De godslamp is uitgebrand... net zoals Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen voorspelde

De godslamp. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Lawrence OP

De godslamp is uitgebrand... net zoals Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen voorspelde

THEMA'S:

De verschijningen van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen in Quito, Ecuador, in de 16e en 17e eeuw, staan vol met talrijke profetieën die vertellen over de morele decadentie die onze tijd zou kenmerken. Bij een van die gelegenheden verscheen Onze Lieve Vrouw aan de abdis van het klooster, Moeder Mariana de Jesus Torres. Zij sprak profetieën uit die een prachtige analogie vertonen van een verschrikkelijke toekomst.

Het visioen begon toen Moeder Mariana om drie uur 's nachts klaar was met haar gebeden. Toen zij zich klaarmaakte om van de koorzolder te vertrekken, merkte zij dat de lamp van het heiligdom was doorgebrand. Toen de abdis naar beneden liep om de lamp opnieuw aan te steken, verscheen Onze Lieve Vrouw plotseling voor haar. De Heilige Maagd naderde sereen tot haar dochter. Zij vertelde haar waarom de kaars van het heiligdom uitging. Het was geen gevolg van louter toeval, maar een voorbode van bepaalde kwalen die de Kerk in de komende eeuwen zouden treffen. Zij sprak over vijf specifieke nalatigheden die in die tijd veel leed zouden veroorzaken voor de weinige overgebleven gelovigen.

De huidige gebeurtenissen tonen aan dat de "toekomst" het "heden" is geworden. De volgende profetieën zullen dit duidelijk maken.

1. Conventionele ketterijen zullen wijdverbreide rampen veroorzaken

Onze Lieve Vrouw waarschuwde Moeder Mariana eerst dat in de negentiende en twintigste eeuw "in deze landen talrijke ketterijen zouden worden verbreid". Zij zouden het "kostbare licht van het geloof" in de zielen doven. Alle aspecten van lichaam en ziel zouden lijden onder wat Onze Lieve Vrouw een "onuitsprekelijk en langdurig martelaarschap" noemde. Deze beproevingen zouden de dood van velen veroorzaken die "gerekend zouden worden tot de martelaren die zich hebben opgeofferd voor de Kerk en het land".

Deze verbreiding van ketterij is duidelijk actief in onze tijd. In Ecuador kwamen in 1905 liberale leiders aan de macht die vreemde godsdiensten in het land introduceerden. De grootste bedreiging kwam echter van liberale stromingen binnen de Kerk, die modernistische ketterijen in Ecuador propageerden. Bisschoppen propageerden agrarische landhervormingen en gebruikten klassenstrijdtactieken om liberale dwalingen door te drukken onder het mom van sociale hervormingen. Dergelijke tactieken vielen het geloof aan zonder dat de mensen het merkten.

Lees ook: Profetieën van Onze Lieve Vrouw van Welslagen voor onze tijd

Soortgelijke manoeuvres zijn ook in andere landen aan de gang. Vrome katholieken over de hele wereld staan vaak op gespannen voet met sommige kerkelijke leiders die de kant kiezen van anti-katholieke bewegingen. Deze leiders vergoelijken marxistische bewegingen zoals Black Lives Matter en minimaliseren het belang van katholieke doelen zoals de Mars voor het Leven. Het debat over pro-abortus politici en de heilige communie is een duidelijk geval waar liberale ideeën in de kerkelijke structuren zijn geïnfiltreerd.

2. Roepingen zullen afnemen door de onvoorzichtige handen van religieuze oversten

Ten tweede klaagde de Vrouwe over een naderend verval van het aantal roepingen, waardoor de overgeblevenen "ondergedompeld zouden raken in een diepteloze zee van onuitsprekelijke zorgen". Door het gebrek aan oordeel van religieuze oversten konden novicen "terugkeren naar het Babylon van de wereld". Eenmaal teruggekeerd, zouden zij "agenten van het kwaad worden voor het verderf van de zielen."

Het verval en de verwaarlozing zijn al ver gevorderd. Talloze krantenkoppen belichten het dalende aantal roepingen tot het religieuze leven. Men wijt dit aan de "archaïsche" kerkleer en sluit de ogen voor deze profetie van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen.

Jonge religieuzen wordt verteld dat ze zich moeten conformeren aan de wereld in plaats van haar te bekeren. Ze moeten de zonde samen met de zondaar verwelkomen. De zondaar vermanen is een geestelijk werk van barmhartigheid, dat nu wordt beschouwd als een daad van onuitsprekelijke wreedheid. Is het verwonderlijk dat met een dergelijke voorbereiding op de intrede in het religieuze leven, geen enkele novice het Babylon verlaat waartoe hij is gevormd?

Onzelievevrouwvanwelslagen

Onze Lieve Vrouw van Welslagen met het Kind Jezus.

3. Een cultuur van onreinheid zal de lucht verontreinigen

De derde betekenis achter het doven van de lamp is bijzonder relevant voor onze tijd. Onze Lieve Vrouw noemde de "vergiftigde atmosfeer van onreinheid die in die tijd zal heersen als een smerige zee". Ze waarschuwde dat er maar weinig maagdelijke zielen zouden overblijven, terwijl de meesten zouden weigeren om zelfbeheersing te betrachten.

Deze cultuur overheerst nu wereldwijd. Echtscheiding is niet alleen normaal, maar wordt ook verwacht. Het huwelijk wordt door de meesten veronachtzaamd, ook door katholieken. De enige belangrijke poging om het "huwelijk" te verdedigen is een godslasterlijke poging om het pseudohuwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht universeel aanvaard te krijgen.

Dit streven heeft enorme vooruitgang geboekt met weinig weerstand onder de geestelijkheid.

Lees ook: Onze Lieve Vrouw geeft welslagen in Quito

4. Een vernietiging van de jeugd zal het priesterschap vernietigen

Vervolgens waarschuwde Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen dat roepingen tot het priesterschap zullen afnemen vanwege "de macht van sekten en hun vermogen om door te dringen in huizen en gezinnen." Deze macht zou de schoonheid van onschuld die in de harten van kinderen te vinden is, ondermijnen. Door deze corruptie zouden de seculiere geestelijken zich meer richten op hun eigen rijkdom en comfort dan op hun ambt.

Deze actie tegen de onschuld van de jeugd is ook vergevorderd. Sociale media, het internet en seculier onderwijs ondermijnen de geest van kinderen en bereiden hen zo voor op het omarmen van en deelnemen aan een cultuur van zonde. Door de jongeren ongevoelig te maken voor de zonde is het aantal priesters tot een minimum gedaald, en zij die gewijd worden zien vaak niet de noodzaak in om tegen deze cultuur te strijden.

Het verlies van roepingen onder de jeugd toont aan dat deze profetie zich voltrekt.

Mariana de jesus torres

Mariana Francisca de Jesús Torres, de zieneres van Quito.

5. Economische hulp zal de zaak van Christus worden ontzegd

De laatste nalatigheid die geopenbaard wordt door de analogie van de heiligdomkaars gaat over "zij die grote rijkdom bezitten en onverschillig zullen toekijken bij de verdrukking van de Kerk". In plaats van hun door God gegeven middelen te gebruiken om Hem terug te geven, doen zij of niets of dragen bij aan de zaak van de duivel.

In onze tijd gebeurt dit. We horen vaak van de miljonair die zijn geld verkwist aan wereldse en zondige genoegens terwijl hij nooit bijdraagt aan een deugdzaam doel. Deze houding is er een van eigenliefde. In plaats van God te geven wat Hem toekomt, probeert de zelfzuchtige rijke man zijn beloning op deze aarde te krijgen. Strijden tegen deze cultuur van zonde is de minste van zijn zorgen.

Een fortuin is niet zondig, maar misbruik ervan leidt tot de ondergang. Deze mensen zijn geroepen om meer hulp te bieden aan het geloof, en hun nalatigheid om dat te doen verlengt de triomf van de zonde in onze tijd.

Lees ook: Onze Lieve Vrouw verschijnt in Quito: Een boodschap van moed temidden van beproevingen

Met deze sombere vooruitzichten moeten we ons toevertrouwen

Na deze woorden eindigde de verschijning en liet Onze Lieve Vrouw Moeder Mariana alleen om na te denken over alles wat er zojuist gebeurd was. Op dat moment begonnen vele angstige gedachten haar heilige geest met verdriet te vervullen. Grote aantallen zielen zouden verloren gaan; de Kerk en vele landen zouden worden blootgesteld aan een ondraaglijke lijdensweg; naties zouden rampzalige kastijdingen te wachten staan. Deze overwegingen waren te veel voor de abdis om te dragen, en zij stortte in als gevolg van haar verdriet.

Een dergelijke reactie is onwaarschijnlijk in de hedendaagse mens. Wij zijn gewend geraakt aan een cultuur die zo doordrenkt is van deze misdaden, dat de mate van afschuw die wij ervoor zouden moeten hebben erdoor wordt verminderd.

Moeder Mariana heeft deze normalisatie van immoraliteit nooit meegemaakt. Haar reactie was dan ook proportioneel. Zij bad, weende en deed boete voor de dreigende wandaden en kastijdingen die zich aan haar openbaarden. Dit was haar roeping, en zij vervulde die op heldhaftige wijze.

Onzelievevrouwpletslang

Onze Lieve Vrouw verplettert de kop van de slang.

Onze tijd vraagt echter om een extra component. We moeten reageren op de verleiding dat een terugkeer naar God onmogelijk is, door ons steeds meer toe te vertrouwen aan God en Onze Lieve Vrouw.

We moeten erop vertrouwen dat zij haar trouwe kinderen zal bevrijden uit de strikken van Satan. We moeten er zeker van zijn dat het moment zal komen waarop zij zal ingrijpen en een einde zal maken aan de ellende die het gevolg is van de corruptie van onze dagen.

Wanneer we aarzelen, moeten we denken aan de belofte van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen, toen zij zei: "Ik zal op een wonderbaarlijke manier de trotse en vervloekte Satan onttronen, hem onder mijn hiel vertrappen en hem ketenen in de helse afgrond, en tenslotte de Kerk en het land bevrijden van zijn wrede tirannie."

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2022 08:39

Doneer