Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Geef aan Onze Lieve Vrouw van Fatima een heel waardevol geschenk. Het zal het grootste eerbewijs zijn dat een geliefd kind van haar kan brengen:

--- De toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria van onszelf,
onze gezinnen en onze huizen.

Ik zou u daarom van harte willen uitnodigen om deze toewijding uit te voeren. Samen met alle andere gelovigen die onze campagne steunen.

Hieronder vindt u het wijdingsdocument wat vrijwilligers van onze campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen naar Fatima zullen brengen, om die in uw naam te leggen op de plaats waar de drie herderskinderen begraven liggen.

Dit zal een verzoek aan de drie kinderen zijn om onze voorsprekers te worden en onze toewijding aan de Moeder Gods direct door te geven.

Op de eerste plaats zou ik u willen vertellen hoe dit idee bij mij opgekomen is…
Ik was bezig het verslag van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw te lezen, toen ik bij de tekst kwam van de derde verschijning op 13 juli 1917.

Nadat de Moeder Gods de herderskinderen het vreselijke gezicht van de hel had getoond, zei zij tot hen:

Jullie hebben de hel gezien waar de arme zondaars heengaan. Om hen te redden wil God op de wereld de devotie tot mijn Onbevlekt Hart instellen.

Toen ik dit gelezen had, dacht ik bij mezelf:

Is er in dit jubileumjaar en mooier geschenk voor onze hemelse moeder dan een groots opgezette campagne die aansluit bij de toewijding van Nederland aan haar Onbevlekt Hart en die verbreidt?

Door onszelf en ons gezin toe te wijden, sluiten wij aan bij de Nederlandse bisschoppen. Die hebben alle bisdommen in ons land aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijd.

Wij kunnen geen land toewijden zoals de bisschoppen, maar wel ons daarbij aansluiten met alles wat ons toebehoort, onszelf, onze gezinnen en onze huizen.

Daarmee laten we zien dat wij innig wensen dat ooit alle bisdommen van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria worden toegewijd.

Maar vooruitlopend daarop wijden wij al ons eigen kleine wereldje toe waarover wij zelf de baas zijn: ons leven en ons gezin.

De Moeder Gods wenst onze toewijding en devotie aan haar Onbevlekt Hart!

Want wat zei heilige Jacinta kort voor haar dood tegen haar zus Lucia?

“Vertel aan iedereen dat God ons genaden schenkt door het Onbevlekt Hart van Maria, dat mensen haar erom moeten vragen.”

Bedenk ook:

Zeven keer heeft Moeder Maria in Fatima haar door doorntakken omrankte en doorboorde Onbevlekt Hart getoond of erover gesproken.

Zeven dringende aansporingen te antwoorden op haar vraag om bekering en verzoening.

Zeven oproepen dat wij iets doen om de dreigende straf minstens af te zwakken.

Laten we de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria uitvoeren ter gelegenheid van de naderende feestdag van de heilige herderskinderen Francisco en Jacinta, aan wie Maria in Fatima verscheen.

Dat is mijn uitnodiging aan u!

Wat moet u doen?

Het onderstaande document bestaat uit twee delen.

Op het grotere deel vindt u de tekst van het toewijdingsgebed met daarop uw naam voorgedrukt.

  1. Spreek het gebed uit en onderteken het in een kerk of anders thuis.
  2. Dit deel van het toewijdingsgebed blijft bij u. Bergt u het goed op.
  3. Vervolgens schrijft u uw naam op de strook ‘Toewijdingsbevestiging’ en
    stuurt u die in de bijgevoegde antwoordenvelop naar mij terug.

Ik zal uw toewijdingsbevestiging dan naar het heiligdom van Fatima brengen.

En samen met de wijdingsbevestigingen van alle andere deelnemers in de Verschijningskapel aan de voeten van de Moeder Gods leggen.

Aan de dan heiligen Jacinta en Francisco, en aan zuster Lucia, de dienares Gods, zal ik dan vragen onze voorsprekers te zijn.

Ook als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, toch pelgrimeert dan een stukje van u met uw wijdingsbevestiging naar Fatima mee op de dag dat de Moeder Gods het Zonnewonder tot stand bracht.

Met een gemeenschappelijke daad willen wij de Moeder Gods vandaag navolgen.

Laten we deze toewijding uitvoeren, laten we ons geheel en al met Maria
verbinden, haar alles toevertrouwen wat wij hebben en wat wij zijn, met onze fouten en tekortkomingen, met onze zorgen en noden…. Maria helpt!