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie, en verscheen eerder op americaneedsfatima.org

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2024 09:59

Doneer