Onze Lieve Vrouw verschijnt in Quito: Een boodschap van moed temidden van beproevingen

Zuster Mariana de Jesus Torres, zieneres van Quito.

Onze Lieve Vrouw verschijnt in Quito: Een boodschap van moed temidden van beproevingen

THEMA'S:

Het volgende verhaal is afkomstig uit A Spanish Mystic in Quito: Sor Mariana de Jesus Torres door Mgr. Luis E. Cadena y Almeida. Het vertelt het verhaal van Zuster Mariana Torres die visioenen ervoer van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen. Dit artikel vertelt over haar eerste ambtstermijn als abdis.

Jonge abdis

Moeder Mariana werd in 1593 op dertigjarige leeftijd gekozen en geïnstalleerd als abdis. Haar capaciteit en optreden als geestelijk leidster verliepen normaal en met succes. Hoewel de jonge abdis tevreden kon zijn over de geestelijke vooruitgang in het klooster, had zij geen gebrek aan financiële moeilijkheden die haar zorgen baarden. Naast de ontoereikendheid van een goede ondersteuning was er de dreiging van een scheiding met de leiding van de Franciscanen. Om de geest van eenheid en eensgezindheid die toen heerste te bewaren en te voorkomen dat de meer alledaagse beslommeringen het gewijde klooster binnendrongen, wist de jonge abdis geen betere toevlucht te vinden dan het tabernakel van Onze Lieve Heer. Daar op de goddelijke rustplaats, die haar altijd onweerstaanbaar aantrok, voelde zij zich zeer thuis.

Smeken om een einde aan ontberingen

Op 2 februari van het volgende jaar bad Mariana om één uur 's nachts in het bovenkoor, met haar voorhoofd op de grond. Ze smeekte God op voorspraak van de Allerheiligste Moeder een einde te maken aan de ontberingen van haar geliefde klooster en vooral de mensheid te vergeven die zo diep in zonde is verzonken en zo ver is afgedwaald van het pad van zijn geboden.

Lees ook: Profetieën van Onze Lieve Vrouw van Welslagen voor onze tijd

De eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen

Voorafgaand aan dit gebed had zij een langdurige boetedoening gedaan. Terwijl zij bleef bidden met een steeds grotere vurigheid, voelde zij plotseling de aanwezigheid van iemand anders. Haar hart beefde, maar toen hoorde zij haar naam lieflijk geroepen worden. Snel stond zij op en bevond zich voor een zeer mooie dame, badend in een zee van glorie en pracht. Deze Vrouwe was gekleed in de witte tuniek en de blauwe cape van het Conceptionistengewaad en hield in haar linkerarm een kind van onbeschrijfelijke schoonheid, terwijl zij in haar rechterhand de staf van een abdis droeg, gemaakt van gepolijst goud en bezet met edelstenen.

"Wat wenst gij?"

Volgens het relaas dat moeder Mariana later aan haar biechtvader gaf, werd haar ziel overstroomd door een heilige en onuitsprekelijke vreugde en een intense liefde voor haar Heer en God, die zo'n hoogte bereikte dat zij, als er geen speciale bescherming was geweest, ter plekke zou zijn gestorven. Terwijl zij in een roes van vreugde verkeerde, vond zij de moed om te vragen: "Schone dame, wie zijt gij en wat wenst gij? Weet gij niet, dat ik slechts een arme non ben, die God liefheeft en door zijn bitter lijden zeer getroffen ben?"

Onzelievevrouwvanwelslagen

Onze Lieve Vrouw van Welslagen met het Kind Jezus

Onze Lieve Vrouw spreekt

De Vrouwe antwoordde: "Ik ben Maria van het Welslagen, Koningin van hemel en aarde. Juist omdat u een gelovige ziel bent die God en uw Moeder liefheeft, spreek ik nu tot u. Ik ben uit de hemel gekomen om uw bedroefde hart te troosten. Uw gebeden, tranen en boetedoeningen zijn zeer aangenaam voor onze hemelse Vader, die u doordrenkt met Zijn troostende Geest. God de Vader, die de rechtvaardigen tot steun is in hun beproevingen, heeft uit drie druppels bloed van mijn hart het schoonste mensenkind gevormd, dat ik negen maanden lang in mijn reinste schoot heb gedragen. Toen ik Hem baarde in de stal van Bethlehem, legde ik Hem op het koude stro en bleef maagd en Moeder van God. Als Moeder draag ik Hem in mijn linkerarm, en zo kan ik de arm van de goddelijke gerechtigheid tegenhouden, die klaar staat om straf uit te spreken over deze ondankbare en schuldige wereld."

Satan wil Gods werk vernietigen

"In mijn rechterhand draag ik de kromstaf die u ziet, omdat ik dit klooster zelf wil besturen als zijn abdis en Moeder. De Minderbroeders staan op het punt zich terug te trekken uit de leiding, dus mijn steun en bescherming konden niet opportuner zijn dan in deze zware beproeving die enkele eeuwen zal duren. Door deze scheiding en door gebruik te maken van mijn ondankbare dochters, is Satan van plan het werk van God te vernietigen. Maar hij zal niet slagen, want ik ben de Koningin der Overwinningen en de Moeder van Welslagen, en onder deze aanroeping wil ik door de tijd heen wonderen verrichten voor het behoud van mijn klooster en zijn bewoners."

Onzelievevrouwpletslang

Onze Lieve Vrouw verplettert de kop van de slang.

Heldhaftige zielen

"In alle tijden tot aan het einde van de wereld zal ik heilige dochters hebben, heldhaftige zielen die in het verborgen leven van hun klooster vervolgingen en lasterpraatjes van hun gemeenschap zullen ondergaan. Zij zullen het voorwerp zijn van de liefdevolle aandacht van God en van zijn Moeder. Ik zal hen persoonlijk troosten, want zij zijn voorbestemd het voorrecht van vele verschijningen van mij te ontvangen. Als sterke en stevige zuilen zullen zij de gemeenschap staande houden in moeilijke tijden. Hun leven van gebed, zelfverloochening en boetedoening zal in elke periode het meest nodig zijn. Na een onbekend leven op deze aarde zullen zij naar de hemel gaan om daar een voorname troon van heerlijkheid te bezetten en de palm en kroon van maagden en martelaren te ontvangen als beloning voor hun boetedoening en liefde tot God."

Het belang van moed in het aangezicht van lijden

"Nu wil ik u kracht en bemoediging geven; laat het lijden u niet ontmoedigen. U zult een lang leven hebben tot eer van God en van uw Moeder die tot u spreekt. Mijn allerheiligste Zoon zal u een gave van lijden van allerlei aard schenken. Opdat gij de nodige kracht moogt ontvangen, neem Hem uit mijn armen en omhels Hem in de uwe, druk Hem tegen uw zo zwakke en onvolmaakte hart." Zodra de heilige Maagd het goddelijk Kind in de armen van deze gelukkige non had gelegd, drukte zij Hem dicht tegen zich aan en bedekte Hem met liefkozingen, en zij voelde van toen af aan grote kracht en een verlangen om te lijden.

Lees ook: 5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

Overspoeld met onbeschrijflijke pracht

Deze ontmoeting met de Koningin van de Hemel duurde tot drie uur in de morgen, toen het hemelse visioen ophield. Tijdens de verschijning voelde zij zich overspoeld met onbeschrijflijke pracht. Maar toen het visioen verdwenen was, bevond zij zich in de duisternis van de morgen van een nieuwe en gewone dag. Opgestaan van de plaats waar zij gebeden had, liep zij de paar treden van het traliewerk van het bovenkoor naar de rechterkant van de kerk, waar zij plaatsnam in de stoel van de abdis. Daar wachtte zij op haar zusters, die reeds het koor waren binnengegaan om met hun dagelijkse bezigheden te beginnen.

Harten van de zusters werden vervuld met liefde

Men kan zich de bewondering van de zusters voorstellen bij het zien van het stralende gelaat van hun abdis, ongetwijfeld vergelijkbaar met de ervaring van de Israëlieten toen zij het stralende gelaat van Mozes aanschouwden nadat hij met God had gesproken. Zonder te weten waarom, werden de harten van de zusters vervuld van een buitengewone liefde voor God en Zijn Heilige Moeder, die hen ertoe bracht hun ochtendgebed met ongewone vurigheid te bidden.

Dit artikel is een vertaling van "Our Lady First Appears in Quito: A Message of Courage Amidst Trials" en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2022 15:36

Doneer