Noveenpagina

Noveen aan Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen

Akte van berouw

Ik geloof in God; versterk, o Heer, mijn geloof; ik hoop op God; versterk, Heer, mijn hoop; ontsteek, o Heer, mijn liefde; ik heb spijt dat ik U beledigd heb.

O Heer, mijn God! Vergroot mijn berouw. Ik beloof U, met de hulp van Uw genade en de machtige bescherming van de zalige Maria van het Goede Welslagen, nooit meer te zondigen. O Heer, heb medelijden en ontferm U over mij. Amen.

Gebed

O Allerhoogste en Onbevlekte Koningin van de Hemel, Maria, Allerheiligste van het Goede Welslagen, geliefde Dochter van de Eeuwige Vader, allerbeminnelijkste Moeder van de Goddelijke Zoon, dierbaarste Echtgenote van de Heilige Geest, verheven troon van de Goddelijke Majesteit, doorluchtige tempel van de Heilige Drievuldigheid, in wie de Drie Goddelijke Personen de schatten van hun Macht, Wijsheid en Liefde hebben gelegd! Gedenk, Maagd Maria van het Goede Welslagen, dat God u zo groot heeft gemaakt om ellendige zondaars te helpen. Bedenk dat gij menigmaal hebt beloofd uw moederlijk medelijden te betonen aan hen die tot u de toevlucht nemen.

Tot u vlieg ik, barmhartige Moeder, en van u smeek ik, om de liefde die de Allerhoogste u betoond heeft, dat gij voor mij van God de Vader een geloof verkrijgt, zo levendig, dat ik nooit de eeuwige stelregels van Zijn Zoon uit het oog verlies; een hoop zo vast, dat ik er altijd naar streef de heerlijkheid te bereiken die Hij voor mij gekocht heeft met Zijn Bloed; en van de Heilige Geest, een naastenliefde zo ontvlamd, dat ik altijd mag leven met liefde voor de Allerhoogste Goedheid en u, Maagd Allerheiligst, totdat ik door uw voorspraak Hem mag liefhebben en genieten in eeuwige heerlijkheid. Amen.

Klik hier om naar de overdenking en het gebed van de dag te gaan

Dankzegging aan de Meest Gezegende Maagd

O Maagd, gezegend onder alle vrouwen! Wij hebben geen woorden om u te danken voor de ontelbare weldaden die wij van Uw hand hebben ontvangen. De dag dat gij geboren zijt in de wereld kan men een dag van genade, gezondheid en troost noemen. Gij zijt de eer van het menselijk geslacht, de vreugde van het paradijs, het geliefde gewaad van God, en de gezondheid van ons volk. Welke verdiensten hebben wij, Heilige Maagd van het Goede Welslagen, dat Gij u bekend maakt als onze Moeder? Moge God, die zo beschikt, oneindig gezegend zijn!

Weest gij evenzeer gezegend, Maagd Maria, omdat gij u zo goed voor ons hebt getoond ondanks onze ondankbaarheid. Laat dan, o allerbeste Moeder, uw beeld onze troost op aarde zijn, ons toevluchtsoord, onze hulp en bescherming in openbare en privé-nood. Verdrijf ons van oorlogen, plagen, hongersnood, bliksemschichten, aardbevingen en alle plagen die wij voor onze zonden verdienen. Bid voor de Kerk en voor haar zichtbaar hoofd. Geef gehoor aan de smeekbeden van hen die u aanroepen. Gedenk dat Gij onze Voorspreekster en Moeder zijt, terwijl wij ons vertrouwen in u stellen. Tot u wenden wij ons, in de hoop dat Gij voor ons van uw Zoon de vergeving van onze zonden en de genade van definitieve volharding verkrijgt. Amen.

…Hier heft iedereen zijn hart op tot God en vraagt om de voorspraak van Maria, Allerheiligste van het Goede Welslagen voor de genade die zij willen verkrijgen...

Onze Vader... Wees gegroet Maria... Ere zij...


Afsluitend gebed

Geef, wij smeken U, o Here God, dat wij, Uw dienaren, eeuwige gezondheid van geest en lichaam mogen genieten, en door de glorieuze voorspraak van de Gezegende Maria, altijd Maagd, verlost mogen worden van de huidige zorgen en mogen genieten van het eeuwige geluk. Door Christus onze Heer. Amen.

Dag 1

Oorsprong van de devotie tot Onze Moeder van het Goede Welslagen

Bedenk hoe groot en onvergelijkelijk de wonderen zijn van het Almachtige Wezen, dat de schatten van Zijn Barmhartigheid openbaart ten gunste van Zijn verlosten. Wij bewonderen de overmaat van goedheid die gevonden wordt in de veelheid van weldaden waarmee Hij ons verrijkt heeft. Met des te meer reden moeten wij vervuld zijn van dankbaarheid voor de meest voortreffelijke weldaad van Zijn rechterhand, waarmee Hij ons groot heeft gemaakt, door ons een voortreffelijk en bevoorrecht schepsel als Maria te schenken, tot onze troost, en vooral voor hen die Hem dienen en oprecht liefhebben. Hij heeft de Vaders en kinderen van de Kerk verschillende titels en aanroepingen ingegeven om haar te eren en te vereren en om de tekenende gunsten van haar hulp en bescherming te ontvangen, zoals de ware toegewijden van de Moeder Gods vaak hebben ervaren, en vooral door het wonderbaarlijke beeld van het Goede Welslagen.

Gebed

O God, bewonderenswaardig in al Uw werken! Daar Gij altijd de gevaarlijkste gebeurtenissen van het leven verandert in bewijzen van Uw barmhartigheid en ons in de meest wanhopige stormen een voorproefje geeft van Uw wonderen voor ons, schenk ons dan op voorspraak van de Koningin van het Goede Welslagen de deugd van het geduld om de beproevingen die Uw Goddelijke Wil ons zendt met gelatenheid te doorstaan; want Gij kunt ze te allen tijde veranderen in troost in dit leven, en ons later Uw eeuwige beloning schenken in de Hemel, waar wij Uw eer en die van onze Gezegende Moeder zullen prijzen, voor eeuwig en altijd. Amen.

Dag 2

Geschiedenis van de stichting van het koninklijk klooster van de Onbevlekte Ontvangenis van Quito

Kort na de stichting van de stad vroegen de dames van Quito, uit grote liefde voor de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd, aan de koning van Spanje, Philips II, om een klooster te stichten dat gewijd was aan dat hoge voorrecht van de Moeder Gods.

Zo werd op 13 januari 1577, terwijl de hele stad Quito feest vierde, dit klooster gesticht met dames van de hoge Spaanse adel, onder wie Mariana de Jesus Torres. Zij waren de eerste echtgenotes van Onze Heer Jezus Christus in Ecuadoraanse landen. In het klooster hebben zielen van grote heiligheid geleefd, toegewijd om te bidden en te lijden voor de Heilige Katholieke Kerk en voor ons land.

Onze Heer Jezus en Zijn Heilige Moeder hebben hier ontelbare wonderen verricht en hebben zelfs beloofd dat het klooster zal blijven bestaan tot het einde der tijden.

Gebed

O, God! Liefdevolle Beschermer van vrome mensen, gezinnen en gemeenschappen, die in Uw Voorzienigheid waakt en beschermt met inachtneming van iemands gebeden en plichtsbetrachting, verhoor onze gebeden en verzoeken, ontsteek het licht van ons geloof in Uw machtige bescherming, opdat wij onze vijanden niet vrezen, want als Gij ons helpt, kan niets ons deren. Geef ons grenzeloos vertrouwen in de Allerheiligste Maria van het Goede Welslagen en de genade van gehoorzaamheid en het vervullen van de plichten van onze staat in het leven, zodat wij zo'n heilige Moeder en machtige Beschermster waardig mogen zijn. Mogen wij altijd dankbare en volgzame onderdanen zijn, zodat wij op een dag in de hemel Uw glorie kunnen bezingen en prijzen, Gij die Maria hebt begunstigd als Dochter, Moeder en Bruid van de Allerheiligste Drie-eenheid, God, die leeft voor eeuwig en altijd. Amen.

Dag 3

Moeder Mariana de Jesus Torres

Van adellijke afkomst en begiftigd met een uitzonderlijke schoonheid, werd Mariana geboren in 1563. Vanaf haar prille jeugd gaf zij blijk van grote openhartigheid, zuiverheid en vroomheid. Vanaf haar veertiende leidde zij een heilig leven in dit klooster, waarvan zij een van de eerste stichters was. Zij blonk uit in nederigheid, gehoorzaamheid, boete en de gave van het gebed, met een tedere en diepe devotie tot Onze Lieve Heer Jezus Christus en Zijne Heilige Moeder.

Zij leidde een voorbeeldig leven in de geestelijke en wereldlijke dienst van God en in haar vele ambtstermijnen als abdis. Haar smeekbeden en gebeden werden aanvaard door de Goddelijke Majesteit, die haar verzoeken genadig inwilligde. Zij ontving ook grote openbaringen van de Heilige Maagd.

Haar dood was even heilig en vredig als haar leven. Ze sloot haar ogen voor deze wereld op 16 januari 1635. Haar ongeschonden lichaam wordt bewaard in de kloostergang van dit klooster.

Gebed

O God, ongenaakbaar licht van bovennatuurlijke waarheid dat ons wezen verlicht met Uw hemelse glans en ons tot U leidt door ons de Heilige Maria, Uw lievelingsschepsel, als onze gids en beschermster te geven! Verlicht onze geest met het licht van een levend en standvastig Geloof zoals dat onze Moeder van het Goede Welslagen bewoog te verschijnen aan Moeder Mariana de Jesus Torres. Terwijl wij verlangen naar bovennatuurlijke goederen, help ons ongeïnteresseerd te raken in de dingen van deze Aarde. Help ons, met de bescherming van de Heilige Maria en een veilig en standvastig geloof in de Heilige Mysteriën, te leven terwijl wij de glans van ons hiernamaals aanschouwen en vooruitzien naar de vreugde van het samenzijn met U en Maria Allerheiligste tot in alle eeuwigheid. Amen.

Dag 4

Hoofdverschijning van de Allerheiligste Maagd van het Goede Welslagen aan Moeder Mariana de Jesus Torres

Vanaf 2 februari 1594 heeft de Heer Zijn bevoorrechte blik gericht op de ziel van Moeder Mariana de Jesus Torres door haar de genade te schenken van de verschijningen van de Heilige Maagd. Zo bad Moeder Mariana op 2 februari 1610, toen zij abdis was, in het hoogkoor met tedere toewijding, haar hart uitstortend om Maria's bijstand af te smeken onder de aanroeping van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen, voor de noden van haar gemeenschap en de hele samenleving. Zij was verzonken in vurig gebed met diep geloof en vertrouwen en een levendig verlangen om Maria te zien bemiddelen en haar verzoekingen te zien inwilligen. Zij sloeg haar ogen smachtend op naar de hemel en riep haar Moeder aan om haar te komen helpen en haar te schenken wat zij nederig en oprecht vroeg voor het welzijn van haar klooster en de hele katholieke Kerk.

Gebed

O God allerbeminnelijkste, Gij hebt ons onze Moeder gegeven als een prachtig toevluchtsoord en troost, haar plaats gevend op onze gevaarlijke weg, opdat zij als onze Moeder van het Goede Welslagen een schild moge zijn om ons te verdedigen in vervolgingen en gevaren. Dankbaar voor Uw goedheid willen wij, net als Moeder Mariana de Jesus Torres, de genade beantwoorden met de deugd, met een tedere en voortdurende devotie tot Maria Allerheiligste, opdat wij door haar voorspraak de Hemel mogen bereiken. Amen.

Dag 5

De Aanroeping van de Allerheiligste Maagd van het Goede Welslagen wordt onthuld

Na de hulp van haar Heilige Moeder te hebben ingeroepen, slaat Mariana haar ogen smachtend op naar de hemel. De vurige non richt haar ogen op de plaats vanwaar zo'n helder licht komt en ziet voor zich een mooie Dame met in haar linkerarm een Kind, dat eruitziet als een morgenster. In haar rechterhand houdt zij een scepter van goud en stras, en op haar hoofd een kroon van schitterende sterren.

De ziel van Moeder Mariana de Jesus was vervuld van hemelse vreugde en, met moedige liefde en vertrouwen, vroeg zij: Wie bent ge en wat wilt ge? O wonderkind van goedheid! Met een zachte en zoete stem antwoordde het visioen: "Ik ben Maria van het Goede Welslagen, die u met zo'n tedere genegenheid hebt aangeroepen. Uw gebed is mij zeer aangenaam geweest, uw geloof heeft mij hier gebracht, uw liefde heeft mij uitgenodigd u te bezoeken."

Gebed

O soevereine God! Gij hebt ons Uw grote aanbeveling, de Heilige Maagd van het Goede Welslagen gegeven als metgezel op onze pelgrimstocht om onze gids, beschermer en beschermster te zijn in deze strijd. Vol vertrouwen vliegen wij naar haar toe en vinden zo de veilige weg op onze reis naar de verblijfplaats van de Eeuwige Vader, waar alles wat wij vragen zal worden ingewilligd. Ontsteek onze harten met de liefde van de Heilige Maagd van het Goede Welslagen, zodat wij onze Heilige Moeder met dankbaarheid een vaste en voortdurende liefde kunnen aanbieden, en de overwinning over onze hartstochten door de grote genaden die wij uit haar barmhartige handen ontvangen. Wij hopen altijd haar bescherming te hebben in dit leven en haar moederlijke bijstand in de dood, opdat wij de eeuwige zaligheid mogen verkrijgen. Amen.

Dag 6

Het verzoek van de Allerheiligste Maagd om een voorspoedig verloop van de zuivering aan Moeder Mariana de Jesus Torres

Bij haar verschijning aan Moeder Mariana de Jesus Torres, heeft de Heilige Maagd niet alleen deze laatste begunstigd met haar aanwezigheid, maar ook het klooster, ons land en de hele Kerk. Om deze reden zei de Allerheiligste Maria van het Goede Welslagen tegen Moeder Mariana: "Het is de wil van God dat er een beeld wordt gebeeldhouwd dat deze verschijning in al haar details weergeeft, zodat het wordt geplaatst in het hoge koor waar alle nonnen bidden, en op de stoel van de abdis, zodat zij dit gedenkwaardige beeld van een bijzonder wonderkind als hun voornaamste abdis kunnen beschouwen", om aan te zetten tot eeuwige dankbaarheid, bijzondere aandacht in het gebed, volmaakte gehoorzaamheid, standvastigheid in het geloof, vertrouwensvolle hoop, en een vurige liefde tot Maria Allerheiligste, die zich aldus aanbood om dit klooster persoonlijk te besturen.

Gebed

O God van barmhartigheid! Gij die nooit degenen in de steek laat die U trouw en vurig dienen temidden van de gevaren en tegenslagen van het leven, die ons aanmoedigt onze Moeder te ontmoeten en aan te roepen als een toevlucht in onze tegenslagen, geef ons de toevlucht tot de Heilige Maria met een teder en vurig hart en dat wij haar altijd liefdevol en beschermend vinden, zodat wij haar kunnen dienen en door haar voorspraak verdienen een christelijk leven te leiden en voor altijd bij haar te zijn in de hemel. Amen.

Dag 7

Afmetingen van het Heilig Beeld van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen

Moeder Mariana de Jesus Torres verontschuldigde zich, toen zij het bevel van de Allerheiligste Moeder hoorde om een beeld van haar te laten beeldhouwen met dezelfde afmetingen en dezelfde gestalte als de verschijning, dat dit onmogelijk zou zijn, omdat geen enkele beeldhouwer zo'n buitengewone schoonheid zou kunnen reproduceren of haar afmetingen en verhoudingen nauwkeurig zou kunnen berekenen. De mooiste moeder antwoordde vriendelijk: "Vrees niet, breng hier het koord dat je als riem gebruikt en meet mijn lengte." En omdat Moeder Mariana met natuurlijke verlegenheid Maria Allerheiligste niet met haar handen durfde aan te raken, nam de Maagd zelf een uiteinde van het koord en hield het boven op haar hoofd, terwijl Moeder Mariana het koord op haar voeten aanbracht en zo de precieze maat van het visioen nam. "Op dat moment zei zij: de hoogte van het beeld dat u zult laten maken, en de andere verhoudingen, zullen uit deze meting voortvloeien. Zet dit beeld op de aangegeven plaats, met de staf en de sleutels van het klooster in mijn rechterhand, want ik wil de voorspraak en beschermster van dit klooster zijn." En na dit gezegd te hebben, verdween het visioen.

Gebed

O God van goedertierenheid die zich verwaardigt het geloof en de ijverige vroomheid van Uw uitverkoren zielen te belonen met de aanblik van Maria Allerheiligst, verhoor ook de gebeden die wij U voorleggen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen. Moge zij ons geloof verlichten en ons vertrouwen doen toenemen dat zij welwillend gehoor zal geven aan onze smeekbeden, ons een groeiend geloof schenken in Uw Vaderlijke goedheid en ons meer vertrouwen geven dat wij alles zullen ontvangen wat wij vragen. Maak ons ook vuriger in onze gebeden, opdat wij door de grote moed van onze machtige Middelares mogen worden ondersteund, mogen worden bevrijd van de gevaren die ons bedreigen, U beter mogen dienen en de eer mogen verwerven om in alle eeuwigheid in Uw aanwezigheid en in die van Maria Allerheiligste in de hemel te mogen vertoeven. Amen.

Dag 8

Moeder Mariana de Jesus Torres geeft opdracht tot het beeldhouwen van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen

De bevoorrechte Moeder Mariana de Jesus Torres haastte zich het werk aan het beeld op te dragen aan de meest bekwame beeldhouwer, Francisco del Castillo. En hier hebt u, ter eeuwige gedachtenis, dit prachtige beeld vol lieflijkheid en majesteit, dat vereerd wordt in het hoogkoor van dit klooster. Uit eerbied voor het heilige beeld liet Moeder Mariana haar beeldhouwen op de plaats waar zij verscheen, in het hoogkoor. Toen het werk bijna ten einde was en de beeldhouwer de kloostergang binnenging om het beschilderen van het gelaat af te maken, ontdekte hij dat er een nieuw voorteken was gebeurd:

Als de nonnen om drie uur 's morgens, voor het eerste licht van de dageraad, opstaan om Maria hun dageraad te begroeten door het zingen van het Klein Officie volgens de heilige gewoonte van de Orde van de Onbevlekte Ontvangenis, openen zij de deur naar het koor en zien het verlicht door lichten die nog nooit eerder zijn gezien. Zij naderen het heilige beeld en stellen vast dat het voltooid is.

Men gelooft dat de aartsengelen de laatste hand hebben gelegd aan het gelaat van het prachtige beeld van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen, die het wonder verrichtte om de vreugden van haar dochters te anticiperen.

Gebed

O Heer van oneindige goedheid, Die ons dit beeld van Maria Allerheiligste van het Goede Welslagen op wonderbaarlijke wijze door aartsengelen heeft geschonken als een machtige pleitbezorger tot wie wij ons met het volste vertrouwen in haar vriendelijke bescherming kunnen wenden in al onze noden, verleen ons de gunst waar wij met vurigheid en vertrouwen om smeken, zodat wij de Heilige Maagd mogen kennen, eren en dienen, en door haar voorspraak onze heiliging op deze aarde en het geluk met haar in de Hemel mogen bereiken. Amen.

Dag 9

Een van de belangrijkste wonderen van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen

Deze prachtige beeltenis is een van de meest vereerde in Quito. Zij blijft in het hoogkoor van dit klooster en wordt op bepaalde data overgebracht naar de kerk, waar de gelovigen haar zien als de Moeder van Barmhartigheid.

In juli 1941, een tijd van crisis in onze natie als gevolg van een conflict met buurland Peru, beval aartsbisschop Carlos Maria de la Torre triduüms te vieren in alle heiligdommen en kerken om vrede te verkrijgen door de voorspraak van Maria Allerheiligste. Het beeld van onze Moeder van Goed Geluk werd toen overgebracht naar het altaar van de kerk voor het triduüm dat begon op 24 juli.

Op 27 juli 1941, 's morgens om 10.30 uur, terwijl de aartsbisschop de H. Mis opdroeg en de nonnen zich in het hoogkoor bevonden, klonk er plotseling geschreeuw met tranen en ontroering in de kerk met het nieuws dat het beeld "haar goddelijke ogen opende en sloot". Dat wonder duurde ongeveer een uur. Sommige mensen getuigden dat zij het wonder op verschillende manieren zagen: sommigen zagen haar de ogen openen en sluiten, anderen zagen haar van gelaatsuitdrukking veranderen, weer anderen zagen haar opkijken naar de hemel en dan weer terug naar de gelovigen. Dit toont aan hoe zij al onze noden kan lenigen, zoals de zon die zowel op de goeden als op de slechten schijnt en niemand van haar bescherming en moederlijke liefde vrijwaart.

Gebed

O, God, de meest liefdevolle van al Uw schepselen, die Uw Vaderlijke zorg en leiding op verschillende manieren aan ons openbaart, voornamelijk door Maria de Allerheiligste als onze voorspreekster, beschermster en ideaal model van deugden te geven, prent in onze harten een voortdurend verlangen in om onze Koningin en Moeder te imiteren door onze gedachten, verlangens en handelingen te vormen naar de gelijkenis van Maria de Allerheiligste, zodat wij op haar lijken, voor zover onze kwetsbare natuur dat toelaat. Mogen wij, geholpen door Uw goddelijke genade, onze hartstochten overwinnen en de uitgelezen genaden ontvangen die onze Moeder van het Goede Welslagen schenkt aan de kinderen die vol vertrouwen in hun nood tot haar komen. Mogen wij haar bereid vinden ons te helpen in de laatste moeilijke ogenblikken van ons leven, zodat wij later voor eeuwig en altijd de gelukzaligheid van haar gezelschap in de Hemel mogen genieten. Amen.

Toewijding

Allerheiligste Maagd van het Goede Welslagen, Moeder van God, ik, ....................., hoewel volkomen onwaardig om tot uw dienaren en dienaressen gerekend te worden, vertrouw niettemin op uw bewonderenswaardige vroomheid en bewogen door het verlangen u te dienen, kies u vandaag ten overstaan van uw kuiste echtgenoot Sint-Jozef, mijn Beschermengel, en heel het hemelse hof als mijn Vrouwe, Patrones en Moeder. Ik stel mij vast u te volgen en te gehoorzamen, en anderen te zoeken om u van dienst te zijn.

Ik smeek u, o allerheiligste Moeder, bij het Allerheiligst Bloed van uw Zoon, mij te ontvangen onder uw kinderen en van God de genade voor mij te verkrijgen om u en Hem te allen tijde te behagen met mijn gedachten, woorden en daden. Gedenk mij ook in het uur van mijn dood. Amen.

Doneer