Profetieën van Onze Lieve Vrouw van Welslagen voor onze tijd

Onze Lieve Vrouw van Welslagen met het Kind Jezus.

Profetieën van Onze Lieve Vrouw van Welslagen voor onze tijd

THEMA'S:

In de vijftiende en zestiende eeuw verscheen Onze Lieve Vrouw van Welslagen in Quito, Ecuador, aan de Spaanse non Mariana Francisca de Jesús Torres. Haar weinig bekende maar buitengewone leven heeft direct verband met onze dagen.

'Paus zal gevangen gezet worden'

De "onfeilbaarheid van de paus zal tot dogma van het geloof worden verklaard door dezelfde paus die gekozen is om het dogma van het mysterie van mijn Onbevlekte Ontvangenis te verkondigen. Hij zal worden vervolgd en gevangengezet in het Vaticaan door de usurpatie van de Pauselijke Staten en door de boosaardigheid, nijd en hebzucht van een aardse monarch."

Wee de kinderen van die tijden!

"Ongebreidelde hartstochten zullen plaats maken voor een totale corruptie van de gewoonten, omdat Satan zal heersen door middel van de vrijmetselaar-sekten, die het in het bijzonder op de kinderen gemunt hebben om algemene corruptie te verzekeren. Wee de kinderen van die tijden! Zelden zullen zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel ontvangen. Wat het sacrament van de boete betreft, zij zullen alleen biechten als zij naar katholieke scholen gaan, die de duivel met behulp van gezagsdragers zal vernietigen."

Lees ook: 5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

Vele heiligschennissen

"Hetzelfde zal gebeuren met de Heilige Communie. O, wat doet het mij pijn u te vertellen dat er vele en enorme openbare en verborgen heiligschennissen zullen plaatsvinden! In die tijden zal het sacrament van het Heilig Oliesel grotendeels worden genegeerd.... Velen zullen sterven zonder het ontvangen te hebben en daardoor beroofd worden van ontelbare genaden, troost en kracht in de grote sprong van tijd naar eeuwigheid."

Huwelijk wordt aangevallen

"Het sacrament van het huwelijk, dat de vereniging van Christus met de Kerk symboliseert, zal grondig worden aangevallen en ontheiligd. De vrijmetselarij, die dan aan de macht is, zal onrechtvaardige wetten invoeren die erop gericht zijn dit sacrament uit te bannen. Zij zullen het voor allen gemakkelijk maken om in zonde te leven, en zo de geboorte van onwettige kinderen vermenigvuldigen zonder de zegen van de Kerk.... Seculier onderwijs zal bijdragen aan een schaarste van priesterlijke en religieuze roepingen."

Duivel zal priesters verdorven maken

"Het sacrament van het priesterschap zal belachelijk worden gemaakt, onderdrukt en veracht, want daarin worden zowel de Kerk als God zelf onderdrukt en beschimpt, omdat Hij wordt vertegenwoordigd door zijn priesters. De duivel zal de dienaren van de Heer op alle mogelijke manieren vervolgen, met boosaardige sluwheid de geest van hun roeping vernietigen en velen verdorven maken."

Lees ook: Devotie tot het hart van Maria zal de wereld redden

Enorm lijden bij de goede herders

"Zij die op deze wijze de christelijke kudde verontrusten, zullen over alle priesters de haat van slechte christenen en de vijanden van de Ene, Heilige, Rooms-Katholieke en Apostolische Kerk brengen. Deze schijnbare triomf van Satan zal enorm lijden veroorzaken bij de goede herders van de Kerk... en bij de opperherder en plaatsvervanger van Christus op aarde, die, gevangen in het Vaticaan, in het geheim bittere tranen zal vergieten in de aanwezigheid van God Onze Heer, vragend om licht, heiligheid en volmaaktheid voor alle geestelijken van de wereld, aan wie hij Koning en Vader is."

De ondergang van de vijanden zal nabij zijn

"Ongelukkige tijden zullen aanbreken waarin zij die onbevreesd de rechten van de Kerk zouden moeten verdedigen, in plaats daarvan, verblind ondanks het licht, de vrije hand geven aan de vijanden van de Kerk en hun bevelen opvolgen. Maar wanneer het [kwaad] triomfantelijk lijkt en wanneer het gezag zijn macht misbruikt, door allerlei onrecht te plegen en de zwakken te onderdrukken, zal hun ondergang nabij zijn. Zij zullen vallen en op de grond storten."

Kerk zal ontwaken

"Dan zal de Kerk, blij en triomferend als een jong meisje, ontwaken en behaaglijk gewiegd worden in de armen van mijn allerliefste en uitverkoren zoon van die tijd. Als hij gehoor geeft aan de ingevingen van genade - waarvan het lezen van deze grote barmhartigheden van mijn Zoon en Mij jegens u er één zal zijn - zullen wij hem vervullen met genaden en heel bijzondere gaven en zullen wij hem groot maken op aarde en nog veel groter in de Hemel. Daar hebben wij een kostbare plaats voor hem gereserveerd, omdat hij, zonder acht te slaan op de mensen, zal hebben gestreden voor de waarheid en onophoudelijk de rechten van de Kerk zal hebben verdedigd, en het verdient om 'martelaar' genoemd te worden."

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Twintigste eeuw zal veel ketterijen zien

"Aan het einde van de negentiende eeuw en gedurende een groot deel van de twintigste, zullen vele ketterijen worden verspreid in deze landen. Het kleine aantal zielen dat in het geheim de schat van het geloof en de deugden bewaart, zal een wreed, onuitsprekelijk en lang martelaarschap ondergaan. Velen zullen door het geweld van het lijden afdalen naar hun graf en zullen gerekend worden tot de martelaren die zich hebben opgeofferd voor het land en de Kerk."

Grote volharding nodig

"Om uit de slavernij van deze ketterijen bevrijd te worden, zullen zij die de barmhartige liefde van mijn Zoon voor dit herstel bestemd heeft, een grote wilskracht, volharding, moed en vertrouwen in God nodig hebben. Om het geloof en vertrouwen van deze rechtvaardigen te beproeven, zullen er tijden zijn waarin alles verloren en verlamd lijkt. Het zal dan het gelukkige begin zijn van de volledige restauratie..."

Er zullen nauwelijks maagdelijke zielen zijn

"In die tijden zal de atmosfeer verzadigd zijn met de geest van onreinheid die, als een smerige zee, de straten en openbare plaatsen zal overspoelen met een ongelooflijke vrijpostigheid... Onschuld zal nauwelijks te vinden zijn bij kinderen, of bescheidenheid bij vrouwen. Hij die zou moeten spreken zal zwijgen. Er zullen nauwelijks maagdelijke zielen in de wereld zijn. De tere bloem van maagdelijkheid zal toevlucht zoeken in de kloosters. Zonder maagdelijkheid zal vuur uit de hemel nodig zijn om deze landen te zuiveren."

Kinderharten zullen smakelijke hapjes voor de duivel zijn

"Sekten, die alle sociale klassen hebben doordrongen, zullen manieren vinden om zich in het hart van huizen te nestelen om de onschuld van kinderen te corrumperen. De harten van de kinderen zullen smakelijke hapjes zijn om de duivel te verwennen. Religieuze gemeenschappen zullen overblijven om de Kerk te ondersteunen en met moed te werken aan het heil van de zielen."

Mariana de jesus torres

Mariana Francisca de Jesús Torres, de zieneres van Quito.

Seculiere geestelijkheid zal afdwalen

"De seculiere geestelijkheid zal ver achterblijven bij wat van hen verwacht wordt, omdat zij haar heilige plicht niet nakomt. Door het goddelijk kompas te verliezen, zullen zij afdwalen van de weg van het priesterambt die God voor hen heeft uitgestippeld, en zullen zij verknocht raken aan het geld, het te ernstig zoeken."

Blijf bidden

"Bid onophoudelijk, smeek onvermoeibaar en huil bittere tranen in de beslotenheid van uw hart, en smeek het Eucharistisch Hart van mijn allerheiligste Zoon medelijden te hebben met zijn dienaren en zo spoedig mogelijk een einde te maken aan deze ongelukkige tijden door aan zijn Kerk een prelaat te zenden die de geest van haar priesters zal herstellen."

Dit artikel is een vertaling van "Prophecies of Our Lady of Good Success About Our Times" en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2022 15:08

Doneer