Hoe de heilige Antonius Maria Claret de uitdaging aanging met de cultuur van zijn tijd

Antonius Maria Claret (bron afbeelding: Cesc2003 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/...)

Hoe de heilige Antonius Maria Claret de uitdaging aanging met de cultuur van zijn tijd

THEMA'S:

De heilige Antonius Maria Claret was een van de grote steunpilaren van de katholieke Kerk in de negentiende eeuw. Toen Pius XII hem in 1950 heilig verklaarde, noemde de paus hem "de heilige van iedereen", omdat "ambachtslieden, priesters, bisschoppen en het hele christelijke volk, ieder naar zijn stand, hoop en bemoediging zoeken in zijn duidelijke voorbeelden, in die christelijke volmaaktheid die alleen in de huidige beroeringen de juiste remedies kan voortbrengen en betere tijden kan aantrekken." De geschiedenis van het negentiende-eeuwse Spanje kan niet begrepen worden zonder het leven van deze grote katholieke missionaris te bestuderen.

Een veelzijdige priester

Deze buitengewoon actieve heilige was "een apostel van het woord door ontelbare preken te houden; een apostel van de pen door talrijke boekdelen te publiceren; een apostel van de pers door academies, boekhandels en bibliotheken op te richten; en een apostel van de katholieke sociale actie en geestelijke oefeningen. Hij was catechist, missionaris, opleider van geestelijken, zielzorger, stichter van congregaties, opvoeder en engelbewaarder van de koninklijke familie", zoals Pius XI het uitdrukte; bovenal was hij bij uitstek heilig. Hij was een populair prediker, stichtte de Missionaire Congregatie van de Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria, werd aartsbisschop van Santiago de Cuba, biechtvader en adviseur van koningin Isabela II van Spanje, en onderscheidde zich tijdens het Eerste Vaticaans Concilie als een onverschrokken verdediger van de pauselijke onfeilbaarheid. Omdat het onmogelijk is om al het werk van deze onvermoeibare strijder op te noemen, volgen hier enkele penseelstreken.

Bestel Wonderdadige Medaille

Vroomheid en een ware priesterroeping

Antônio Johannes Adjutor werd geboren in Sallent, bisdom Vich, provincie Barcelona, Spanje, op 23 december 1807, als vijfde van 11 kinderen van Johannes Claret en Josefa Clará, eigenaars van een kleine textielfabriek. Zijn ouders waren "eerzaam en godvrezend, zeer toegewijd aan het Heilig Sacrament van het Altaar en de Heilige Maagd Maria," zoals de heilige zegt in zijn autobiografie. Met zijn jeugdige doch serieuze vroomheid hield hij zich al op vijfjarige leeftijd bezig met de eeuwigheid en de uiteindelijke bestemming van de mens. Als volwassene vroeg hij zich af: "Ik kan niet begrijpen dat andere priesters, die in dezelfde waarheden geloven als ik - waarin wij allen moeten geloven - noch preken noch de mensen vermanen om hen te redden van de hel." Zijn devotie tot de Heilige Maagd begon toen hij nog jong was: "Ik werd het nooit moe om in de kerk voor Maria van de Rozenkrans te zitten en tot haar te spreken en te bidden met zo'n vertrouwen dat ik echt geloofde dat de Heilige Maagd naar mij luisterde." Het is dus begrijpelijk hoe in hem als jongen de priesterroeping ontwaakte: "Toen ik nog heel jong was, op de lagere school, vroeg een grote man die de school bezocht mij wat ik wilde worden. Ik antwoordde dat ik priester wilde worden."

De breuk met het wereldse leven

Als adolescent begon Antônio te werken in de weverij van zijn vader. Nadat hij veel succes had geboekt in dit ambacht, ging hij naar Barcelona, een groot textielcentrum, om zich te specialiseren in de textielsector. Hij was een hardwerkende en getalenteerde man en beheerste het textielvak zo goed dat hij een grote carrière zou hebben kunnen maken als hij zich uitsluitend daaraan zou hebben gewijd. Maar de roep van God werd dringender en hij besloot radicaal te breken met de wereld en zich terug te trekken in een Kartuizerklooster. Maar uiteindelijk koos hij toch voor het seculiere priesterschap. Antônio trad in 1829 toe tot het seminarie van Vich. Kort daarna kreeg hij een zware griep en moest hij in bed blijven. Op een van die dagen werd hij overvallen door een vreselijke verleiding tegen de zuiverheid. Hij wendde zich tot Onze Lieve Vrouw, tot zijn beschermengel en patroonheiligen, alles tevergeefs. Tenslotte bad hij: "Zie Maria, de schoonste en genadigste, komt tot mij... en zij antwoordde en zei: 'Antonius, als je wint, zal deze kroon de jouwe zijn ...' En de Allerheiligste Moeder plaatste op mijn hoofd een kroon van rozen die zij op haar rechterarm had." Deze ervaring was niet de enige mystieke genade die hij ontving. In zijn leven zijn er verschillende tastbare manifestaties van het bovennatuurlijke. Op 13 juni 1835, de feestdag van zijn patroon, werd Antônio gewijd en benoemd tot hulppastoor in zijn geboortestad.

Bestel Fatima boek

Missionaire ijver en een vurige prediker

Antônio realiseerde zich echter dat zijn roeping missionaris was en probeerde de volkeren van Catalonië te evangeliseren, die verweesd waren sinds de afschaffing van de religieuze ordes. Toen de burgeroorlog dit onmogelijk maakte, ging hij naar Rome om toelating te vragen tot de Congregatie voor Buitenlandse Zending. In de Eeuwige Stad besloot hij, nadat hij de Geestelijke Oefeningen had gevolgd bij priesters van de Sociëteit van Jezus, zich bij haar aan te sluiten. Hij begon aan zijn noviciaat, maar een hevige pijn in één van zijn benen dwong hem terug te keren naar Spanje. Kort daarna schreef de Generaal Overste van de Sociëteit van Jezus hem: "God heeft je niet in de Sociëteit gebracht om erin te blijven, maar om te leren hoe je zielen naar de hemel kunt winnen." Antonius Maria kreeg toen verlof om missies te prediken in Catalonië en op de Canarische Eilanden. Hij verrichtte wonderbaarlijke genezingen, zowel lichamelijke als geestelijke, dreef demonen uit de bezetenen en bracht ongehuwde paren tot bekering en regularisatie van hun huwelijk. Hij werd gedreven door een intens verlangen om zielen van de hel te redden, want "het zien van de veelheid van zielen die in de hel vallen, dwingt mij om zonder ophouden te prediken, want het is uit het geloof dat allen die in doodzonde sterven, zichzelf veroordelen".

Onbevlekthart WMC

Antonius Maria Claret stichtte de congregatie van de Missionaire Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria

Zweepslagen en lasteringen ondergaan

De heilige werd bemoedigd door het voorbeeld van de apostel Paulus: "Hoe loopt hij van de ene plaats naar de andere, de leer van Jezus Christus uitdragend als een drager van uitverkiezing! Hij predikt, schrijft, onderwijst in synagogen, gevangenissen en elders; hij werkt en maakt werk, gelegen en ongelegen; hij ondergaat zweepslagen, stenen, vervolgingen van allerlei aard, alsook de gruwelijkste lasteringen." Deze beschrijving past ook bij de heilige Antonius Maria Claret zelf. Hij zegt: "Als ik op missie ging, zag ik de noden van de mensen en schreef een boekje of pamflet naar aanleiding van wat ik zag en hoorde. Als ik zag dat de bevolking gewend was onzedelijke liederen te zingen, dan gaf ik een pamflet uit met een geestelijk of zedelijk lied. Daarom zijn bijna alle eerste traktaten die ik publiceerde liederen."

Zoon van het Onbevlekt Hart van Maria

In 1849 stichtte pater Antonius Maria met vijf andere priesters een religieuze congregatie met de naam Missionaire Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria. De leden ervan zouden zijn assistenten zijn in het missiewerk, dat hij zo beschrijft: "Een Zoon van het Onbevlekt Hart van Maria is een man die brandt van naastenliefde die overal waar hij komt ontbrandt; die er werkelijk naar verlangt en ernaar streeft om met alle middelen het vuur van de goddelijke liefde in de hele wereld aan te wakkeren. Niets houdt hem tegen; hij geniet van ontberingen, zoekt werk, omarmt offers, geniet ervan belasterd te worden en verheugt zich in kwellingen. Hij denkt er alleen aan hoe hij Jezus Christus zal volgen en imiteren door te werken, te lijden en altijd alleen de meerdere glorie van God en het heil van de zielen na te streven".

Lees ook: De biecht, het sacrament van de goddelijke barmhartigheid

Aartsbisschop van Santiago de Cuba

Antonius Maria Claret werd in 1850 benoemd tot aartsbisschop van Santiago de Cuba en bevestigde in zijn inaugurele rede dat "de ware Prelaat de Heilige Maagd zal zijn, en de regeringsvorm, de vorm die zij mij ingeeft". De eerste missie die hij op het eiland predikte, was zo vruchtbaar dat 40 biechtvaders niet genoeg waren om alle biechten te horen. De communie, die door drie priesters werd uitgedeeld, duurde zes uur! Tijdens deze missie alleen al werden 8.577 huwelijken geregulariseerd. "Koppige" mensen deden verschillende vergeefse pogingen om hem te doden, maar Onze Lieve Vrouw waakte over hem. De heilige Antonius Claret heeft veel profetieën gedaan. Toen hij in Cuba was, voorspelde hij "grote aardbevingen", die ook kwamen. Toen de autoriteiten het puin wilden verwijderen, waarschuwde hij: "Er zal er nog een komen." Daarna voorspelde hij: "Als de zondaars niet wakker worden door aardbevingen, zal God hen in hun lichaam straffen met de pest of cholera." Toen kwam er een cholera-epidemie, die in drie maanden tijd 2734 slachtoffers maakte. Hij zei echter dat dit een genade van God was, omdat "velen die tijdens de missie geen biecht hadden gedaan, voor hun dood toch hun zonden beleden, terwijl anderen die zich tijdens de missie hadden bekeerd en gebiecht, weer in dezelfde zonden waren vervallen, en met de pest nam God hen weg."

Bestel Wonderdadige Medaille

Bestrijder van socialistische dwalingen

In 1861 verklaarde Antonius Maria Claret, als biechtvader van koningin Isabel II, dat "Onze Lieve Heer mij bewust maakte van de drie grote kwaden die Spanje bedreigden: Protestantisme, of liever, de-katholicisering, de republiek, en het communisme. Om deze kwaden te beteugelen, liet Hij mij weten dat er drie devoties nodig zijn: de Heilige Drievuldigheid, het Heilig Sacrament en de Rozenkrans". Schrijvend over een bezoek dat hij bracht aan de provincies van Andalusië, Spanje, in 1862, becommentarieert de ontembare aartsbisschop het werk van socialisten in die regio die gebruik maakten van de apathie van heersers en kerkelijken. Hij merkt verschillende dwalingen op die zij verspreidden. De boodschappen van deze socialisten lijken inderdaad op die welke vandaag door progressieve bisschoppen en de zogenaamde "sociale bewegingen" worden verspreid.

'Socialisme bedreigt en beledigt wie niet wil toegeven'

In een revolutionaire toespraak uit die tijd werd betoogd: "Tot nu toe hebben de rijken van het land genoten. Het is de hoogste tijd dat wij ze genieten en onder elkaar verdelen. Deze verdeling gaat over billijkheid en rechtvaardigheid en is van groot nut en voordeel, want de gronden die door rijke rovers zijn vergaard, zijn onproductief. Wanneer zij onder ons in kleine kavels worden verdeeld en door onze eigen handen worden bewerkt, zullen zij overvloedige oogsten opleveren." De heilige gaf als commentaar op deze onjuiste en misleidende redenering: "[De socialistische beweging] nam in zo'n korte tijd grote proporties aan met deze betogen en andere verleidelijke en geraffineerde middelen, en door het bedreigen en beledigen van hen die niet meteen wilden toegeven." De heilige Antonius Maria Claret stierf op 24 oktober 1870 in het cisterciënzer klooster van Fontfroide (Frankrijk) en werd in mei 1950 heilig verklaard door Pius XII.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op tfp.org

Bestel Fatima boek

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2022 15:45

Doneer