Maria’s Visitatie opnieuw bekeken

Uitsnede uit de Visitatie van Rogier van der Weyden, geschilderd omstreeks 1445. (Wikipedia)

Maria’s Visitatie opnieuw bekeken

THEMA'S:

De geschiedenis van de Visitatie, het bezoek van Onze Lieve Vrouw aan de heilige Elisabeth (dat de Kerk op 2 juli viert, red.) is welbekend: Toen de heilige Gabriël tijdens de Aankondiging aan Onze Lieve Vrouw verscheen, vertelde hij haar dat haar nicht, de heilige Elisabeth, zwanger was.

Niemand van zwangerschap verteld

Onze Lieve Vrouw reisde met de heilige Jozef naar het huis van de heilige Elisabeth om voor haar te zorgen totdat haar zoon, de heilige Johannes de Doper, geboren zou worden. Hoewel Onze Lieve Vrouw al zwanger was van het kind Jezus, had ze dit aan niemand verteld.

H. Johannes sprong op

Toch had de heilige Elisabeth een voorgevoel dat het kindje Jezus in de schoot van Onze Lieve Vrouw zat. Daarom groette ze Onze Lieve Vrouw en zei: "Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot." (Lucas 1:42) Toen Onze Lieve Vrouw tot haar sprak, hoorde de heilige Johannes de Doper de stem van Onze Lieve Vrouw, werd daardoor geheiligd en sprong van vreugde in de schoot van de heilige Elisabeth.

De H. Elisabeth en het 'katholieke gevoel’

Dit verhaal is rijk aan toepassingen op het innerlijke leven. Allereerst wordt de deugd van de heilige Elisabeth belicht, waarbij ze de aanwezigheid van Onze Lieve Heer in de schoot van Onze Lieve Vrouw voelde. Dit was natuurlijk een bijzondere gave. Iedere katholiek zou echter een hoge mate van dit zintuig moeten hebben, al zal het dan met niet zoveel intensiteit en uitmuntendheid zijn.

Gods fysieke aanwezigheid

Door overeen te stemmen met de genade van het doopsel begint een katholiek als het ware waar te nemen waar God is en waar Hij niet is. Dit geldt minder voor Gods fysieke aanwezigheid, zoals in de Eucharistie, dan voor Zijn morele en bovennatuurlijke aanwezigheid.

H. Elisabeth belichaamt katholieke zintuig

De ware katholiek voelt dus aan of iets al dan niet verenigbaar is met God. Om dit te doen hoeft hij geen intelligentie, cultuur of theologische opleiding te hebben, maar eerder een sensus catholicus, een "katholiek zintuig" voor de dingen. De heilige Elisabeth belichaamde dit "katholieke zintuig" toen ze de aanwezigheid van het Kind Jezus in de schoot van Onze Lieve Vrouw waarnam.

Bestel Fatima-rozenkrans

Geen heiligen tegen elkaar uitspelen

Dit lijkt een probleem te creëren: de heilige Jozef was zich niet bewust van de aanwezigheid van Onze Lieve Heer, ook al was hij groter dan de heilige Elizabeth. Hoewel de Kerk de gelovigen aanraadt geen heiligen te vergelijken, omdat zulke vergelijkingen beneden de waardigheid van heiligen zijn en boven menselijke wijsheid uitgaan, blijft het een feit dat de heilige Jozef de meest kuise echtgenoot van Onze Lieve Vrouw was.

H. Jozef groter dan de H. Elisabeth

Als zodanig had hij een veel grotere verbondenheid met haar dan de heilige Elisabeth, die slechts een familielid van Onze Lieve Vrouw was. Aangezien de grootheid van een heilige evenredig is aan zijn verbondenheid met Onze Lieve Vrouw, lijkt het erop dat de heilige Jozef veel groter was.

H. Jozef had recht op Jezus

Maar als de kennis van de aanwezigheid van God een deugd is en de heilige Jozef een grotere heilige was, zou je denken dat hij ook de Menswording zou hebben waargenomen. Bovendien was hij echt de echtgenoot van Onze Lieve Vrouw. Als zodanig bezat hij een waar recht op de wettige vrucht van haar schoot, ook al was hij niet de vader van Onze Lieve Heer.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

God verheerlijkt in zijn ondoorgrondelijkheid

Dit probleem is gemakkelijk op te lossen. God verdeelt de glorie onder de mensen volgens zijn ondoorgrondelijke plannen. Hij verheerlijkte de heilige Elisabeth door haar de aanwezigheid van Onze Lieve Heer te laten voelen. Zo zal ze voor altijd vereerd worden omdat ze de Menswording zo vroeg heeft waargenomen en de lof heeft gezongen van Onze Lieve Vrouw als Moeder van het Kind Jezus.

Glorieuze onwetendheid

Maar God verheerlijkte ook de heilige Jozef door de aanwezigheid van Onze Lieve Heer voor hem verborgen te houden. Zijn onwetendheid was glorieus omdat het een grote verwarring in zijn ziel teweegbracht toen hij geconfronteerd werd met de werkelijkheid van de zwangerschap van Onze Lieve Vrouw.

Beschermheilige van de perplexen

Het dwong hem om zijn liefde voor God te bewijzen en de hoogte van zijn deugdzaamheid aan te tonen. Geen mens in de geschiedenis doorstond zo'n grote storm terwijl hij zo'n deugd beoefende als hij. Zo zal hij voor altijd de beschermheilige zijn van hen die perplex staan.

Bestel Wonderdadige Medaille

Een genade om Onze Lieve Vrouw te vragen

Hoewel het iets is wat de gelovigen niet verplicht zijn door de Kerk om te geloven, stellen veel auteurs voor dat de heilige Johannes de Doper, als laatste en grootste profeet van het Oude Testament, alle glorie van het officiële profeetschap samenvatte. Ze suggereren dat hij volledig helder was in de schoot van zijn moeder. Zo zag hij de heiligheid van de Moeder van God en de Menswording, hoorde de stem van Onze Lieve Vrouw, voelde de aanwezigheid van God en sprong op van vreugde. Op dat moment werd hij geheiligd.

De kracht van Maria’s stem

Dit is de kracht van Onze Lieve Vrouw. Alleen al de weerklank van haar stem bekeerde de heilige Johannes onmiddellijk tot een hoge graad van heiligheid. Ook wij moeten hopen op deze genade. We moeten haar vragen tot het diepste van onze ziel te spreken en ons onmiddellijk te heiligen. Eén woord van haar kan ons tot een graad van deugd brengen die jaren van strijd, zonder haar hulp, niet zouden bereiken.

‘Heer, ik ben niet waardig...’

Telkens wanneer we de geest verliezen, verdriet voelen of verward zijn in ons spirituele leven, raad ik aan om te bidden, in navolging van het gebed dat de priester voor de communie uitspreekt: "Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden."

Bestel Fatima boek

‘O Vrouwe, ik ben niet waardig...’

We moeten bidden: "O Vrouwe, ik ben niet waardig uw stem te horen, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal veranderd worden. Als U het zo wilt, zal ik in een oogwenk veranderd zijn." We moeten Onze Lieve Vrouw vragen ons dezelfde genade te schenken die ze de heilige Johannes de Doper gaf, namelijk dat ze tot onze zielen spreekt, ze laat springen van vreugde en ons onmiddellijk heiligt.

Deze tekst is overgenomen van tfp.org en is ontleend aan een conferentie die prof. Plinio op 2 juli 1970 gegeven heeft.

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2023 19:14

Doneer