Waarom vieren we de Onbevlekte Ontvangenis?

Waarom vieren we de Onbevlekte Ontvangenis?

THEMA'S:

Op 8 december viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, waarin wordt bevestigd dat Maria is verwekt zonder erfzonde.

Verkondigd als dogma

Eeuwenlang werd dit feit verdedigd door heiligen, theologen en leken. Er waren echter eeuwen van theologisch debat nodig om een consensus in de Kerk te bereiken. Pas in 1854 verkondigde de zalige paus Pius IX, na overleg met de bisschoppen van de hele wereld, dit dogma in zijn Apostolische Constitutie Ineffabilis Deus, waarmee hij als geopenbaarde waarheid bevestigde dat Onze Lieve Vrouw vanaf het moment van haar ontvangenis gevrijwaard was van de erfzonde.

Glorie van de Drie-eenheid

Velen verdedigden dit standpunt omdat ze meenden dat de glorie van de Allerheiligste Drie-eenheid zou worden aangetast als de Moeder van het vleesgeworden Woord niet de meest volmaakte van alle schepselen zou zijn. Het zou ook in strijd zijn met Gods wijsheid en barmhartigheid als de moeder van de Heiland niet de hoogste transcendente gaven van natuur en genade zou ontvangen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Maria niet verlost?

Hoewel de Onbevlekte Ontvangenis te vinden is in de Openbaring en deel uitmaakt van de geloofsschat, wordt zij niet zo duidelijk verwoord als andere waarheden, zoals de verrijzenis van Onze Heer. Het belangrijkste bezwaar tegen het dogma betrof het feit dat, volgens het dogma van de universele verlossing door Christus, alle mensen van de erfzonde waren verlost door de verdiensten van Onze Heer Jezus Christus. Maar als Onze Lieve Vrouw zonder erfzonde is verwekt, kan zij daar blijkbaar niet van verlost worden door de verdiensten van Christus.

Op preventieve wijze verlost

Hoe kunnen deze twee beweringen met elkaar in overeenstemming worden gebracht? Hoe verklaart men de waarheid van de hele zaak? Zoals paus Pius IX in zijn Apostolische Constitutie Ineffabilis Deus uitlegt, is Onze Lieve Vrouw door dezelfde verdiensten van haar Goddelijke Zoon op een bijzondere, preventieve wijze verlost, waardoor zij gevrijwaard is gebleven van de erfzonde.

Lees ook: Jonge katholieken de straat op tegen blasfemische film 'Benedetta'

Gevrijwaard van erfzonde

Zoals de paus zegt: "de Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van God.... haar ziel, in het eerste ogenblik van haar schepping en in het eerste ogenblik van de infusie van de ziel in het lichaam, is door een bijzondere genade en voorrecht van God, gezien de verdiensten van Jezus Christus, haar Zoon en de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard gebleven van alle smet van de erfzonde. En in deze zin hebben de gelovigen altijd het feest van de Ontvangenis gevierd".

Dogma definiëren

Hoewel deze eenvoudige formulering het probleem oploste, duurde het enkele eeuwen voordat het aan het licht kwam. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de oplossing van delicate theologische problemen vaak veel tijd vergt. Aldus maakte de paus in 1854 gebruik van het gezag dat Onze Heer Jezus Christus hem had gegeven om de Openbaring veilig te stellen en onfeilbaar te interpreteren, en definieerde hij het dogma voor eens en voor altijd.

Bestel Fatima boek

Heilige Augustinus

Reeds in de vijfde eeuw bevestigde de heilige Augustinus dat "vroomheid de erkenning van Maria als niet zondig oplegde." De volksdevotie nam dit geloof over en het feest van de Onbevlekte Ontvangenis werd al in de zesde eeuw in de Oosterse katholieke kerk gevierd. Vanaf de elfde eeuw verrichtten theologen uitvoerige studies naar de zaak en stelden vast dat de volksdevotie was gegroeid. Het enthousiasme voor het feest nam zo toe dat het in 1476 in heel Europa werd gevierd.

Bloed vergieten voor de verdediging

In de zestiende en vooral de zeventiende eeuw werd het onderwerp zo'n brandende kwestie dat "het in Spanje onmogelijk werd om vanaf de kansel een tegengestelde mening [over de Onbevlekte Ontvangenis] te verkondigen, omdat het volk tegen zulke predikers zou reageren met rumoer, rumoer en zelfs geweld." In 1617 begon de Universiteit van Granada in Spanje met de gewoonte om een votum sanguinis af te leggen, een gelofte om de Onbevlekte Ontvangenis te verdedigen, zelfs tot het punt van het vergieten van bloed om haar te verdedigen. Dit gebruik verspreidde zich spoedig naar religieuze ordes, universiteiten, broederschappen en andere entiteiten.

Lees ook: Fatima en de noodzaak van lijden

Sint-Alphonsus Liguori

De ketterse theoloog Muratori bestreed de gelofte en noemde deze onverstandig, "onverlicht" en zelfs ernstig onverantwoordelijk. Hij begon een debat over het onderwerp met het argument dat men zijn leven niet kan riskeren voor een leer die nog niet is gedefinieerd. Deze stelling werd weerlegd door de grote katholieke moralist Sint-Alphonsus Liguori. Hij was om twee redenen voorstander van de gelofte: a) er bestond een universele consensus onder de gelovigen over het onderwerp; b) een universele viering van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis was reeds ingesteld.

Heiligen predikten de Onbevlekte Ontvangenis

Grote verdedigers en predikers van het voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis waren onder meer: de heilige Leonardus, de heilige Petrus Canisius, de heilige Robert Bellarminus en vele anderen. De wens om de Onbevlekte Ontvangenis te verdedigen was zo groot dat sommige universiteiten weigerden studenten toe te laten die niet zwoeren dit bijzondere voorrecht van de Maagd te verdedigen. Zelfs burgerlijke autoriteiten eisten een dergelijke eed, zoals het geval was met de congresleden die de onafhankelijkheid van Venezuela uitriepen. Zij zwoeren de onafhankelijkheid, de katholieke godsdienst en het mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis te verdedigen.

Lees ook: 5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

Overdreven?

Sommige moderne katholieken die niet goed op de hoogte zijn of misvormd zijn door het religieuze relativisme van vandaag, zullen misschien bezwaar maken: Was zo'n hardnekkige verdediging van dit voorrecht van Onze Lieve Vrouw niet overdreven? Zulke katholieken begrijpen de diepgang van het dogma en de implicaties ervan niet.

Dogma botste met gelijkheidsdenken

Zoals professor Plinio Corrêa de Oliveira uitlegde: "het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, op zichzelf beschouwd, botste met de in wezen egalitaire geest van de Revolutie die sinds 1789 despotisch regeerde in het Westen. Een eenvoudig schepsel zo boven anderen verheven te zien door een onschatbaar voorrecht dat haar op het eerste moment van haar bestaan werd verleend, kan niet anders dan pijnlijk zijn voor de kinderen van de Revolutie die absolute gelijkheid onder de mensen verkondigen als het beginsel van alle orde, rechtvaardigheid en goed."

Bestel Wonderdadige Medaille

"Leven zonder vlek"

Dit is een reden te meer waarom de Kerk dit wonderbaarlijke voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december viert. Deze rechtvaardiging van het voorrecht werd zo goed uitgedrukt door de Franse redenaar Bossuet, die zei dat de Onbevlekte Ontvangenis "vlees zonder broosheid, zintuigen zonder opstandigheid, leven zonder vlek en dood zonder lijden" vertegenwoordigt.

Voorspraak van Onze Lieve Vrouw vragen

Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis is een uitstekende gelegenheid om de bijzondere voorspraak van Onze Lieve Vrouw te vragen voor ons land. Moge zij ons beschermen tegen het kwaad van abortus, homoseksuele verbintenissen en de veelvoorkomende promiscuïteit die het gezin vernietigen. Laten we bidden voor alle gezinnen die worstelen om trouw te blijven aan de Kerk en om hun kinderen op te voeden in de liefde en eerbiedige vreze van God.

Dit is een bewerkte versie van het artikel Celebrating The Immaculate Conception van professor Plinio Corrêa de Oliveira en verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 2 januari 2023 11:43

Doneer