Sint-Petrus Damianus, hervormer en kerkleraar

Sint-Petrus Damianus, hervormer en kerkleraar

THEMA'S:

Op 23 februari viert de Kerk het feest van de heilige Petrus Damianus (1007- 1072), de grote hervormer en kerkleraar van de elfde eeuw.

Duivel verdraagt geen katholiek geloof

De heidense wereld vóór Christus werd geëvangeliseerd door twaalf Apostelen, die in korte tijd het aanzicht van de aarde veranderden, haar beschaafden en het wonder van de Middeleeuwen voortbrachten. De duivel kan deze bloeiende vormen van katholicisme echter niet verdragen en doet er alles aan om die te misvormen, omdat hij ze niet volledig kan smoren zoals hij wil.

Ondeugden onder het mom van deugden

Daarom introduceert hij bij de katholieken ondeugden onder het mom van deugden, en wakkert hij de hoogmoed van de mensen aan, zodat zelfs de heilige werken die zij doen door de zonde worden bezoedeld. En als de katholieken niet oppassen, verliezen zij geleidelijk hun geloof, en, verlokt door genotzucht, volgen zij de regels van de wereld en vergeten de leer van de Kerk.

Bestel Fatima-rozenkrans

Steeds weer nieuwe apostelen

Onze Heer laat echter steeds weer nieuwe apostelen opstaan, die door hun prediking en voorbeeld de mensen doen terugkeren naar de leer van het Evangelie, de ondeugden beteugelen, de dwalingen krachtig bestrijden en het primaat en de schoonheid van de katholieke leer hoog houden.

Vreselijke ondeugd van simonie

Reeds in de Middeleeuwen, die het geloof van de Apostelen levendiger hadden moeten houden, verkeerde de Kerk in een pijnlijke situatie, zowel door de pretenties van vorsten, die, hun hoedanigheid van katholieken vergetend, de Heilige Stoel kerkelijke benoemingen wilden opleggen die in ruil voor geld of voor politiek gemak werden verkocht, als ook door de vreselijke ondeugd van de simonie.

Slechts gepurperd onder dreiging

Toen stond in de katholieke Kerk de onvergelijkelijke figuur op van de heilige Petrus Damianus, die zich met alle macht tegen deze gang van zaken verzette. Petrus Damianus was op 28-jarige leeftijd monnik geworden in het camaldulenzer kluizenarij van Fonte Avellana, en zijn nederigheid was zo groot dat de dreiging van excommunicatie ervoor nodig was om hem te doen besluiten het purper te aanvaarden.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Eigen klooster hervormd

Toen de overste van Fonte Avellana stierf, werd Petrus tot zijn opvolger benoemd en bij de uitvoering van deze missie slaagde hij erin de kluizenarij te hervormen en terug te brengen naar de gouden eeuw van het monnikendom. Zijn liefde voor God kon hem niet onverschillig laten tegenover de rampen die de katholieke Kerk teisterden.

Tegen inmenging in pausverkiezing

Samen met de paus streed hij om een grote campagne tegen deze misstanden op gang te brengen en schreef er zelfs twee monografieën over. Deze activiteit leverde hem, zoals logisch was, veel vijanden op, zelfs binnen de Kerk. Maar de paus keurde zijn campagne volledig goed en benoemde hem tot kardinaal-bisschop van Ostia, en dus tot deken van het Heilig College. Als bekwaam diplomaat en zeker van zijn zaak, vocht hij krachtig tegen de inmenging van de koningen in de verkiezing van de opvolger van paus Nicolaas II.

Verdediging van het huwelijk

Op 62-jarige leeftijd, en al rust verdienend, werd hij als pauselijke afgevaardigde naar de Rijksdag gestuurd, waar hij fel protesteerde tegen het plan van Hendrik IV om van zijn wettige echtgenote te scheiden. Uiteindelijk willigde de Heilige Stoel zijn herhaalde verzoeken om ontslag in, en op 63-jarige leeftijd ging hij naar Fonte Avellana op zoek naar verdiende rust, en stierf in Faenza.

Bestel Wonderdadige Medaille

Mannen om het katholicisme te prediken

We hebben heiligen als Sint-Petrus Damianus meer dan ooit nodig. We hebben mannen nodig die Onze Heer Jezus Christus werkelijk navolgen om het katholicisme te prediken in de huidige, heidense wereld. Zedeloosheid heeft zich zo verspreid dat zelfs katholieken er de onbeschaamdheid van de zonde niet in zien, en er vaak mee instemmen omdat ze denken dat het natuurlijk is.

Meer mannen als H. Petrus Damianus nodig

De zonde wordt overal openlijk gezien, zonder de schaamte die zij vroeger veroorzaakte bij degenen die haar beoefenden. Zij beroemen zich op de zonde en de katholieken schamen zich om de deugd te verkondigen. Daarom is het noodzakelijk dat er meer mannen als de heilige Petrus Damianus opstaan om het licht van het Evangelie terug te brengen in de wereld en haar uit de chaos en de modder te halen waarin zij is vastgelopen.

De tekst is ontleend aan Legionário van 18 februari 1940, te vinden op www.pliniocorreadeoliveira.info.

Laatst bijgewerkt: 22 februari 2023 07:44

Doneer